Wat doet top

De Stichting Toewijzing Opleidingsplaatsen; kortweg TOP-opleidingsplaatsen;

UITGANGSPUNTEN EN HOOFDPROCES
Op grond van het formele kader (Wet- en regelgeving, Spelregeldocument VWS, Bestuurlijk Akkoord) stelt TOP-opleidingsplaatsen een procedure (het zgn. toewijzingsprotocol) op om te komen tot een verdeling van de gesubsidieerde plaatsen voor de (medische) vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist ggz. TOP-opleidingsplaatsen voert de procedure vervolgens uit.
Het Capaciteitsorgaan raamt de benodigde aantallen professionals en adviseert hierover aan VWS. VWS bepaalt elk voorjaar de ruimte aan plaatsen die gesubsidieerd opgeleid kunnen gaan worden; de praktijkopleidingsinstellingen geven hun wensen aan bij de opleidingsinstellingen, TOP-opleidingsplaatsenmaakt het voorstel. TOP-opleidingsplaatsen biedt het voorstel aan VWS aan, dat hierover een besluit neemt.
Op basis van dit besluit kunnen de instellingen met een toewijzing subsidie aanvragen. De NZa verzorgt het verdere financiële traject.

WAT GAAT TOP DOEN?
TOP-opleidingsplaatsen heeft als kerntaak het vaststellen van het toewijzingsprotocol en het daaruit voortvloeiend maken van een voorstel voor verdeling van de beschikbare opleidingsplaatsen. TOP-opleidingsplaatsen zal bij het uitvoeren van deze taak rekening houden met het verkrijgen van draagvlak en het bewaken van de juiste procesgang (conform het spelregeldocument dat VWS jaarlijks opstelt).

WAARAAN GAAT TOP VOLDOEN?
a. De veldpartijen hebben zich uitgesproken voor TOP-opleidingsplaatsen als een gezaghebbend orgaan, dat besluiten neemt, ook als er geen consensus onder veldpartijen bereikt kan worden over de toewijzing.

b. Het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen bestaat uit vertegenwoordigers van praktijkopleidingsinstellingen (brancheverenigingen) en beroepsverenigingen aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Slagvaardigheid en eenvoud zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De kennis en deskundigheid van bestuursleden op het opleidingsdossier is van belang voor een goed functionerend bestuur. Leidend voor het functioneren van het bestuur is het afwegen van de gezamenlijke belangen, niet het behartigen van individuele belangen.

c. Bij de vormgeving van TOP-opleidingsplaatsenis gekozen voor toewijzen als kerntaak. In de uitwerking betekent dit:

  • het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen wordt bepaald door het ministerie van VWS op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan.
  • TOP-opleidingsplaatsen treedt niet in de bekostigings-principes, maar volgt deze;
  • de juridische positie van opleidelingen en de werkgeversrollen zijn voor  TOP-opleidingsplaatsen een gegeven
  • de data worden als gegeven overgenomen van betreffende registerhouders en opleidingsinstituten; die     hiervoor weer uitgaan van de gegevens zoals die door de praktijkopleidingsinstellingen zijn opgegeven.