nieuwsbrief 20 juli 2018

Nieuwsbrief 20 juli PDF versie 1. Extra budget beschikbaar voor GGZ opleidingen In het nieuwsbericht van 11 juli hebben wij u gemeld dat het Ministerie van VWS in het kader van het hoofdlijnenakkoord met de ggz-sector 20 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld als extra investering in opleidingen die het meeste bijdragen aan het oplossen van…

Read More

Nieuwsbrief 15 juni 2018

150 extra plaatsen voor de opleiding tot GZ psycholoog Net zoals de afgelopen jaren was de behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog meer dan tweemaal zo hoog dan het aantal beschikbare plaatsen. Voor de opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog was de behoefte lager dan het aantal beschikbare plaatsen en wordt…

Read More

Nieuwsbrief 11 mei 2018

1. Extra inventarisatieronde voor de opleidingen psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog Voor de opleidingen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog resteren na het concepttoewijzingsvoorstel dat op 26 april is uitgestuurd nog subsidiabele plaatsen voor 2019. In onderstaande tabel kunt u zien welke aantallen nog kunnen worden ingevuld. De cijfers zijn onder voorbehoud aangezien…

Read More

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 26 april Beschikbare en aangevraagde plaatsen 2019 Uiterlijk 1 mei ontvangt u  de concept toewijzingsvoorstellen  voor de opleidingen Psychotherapeut, GZ Psycholoog, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog en verpleegkundig Specialist. De concept toewijzingsvoorstellen worden  per mail verstuurd. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel plaatsen er voor 2019 zijn aangevraagd en hoe dit zich verhoudt…

Read More

nieuwsbericht 2 maart 2019

Nieuwsbericht 2 maart 2018 Aanpak proeftuinen voor opleiden in een samenwerkingsverband In de nieuwsbrief van 26 januari heeft TOP Opleidingsplaatsen aangegeven dat zij wil gaan werken met een aantal proeftuinen voor het opleiden in een samenwerkingsverband. Zes samenwerkingsverbanden  hebben zich aangemeld als proeftuin. Elke proeftuin heeft een grote instelling als trekker. De stuurgroep waarin veldpartijen,…

Read More

Nieuwsbericht 16 februari 2018

Aanmelden van opleidingsplaatsen voor 2019 De opleidingsinstellingen zijn weer begonnen met de inventarisatie van aangevraagde opleidingsplaatsen voor 2019. Ook dit jaar maakt TOP Opleidingsplaatsen voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel gebruik van de geïnventariseerde gegevens  zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO Zuid, RINO Groep, RINO Amsterdam, SPON, Opleidingsinstituut  PPO  en GGZ VS) bekend zijn. Wanneer…

Read More

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 26 januari 2018

De Pilot ‘opleiden in een samenwerkingsverband’ In de nieuwsbrief van 30 november jl. is aangegeven dat er nog onvoldoende volume aan potentiële opleidingsplaatsen was aangemeld voor de pilot. In december zijn er weinig aanmeldingen bij gekomen. Daarnaast hebben diverse instellingen aangegeven geen toekomst te zien in de constructie waarbij het werkgeverschap bij de SBOH zou…

Read More

Nieuwsbrief 30 november 2017

Voorzitterswisseling Op 8 november heeft Teus Vertooren de voorzittershamer van het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen overgedragen aan Don Olthof. De heer Vertooren heeft besloten zich vanwege drukke privé-bezigheden niet herbenoembaar te stellen voor een nieuwe termijn. We zijn blij dat we Don Olthof bereid gevonden hebben om het voorzitterschap op zich te nemen en wensen…

Read More

Nieuwsbrief 25 augustus 2017

Definitief toewijzingsvoorstel In onze vorige nieuwsbrief informeerde wij u dat de Minister van VWS ook extra plaatsen ter beschikking heeft gesteld voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist. De 16 aanvragen die TOPopleidingsplaatsen heeft ontvangen, zijn allemaal toegekend. De betreffende instellingen hebben hierover op 3 augustus bericht ontvangen van TOP.De Minister van VWS heeft inmiddels het…

Read More