Werkwijze


Op verzoek van het Ministerie van VWS stelt TOP Opleidingsplaatsen ieder jaar een toewijzingsvoorstel op voor de medische vervolgopleidingen  gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog  en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Dit gebeurt volgens een transparant en toetsbaar proces. De regels voor het proces zijn vastgelegd in een toewijzingsprotocol dat jaarlijks wordt vastgesteld in overleg met VWS en getoetst aan het door VWS opgestelde spelregeldocument.

De toewijzing van opleidingsplaatsen gebeurt in drie stappen. De eerste stap is dat TOP Opleidingsplaatsen  een concept toewijzingsvoorstel opstelt voor de verdeling van de opleidingsplaatsen over de praktijkinstellingen op basis van het Historische OpleidingsVolume (HOV). Praktijkinstellingen zijn vervolgens in de gelegenheid hun zienswijze te geven. Het bestuur van  TOP Opleidingsplaatsen beoordeelt de zienswijzen en stelt vervolgens als tweede stap het (concept) definitief toewijzingsvoorstel op.  Wanneer praktijkinstellingen klachten hebben over de gevolgde procedure kunnen zij een beroep doen op de klachten- en geschillenprocedure die door TOP Opleidingsplaatsen is ingesteld.

Na afhandeling van eventuele klachten stelt TOP Opleidingsplaatsen als laatste stap het definitief toewijzingsvoorstel op en stuurt dit naar de Minister van VWS. De Minister stelt op basis van het toewijzingsvoorstel  voor 15 augustus het verdeelplan op. De praktijkinstellingen  kunnen  vervolgens op basis van het verdeelplan  een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de NZa. Instellingen die louter zorg aanbieden  aan  jeugd kunnen op basis van de Subsidieregeling opleiding in een Jeugd ggz-instelling 2020-2022 voor 1 oktober een subsidieverzoek indienen voor de instroom en doorstroom in het daarop volgende jaar  bij VWS.

Toewijzen 2021

NB Het definitief toewijzingsprotocol laat nog geen aantallen zien van subsidiabele opleidingsplaatsen voor 2021 omdat het ministerie van VWS die nog niet beschikbaar heeft.

Toewijzen 2020


Definitief Toewijzingsvoorstel voor 100 extra opleidingsplaatsen GZ-psycholoog d.d. 31-3-2020

Concept Definitief Toewijzingsvoorstel voor 100 extra opleidingsplaatsen GZ-psycholoog d.d. 28-2-2020

Toewijzen 2019