2016

Consultatieprocedure toewijzingsvoorstel 2016

Huidige stand van zaken:

* TOP-opleidingsplaatsen is op 26 februari 2015 opgericht, er zijn statuten en een bestuursreglement;

* Het bestuur van TOP bestaat uit vier leden en een onafhankelijk voorzitter. Teus Vertooren is de voorzitter en 3 van de 4 bestuurspartijen hebben een bestuurslid voorgedragen. De vier leden vertegenwoordigen, conform statuten en bestuursreglement, het veld ofwel de gezamenlijke veldpartijen:

–  NVO, NVGzP, NVP en NIP vertegenwoordigen psychologische/psychotherapeutische beroepsgroepen;

–  V&VN vertegenwoordigt beroepsgroep van ggz-verpleegkundig specialisten;

– LVVP vertegenwoordigt vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten;

– GGZ Nederland vertegenwoordigt de overige zorgaanbieders onder welk gezag de praktijkopleidingen in respectievelijk de sectoren ggz, ziekenhuizen, verstandelijk-gehandicapten, verpleeg-en thuiszorg (en revalidatie en epilepsie) uitgevoerd worden.

* de bureauorganisatie van TOP-opleidingsplaatsen staat. De coördinerend secretaris en senior- beleidsmedewerker TOP doen een kennismakingsronde bij VWS, veldpartijen én bij registerhouders.

* de opdrachten vanuit de conferentie van 4-12 zijn vastgesteld door de veldpartijen en worden nu uitgezet.

 

Draagvlak

De statuten en het bestuursreglement stellen dat het bestuur de wensen en behoeften van de veldpartijen tot uitdrukkelijk uitgangspunt moet nemen voor het verdelen van beschikbaarheidbijdrage voor opleidingsplaatsen voor de beroepen ggz. Met andere woorden, er moet draagvlak zijn voor hetgeen het bestuur beslist en dan met name voor het toewijzingsprotocol.

 

Procedure consultatie veldpartijen

Volgens het bestuursreglement stelt het bestuur een procedure op die invulling geeft aan de wijze waarop afstemming met de Veldpartijen plaatsvindt. Bestuursleden en de respectievelijke secretarissen dragen er zorg voor dat de procedure wordt gedragen en dat de procedure wordt gevolgd. Van het overleg dat plaatsvindt wordt verslag gedaan dat door partijen wordt vastgesteld.

Het consultatieproces wordt samen met die veldpartijen vorm gegeven en het voorstel voor 2015  is om dat als volgt te doen:

  1. VWS stelt het spelregeldocument op (sinds 29 januari bekend).
  2. TOP-opleidingsplaatsen stuurt het spelregeldocument op naar de veldpartijen en doet een datumvoorstel voor 2 data, waarvan 1 als reservedatum, voor gezamenlijke bijeenkomsten van de betrokken veldpartijen.
  3. het secretarissenoverleg stelt een concept-toewijzingsprotocol op. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het procedurele en het inhoudelijke deel van het protocol. De focus ligt op het inhoudelijke deel (vastgesteld 20 februari).
  4. bestuur TOP-opleidingsplaatsen stelt het (inhoudelijke) deel van het concept-protocol vast (vastgesteld 4 maart).
  5. de partijen in het bestuur leggen het concept-protocol voor aan hun respectievelijke achterbannen; dat wil zeggen GGZ Nederland consulteert andere branches en NIP consulteert andere psychologische/ psychotherapeutische beroepsgroepen. Deze afstemming wordt door GGZ Nederland en NIP zelf geregeld. LVVP en V&VN stemmen intern af.
  6. de secretarissen gebruiken de input uit stap 5 voor het eventueel aanpassen van het concept-protocol.
  7. het definitieve protocol wordt in het secretarissenoverleg besproken en goedgekeurd voor besluitvorming in het bestuur.
  8. het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen stelt het toewijzingsprotocol definitief vast.
  9. TOP-opleidingsplaatsen biedt het protocol vervolgens aan VWS aan voor definitieve vaststelling.
  10. TOP-opleidingsplaatsen stuurt het definitieve toewijzingsprotocol op naar betrokken partijen én naar de registerhouders.

 

Daar waar nodig zal de coördinerend  secretaris tussendoor informeel afstemming zoeken met VWS en veldpartijen. Uitgangspunt is om voor 2015 uiterlijk 15 april een nieuw toewijzingsprotocol 2016 te hebben. TOP-opleidingsplaatsen zal na de zomer (september/oktober) een evaluatie van het afgelopen proces uitvoeren onder meer of aan de gestelde succesfactoren wordt voldaan.

 

 

 

1