Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 26 april

Beschikbare en aangevraagde plaatsen 2019

Uiterlijk 1 mei ontvangt u  de concept toewijzingsvoorstellen  voor de opleidingen Psychotherapeut, GZ Psycholoog, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog en verpleegkundig Specialist. De concept toewijzingsvoorstellen worden  per mail verstuurd. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel plaatsen er voor 2019 zijn aangevraagd en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare plaatsen.

Voor de opleiding GZ-psycholoog geldt dat de behoefte aan plaatsen meer dan twee maal zo hoog is als het aantal beschikbare plaatsen. Dit geldt voor alle sectoren behalve voor de sector GGZ vrijgevestigde praktijken. Plaatsen die niet ingevuld worden door de vrij gevestigde praktijken (plafond – behoefte) gaan naar de sector GGZ Instellingen en naar de proeftuinen als bonusplaatsen. In totaal zijn dit 28 plaatsen.

Voor de opleidingen Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog geldt dat de behoefte lager is dan het aantal beschikbare plaatsen. In de loop van mei zullen we om die reden een inventarisatieronde houden van extra aanvragen. Voor de opleiding GZ-psycholoog geldt dat aan nieuw erkende instellingen 6 plaatsen beschikbaar worden gesteld. Deze plaatsen worden verloot. Instellingen die een plaats loten krijgen voor drie jaar een plaats gegarandeerd, zodat zij HOV kunnen opbouwen. Voor de sector vrij gevestigde praktijken geldt dat nieuw erkende praktijken (maximaal) een plaats krijgen toegewezen, omdat voor deze sector geldt dat het plafond nog niet is bereikt. Dit geldt ook voor de opleidingen Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog.

Sancties voor niet ingevulde plaatsen

Uit het overzicht van de FGzPt over de realisatie 2017 blijkt dat van de plaatsen die zijn opgenomen in het verdeelplan voor 2017 in totaal 51 plaatsen niet zijn ingevuld.

 Per opleiding levert dit het volgende beeld op:

 

  • GZ-psycholoog, 30 plaatsen niet ingevuld
  • Klinisch neuropsycholoog, 1 plaats niet ingevuld
  • Klinisch psycholoog, 9 plaatsen niet ingevuld
  • Psychotherapeut, 11 plaatsen niet ingevuld

 

Met name voor de opleiding GZ-psycholoog geldt dat op deze wijze subsidie op de plank blijft liggen. Het gaat immers om schaarse plaatsen, de behoefte is doorgaans tweemaal zo hoog als het aantal beschikbare plaatsen. In het protocol toewijzing 2019 is aangekondigd dat het bestuur sancties kan overwegen wanneer toegewezen plaatsen niet worden ingevuld. Naar aanleiding van de realisatie cijfers over 2017 heeft het bestuur daadwerkelijk besloten om vanaf de toewijzing 2019 sancties te gaan opleggen.

Dit houdt in dat instellingen die een definitief toegewezen plaats voor het toewijzingsjaar 2019 niet invullen bij de toewijzing 2020 een plaats in mindering wordt gebracht. Instellingen kunnen de sanctie voorkomen door tijdig aan TOP Opleidingsplaatsen door te geven dat zij een toegewezen plaats willen intrekken. Dit kan tot 1 juni 2018. Dan kunnen wij deze plaatsen nog herverdelen in het definitief toewijzingsvoorstel.

Portal TOP Opleidingsplaatsen

Deze week ontvangen alle praktijkopleidingsinstellingen de inlogcode voor de portal van TOP Opleidingsplaatsen. Deze wordt  verstuurd aan de contactpersoon binnen uw organisatie die bij ons bekend is. De portal biedt inzage in de gegevens die wij als TOP Opleidingsplaatsen van de praktijkopleidingsinstelling hebben geregistreerd: uw contactgegevens, uw aanvragen en de status van de toewijzing. Via de portal kunt u uw gegevens checken en gewenste mutaties aan ons doorgeven per email. Dit kan niet via de portal. Gedurende het toewijzingsproces worden nieuwe gegevens ingelezen en kunt u de status van uw aanvraag / toewijzing volgen. De datum van de laatste update vindt u bovenin de portal (na inloggen). Uiteraard ontvangt de praktijkopleidingsinstelling alle relevante informatie omtrent de toewijzing ook per email zoals gebruikelijk.

Proeftuinen

In de nieuwsbrief van 1 maart hebben wij u bericht dat TOP Opleidingsplaatsen is gestart met een aanpak van proeftuinen voor het opleiden in een samenwerkingsverband. De aanpak wordt gesteund door een stuurgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de veldpartijen, vLOGO, FGzPt en VWS. Doel van de proeftuinen is om inzicht te krijgen hoe TOP Opleidingsplaatsen in de toekomst opleidingsplaatsen kan toewijzen aan regionale samenwerkingsverbanden die over een passende infrastructuur beschikken om de GZ-psycholoog op te leiden als generalist en waarbij ook kleine instellingen/praktijken of instellingen uit kwetsbare sectoren kunnen aansluiten.

Het uitgangspunt voor de stuurgroep is dat de GZ-psycholoog wordt opgeleid als generalist en dat de GZ-psycholoog moet kunnen rouleren tussen meerdere sectoren en settingen wanneer hij/zij de opleiding heeft afgerond.

De proeftuinen hebben een grote ggz-instelling als regisseur. Van de zes proeftuinen die zich hebben aangemeld zijn er vier proeftuinen positief beoordeeld en geaccepteerd, te weten Altrecht, GGZ Breburg, Pro Persona en Vincent van Gogh. Een kandidaat proeftuin heeft zich teruggetrokken.

Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft besloten een bonus ter beschikking te stellen van 20% op basis van het aantal plaatsen dat door de instellingen / praktijken in de proeftuin is ingebracht en daadwerkelijk is toegewezen. Het gaat om plaatsen die met een of meer samenwerkingspartners worden ingevuld. Dit geldt ook voor de bonusplaatsen. Verder moeten de proeftuinen aan een aantal vereisten voldoen. In de loop van het komende jaar zullen de proeftuinen worden geëvalueerd en wordt bezien welke perspectieven de gekozen aanpakken bieden om op grotere schaal toe te passen.

 

Bereikbaarheid

TOP-opleidingsplaatsen heeft de afgelopen maand te kampen gehad met een technische storing waardoor we tijdelijk telefonisch niet goed bereikbaar waren. Inmiddels zijn de technische problemen opgelost en zijn wij weer beschikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl .

Gerelateerde berichten