nieuwsbericht 2 maart 2019

Nieuwsbericht 2 maart 2018 Aanpak proeftuinen voor opleiden in een samenwerkingsverband In de nieuwsbrief van 26 januari heeft TOP Opleidingsplaatsen aangegeven dat zij wil gaan werken met een aantal proeftuinen voor het opleiden in een samenwerkingsverband. Zes samenwerkingsverbanden  hebben zich aangemeld als proeftuin. Elke proeftuin heeft een grote instelling als trekker. De stuurgroep waarin veldpartijen,…

Read More

Nieuwsbericht 16 februari 2018

Aanmelden van opleidingsplaatsen voor 2019 De opleidingsinstellingen zijn weer begonnen met de inventarisatie van aangevraagde opleidingsplaatsen voor 2019. Ook dit jaar maakt TOP Opleidingsplaatsen voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel gebruik van de geïnventariseerde gegevens  zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO Zuid, RINO Groep, RINO Amsterdam, SPON, Opleidingsinstituut  PPO  en GGZ VS) bekend zijn. Wanneer…

Read More

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 26 januari 2018

De Pilot ‘opleiden in een samenwerkingsverband’ In de nieuwsbrief van 30 november jl. is aangegeven dat er nog onvoldoende volume aan potentiële opleidingsplaatsen was aangemeld voor de pilot. In december zijn er weinig aanmeldingen bij gekomen. Daarnaast hebben diverse instellingen aangegeven geen toekomst te zien in de constructie waarbij het werkgeverschap bij de SBOH zou…

Read More

Nieuwsbrief 30 november 2017

Voorzitterswisseling Op 8 november heeft Teus Vertooren de voorzittershamer van het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen overgedragen aan Don Olthof. De heer Vertooren heeft besloten zich vanwege drukke privé-bezigheden niet herbenoembaar te stellen voor een nieuwe termijn. We zijn blij dat we Don Olthof bereid gevonden hebben om het voorzitterschap op zich te nemen en wensen…

Read More

Nieuwsbrief 25 augustus 2017

Definitief toewijzingsvoorstel In onze vorige nieuwsbrief informeerde wij u dat de Minister van VWS ook extra plaatsen ter beschikking heeft gesteld voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist. De 16 aanvragen die TOPopleidingsplaatsen heeft ontvangen, zijn allemaal toegekend. De betreffende instellingen hebben hierover op 3 augustus bericht ontvangen van TOP. De Minister van VWS heeft inmiddels…

Read More

Nieuwsbrief 14 juli 2017

Nieuwsbrief 14 juli 2017 Meer plaatsen beschikbaar voor de opleiding Verpleegkundig specialist GGZ De Minister van VWS heeft 10 extra plaatsen ter beschikking heeft gesteld voor de opleiding tot Verpleegkundig specialist in de GGZ. Dit in het kader van de afspraken die met het veld zijn gemaakt om de wachtlijsten terug te dringen. Het totaal aantal…

Read More

Nieuwsbrief 23 juni

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 23 juni 2017 Meer plaatsen beschikbaar voor de GGZ-opleidingen   Gelet op de ontstane wachttijden in de GGZ heeft de Minister van VWS besloten voor 2018 voor alle ggz opleidingen, waarover TOP Opleidingsplaatsen een toewijzingsvoorstel uitbrengt, op het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan in te zetten. Eerder had de Minister zich gebaseerd op het minimumadvies van…

Read More