Category: berichten

Verdeelplan 2018

Het ministerie van VWS heeft op 22 augustus 2017 het verdeelplan voor de beschikbaarheidbijdragen van medische vervolgopleidingen vastgesteld voor het opleidingsjaar 2018. Via onderstaande links kunt u de overzichten downloaden.

Verdeelplan 2018

N.B. de gegevens voor de psy-opleidingen staat in de 2e helft van het document

Verdeelplan jeugd 2018

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading

Nieuwsbrief maart 2017

 

1. Toewijzingsprotocol 2018

TOP-opleidingsplaatsen heeft het concept toewijzingsprotocol voor de opleiding tot gezondheidspsycholoog en het concept toewijzingsprotocol voor de opleiding tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz voor het toewijzingsjaar 2018 opgesteld en op de website geplaatst. De protocollen zijn tegelijkertijd ter toetsing voorgelegd aan VWS.

U vindt de protocollen op onze website. U vindt hier eveneens het Spelrelgeldocument van VWS, de Klachtenprocedure en de Zienswijzeprocedure. Onder jaarplanning vindt u het tijdspad voor het toewijzingsproces 2018. Het tijdspad is ook opgenomen in het toewijzingsprotocol.

De belangrijkste wijzigingen in het toewijzingsprotocol zijn:

  • Een andere systematiek voor de vaststelling van het Historisch OpleidingsVolume (HOV). De berekening wordt niet meer gebaseerd op het aantal maanden dat de opleideling in opleiding is geweest maar op het aantal werkbare dagen dat de opleideling in opleiding is geweest.
  • Er is een bepaling met betrekking tot het aangaan en het beëindigen van een samenwerkingsverband opgenomen en de consequenties die dit heeft voor het HOV. Zie verderop in de nieuwsbrief.
  • Intrekkingen dienen voor 1 juni a.s. doorgegeven te worden, zodat mutaties nog kunnen worden meegenomen in het concept definitief toewijzingsvoorstel. Na die datum kunnen geen ingetrokken plaatsen meer worden verwerkt.
  • Loting zal geschieden onder toezicht van de voorzitter van TOP-opleidingsplaatsen.
  • De zienswijzeprocedure is aangepast. De aanpassing is dat de zienswijzeprocedure duidelijker wordt onderscheiden van de klachtenprocedure. De zienswijzeprocedure wordt beschouwd als een onderdeel van het reguliere toewijzingsproces waarover het bestuur beslist.
  • In het reglement van de klachtenprocedure is opgenomen dat de klachtencommissie bestaat uit twee bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter.

2. Samenwerkingsverband

Zoals in het toewijzingsprotocol 2018 is aangegeven in paragraaf 1.3 kan TOP-opleidingsplaatsen het HOV van twee of meer samenwerkende instellingen optellen en bij beëindiging van het samenwerkingsverband kan het HOV weer verdeeld worden volgens een verdeling die de samenwerkingspartners opgeven. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Instellingen gaan een samenwerkingsverband aan.

Wanneer twee of meer erkende instellingen een samenwerkingsverband aangaan en dit in een overeenkomst vastleggen, kan het HOV van de samenwerkende instellingen worden opgeteld. Instellingen kunnen hiertoe alleen een verzoek indienen wanneer het samenwerkingsverband er toe leidt dat het werkgeverschap bij één instelling komt te liggen. De betrokken instellingen dienen dit vóór 31 maart van dit jaar door te geven aan de FGzPt en aan TOP-opleidingsplaatsen voor effectuering in het toewijzingsjaar 2018. Instellingen dienen hierbij aan te geven welke instelling het werkgeverschap heeft en de opleidingsplaatsen aanvraagt. Hiervoor dienen instellingen gebruik te maken van formulier A: samenvoegen HOV samenwerkingsverband. U vindt het formulier op de website. Het HOV wordt door de FGzPt vervolgens toegerekend aan de instelling die het werkgeverschap heeft en de opleidingsplaatsen aanvraagt.

 • Instellingen beëindigen een samenwerkingsverband.

Wanneer instellingen een samenwerkingsverband hebben, kunnen zij in de samenwerkingsovereenkomst vastleggen hoe het HOV bij beëindiging verdeeld moet worden. Wanneer de instellingen hierover niets regelen gaat het HOV bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst automatisch naar de instelling die het werkgeverschap heeft gehad en de opleidingsplaatsen heeft aangevraagd.

Wanneer instellingen voor het komende toewijzingsjaar de samenwerking willen beëindigen dienen zij dit door te geven een de FGzPt en TOP-opleidingsplaatsen vóór 31 maart van dit jaar. Instellingen geven hierbij aan TOP- Opleidingsplaatsen aan hoe zij willen dat het HOV verdeeld wordt. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van formulier B: verdelen HOV beëindiging samenwerking. U vindt het formulier op de website. U vindt daarbij ook een voorbeeld uitwerking hoe het HOV verdeeld wordt bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen instelling A en B.

3. Een praktijkopleidingsinstelling leidt op voor twee sectoren

Voor de opleiding tot gezondheidspsycholoog is het in uitzonderlijke gevallen denkbaar dat een praktijkopleidingsinstelling opleidt voor twee sectoren, bijvoorbeeld de sector ziekenhuizen en de sector ggz. Voor TOP-opleidingsplaatsen is het belangrijk dat de aanvragen voor de verschillende sectoren goed onderscheiden worden. Indien deze situatie voor u van toepassing is, dient u dit door te geven aan TOP-Opleidingsplaatsen. TOP-Opleidingsplaatsen neemt vervolgens de praktijkopleidingsinstelling twee maal op in onze database. Eenmaal met de toevoeging (sector ziekenhuizen) en eenmaal met de toevoeging (sector ggz). Om dit goed te kunnen verwerken, is het belangrijk dat de instelling waarop dit van toepassing is, dit tijdig (uiterlijk voor 31 maart van dit jaar) doorgeeft aan de FGPt en TOP-opleidingsplaatsen met daarbij aangegeven hoe het HOV verdeeld dient te worden over de twee organisatieonderdelen die voor aparte sectoren opleiden. Daarbij geeft u voor ieder organisatieonderdeel door wie de contactpersoon wordt voor TOP-Opleidingsplaatsen.

4. Aanpassing gegevens 

Wij verzoeken u dringend wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen aan ons door te geven. U bent zelf verantwoordelijk om deze informatie tijdig aan te leveren. U kunt een aanpassing van uw gegevens mailen aan: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nlWijzigingen m.b.t. fusie of splitsing dient u daarnaast ook door te geven aan de FGzPt. De aangeleverde gegevens van het FGzPt zijn leidend in het toewijzingsproces.

5. Bereikbaarheid

Met ingang van 6 maart is TOP-opleidingsplaatsen vier ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

 

 

Continue Reading

Nieuwsbrief TOP-Opleidingsplaatsen februari 2017

 

1. Aanmelden van opleidingsplaatsen voor 2018 bij de opleidingsinstellingen

De opleidingsinstellingen zijn weer begonnen met de inventarisatie van aangevraagde opleidingsplaatsen voor 2018. Wij attenderen u erop dat TOP-opleidingsplaatsen voor het maken van het toewijzingsvoorstel ook dit jaar gebruik maakt van de gegevens zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO’s en GGZ VS) bekend zijn. Wanneer u van plan bent om op te leiden voor de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of verpleegkundig specialist GGZ (3 jaar) dan adviseren wij u, wellicht ten overvloede, dit tijdig aan te geven bij uw opleidingsinstelling.

2. Controleren gegevens in het register FGzPt en het RSV

Voor het bepalen van het Historisch OpleidingsVolume (HOV), bepalend voor het toewijzingsvoorstel, maakt TOP-opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens in het Register zoals bijgehouden door de Commissie Registratie en Toewijzing (CRT)[1] en het RSV. Voor het komende toewijzingsvoorstel maakt TOP-opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens over 2014, 2015 en 2016. Anders dan voorafgaande jaren wordt rekening gehouden met de parttime factor en worden alleen die dagen meegeteld waarop de opleideling in opleiding is geweest. Op uiterlijk 1 april zal de CRT en de RSV deze gegevens aan ons beschikbaar stellen. U kunt voor die datum controleren of uw gegeven juist zijn geregistreerd.

3. Bureau van TOP-opleidingsplaatsen.

Per 1 januari is Mari Beks in dienst getreden bij TOP-opleidingsplaatsen als senior beleidsadviseur. Mari is afkomstig van BOLS, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de toewijzing van opleidingsplaatsen voor de vervolgopleiding voor de medisch specialismen waaronder de psychiatrie. U kunt Mari Beks bereiken tijdens het telefonisch spreekuur van TOP-Opleidingsplaatsen of per mail: mbeks@top-opleidingsplaatsen.nl. Voor algemene vragen kunt u mailen naar toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl .

4. Aanpassingen van gegevens (contactpersoon, e-mailadres, fusies, samenwerking, onbekende sectoren)

Om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van het toewijzingsproces en andere relevante ontwikkelingen, is het belangrijk dat uw organisatie correct staat opgenomen in onze database. Wijzigingen kunt u doorgeven via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Indien uw wijziging betrekking heeft op een fusie, samenwerking of splitsing dient u deze ook door te geven aan de CRT. TOP-Opleidingsplaatsen verwerkt alleen fusies, samenwerkingsverbanden of splitsingen die (ook) aan de CRT zijn doorgegeven. In het geval van fusie van erkende instellingen wordt het HOV opgeteld.

5. Indeling bij opleiding tot GZ-psycholoog voor de sector GGZ tussen zgn. instellingen en vrijgevestigde praktijken.

Op basis van een inventarisatie in 2016 is de sector GGZ onderverdeeld in de sub-sectoren GGZ-instelling en GGZ-vrijgevestigde. Voor instellingen die nieuw erkend zijn, geldt dat deze voor de toewijzing 2018 op grond van AGB-codes worden ingedeeld. Dit is vastgesteld in het Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1 januari 2017 verplicht is voor zorgaanbieders van zorg die onder de ZVW en WMG vallen. U kunt uw sector voor eind maart doorgeven via het formulier op onze website.

6. Sectorindeling overige sectoren en opleidingen

Voor alle instellingen geldt dat uw sector bekend moet zijn. Indien uw aanvraag voor een beschikbaarheidsbijdrage eerder is afgewezen met als opmerking dat uw sector niet bekend is, dient u voor eind maart uw sector aan ons door te geven via het formulier op onze website. Ook voor nieuw erkende instellingen geldt dat zij hun sector aan TOP-Opleidingsplaatsen doorgeven via het sectorformulier.

 

Mijlpalen toewijzingsproces 2018 – globale planning.

De globale planning voor het toewijzingsproces voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

Eerste globale planning activiteiten toewijzingsprocedure 2018 Deadline 2017
Controle gegevens opleidelingen bij de CRT door praktijkopleidingsinstellingen Eerste kwartaal
Aangeven opleidingsbehoefte 2018 bij opleidingsinstellingen door de praktijkopleidingsinstellingen Eerste kwartaal
Indeling van nieuw erkende instellingen Tussen 1 februari en 1 april
TOP-opleidingsplaatsen publiceert het toewijzingsprotocol op de website 1 maart
Opvragen HOV bij de CRT en RSG door TOP-opleidingsplaatsen 31 maart
TOP-opleidingsplaatsen legt het concept-toewijzingsvoorstel aan praktijkopleidingsinstellingen voor Rond 1 mei
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen zienswijze op concept-toewijzingsvoorstel aan TOP-opleidingsplaatsen kenbaar maken Medio mei
TOP-opleidingsplaatsen legt concept definitief toewijzingsvoorstel aan praktijk-opleidingsinstellingen voor Medio juni
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen klachten m.b.t. concept definitief voorstel aan TOP-opleidingsplaatsen kenbaar maken Tweede helft juni
TOP-opleidingsplaatsen stuurt reactie op klachten van praktijkopleidings- instellingen Begin juli
TOP-opleidingsplaatsen dient toewijzingsvoorstel in bij VWS 15 juli

 

Met de publicatie van het toewijzingsprotocol wordt u uiteraard nader geïnformeerd over het definitieve

[1]De Commissie Registratie en Toewijzing is een onderdeel van de FGzPt.

Continue Reading