Hieronder leest u welke besluiten genomen zijn door het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen over het herijken van het verdeelvoorstel voor vervolg-opleidingen beroepen geestelijke gezondheid. 

December 2015 

Om de beschikbare subsidie voor het opleiden van professionals in de beroepen geestelijke gezondheid te verdelen wordt elk jaar een zgn. verdeelplan gemaakt. Vanaf 2015 vindt het maken van dit verdelingsvoorstel plaats door een nieuwe, door de relevante veldpartijen *) opgerichte, organisatie: Toewijzend Overleg opleidingsPlaatsen (TOP-opleidingsplaatsen).

De stichting TOP-opleidingsplaatsen voert haar werkzaamheden uit binnen het volgende kader:

 • Het Capaciteitsorgaan raamt de behoefte aan zorgprofessionals benodigd voor de zorgverlening en geeft hierover een advies aan het ministerie van VWS.
 • Het ministerie van VWS vertaalt dit advies in een aantal beschikbare (te subsidiëren) instroomplaatsen voor opleidelingen in de betreffende opleidingen.
 • Het ministerie van VWS geeft aan TOP-opleidingsplaatsen aan onder welke voorwaarden het verdelingsvoorstel moet worden gemaakt (spelregeldocument, met voorwaarden vanuit de Wet Marktordening Gezondheidszorg).
 • TOP-opleidingsplaatsen is een uitvoeringsorganisatie die de instroomplaatsen vervolgens verdeelt; zij maakt daarvoor gebruik van de gegevens van de opleidingsinstellingen om te bepalen of een praktijkopleidingsinstelling erkend is als opleidingsplaats en verdeelt de plaatsen op basis van de opleidingshistorie van de praktijkopleidingsinstelling. Een klein percentage wordt verdeeld onder nieuwe erkende praktijkopleidingsinstellingen.
 • TOP-opleidingsplaatsen biedt het verdelingsvoorstel aan het ministerie van VWS aan ter vaststelling.
 • Het Ministerie stelt het verdeelplan vast.
 • De praktijkopleidingsinstelling kan vervolgens de bijdrage voor het opleiden aanvragen bij de NZa.

Werkopdrachten

Om het toewijzingsproces uit te kunnen voeren zijn afspraken gemaakt met het ministerie van VWS en de veldpartijen. Een opdracht vanuit het ministerie van VWS was om toe te werken naar een toekomstbestendig toewijzingsprotocol, waarin meer duidelijkheid over het toewijzen van de instroomplaatsen ontstaat en de instroom meer op de zorg(vraag) is afgestemd. Dit leidt tot een verdelingsvoorstel dat op de zorgvraag is afgestemd en daarnaast duidelijkheid en rust in de sector oplevert.

Besluiten op basis van advies vanuit de veldpartijen:

Op advies van de veldpartijen heeft het bestuur voor de komende drie jaar de volgende besluiten genomen over toewijzing:

 1. De sectorindeling vervalt voor de opleiding tot psychotherapeut, klinisch (neuro) psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ.
 2. Voor de verdeling van instroomplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog wordt spreiding van de zorgvraag gevolgd (zoals vermeld in het (instroom)advies 2015 van het Capaciteitsorgaan); de – nieuwe, op de zorgvraagspreiding gebaseerde – verdeling wordt stapsgewijs gerealiseerd.

– Het betekent dat de komende 3 jaar de instellingen voor GGZ, ziekenhuizen en verpleeghuizen een beperkt aantal opleidingsplaatsen minder krijgt en dat de vrijgevestigde GGZ-praktijken en de instellingen voor gehandicaptenzorg een beperkt aantal plaatsen erbij krijgt.

3.  Het percentage instroomplaatsen voor nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen wordt voor alle    opleidingen verhoogd naar 4%.

De volgende adviezen worden onder de aandacht gebracht van het ministerie van VWS:

 1. TOP-opleidingsplaatsen adviseert het Ministerie van VWS om de eis te laten vervallen in het spelregeldocument een verhouding aan te brengen in de toewijzing van instroomplaatsen in de generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ
 2. TOP-opleidingsplaatsen adviseert het ministerie van VWS het spelregeldocument zodanig te wijzigen dat samenwerkingsverbanden van praktijkopleidings- instellingen, die nu zijn uitgesloten van een beschikbaarheidbijdrage (bv. opleidings-coöperaties), wel in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage.

 

Tot slot wordt aan het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) en Registratiecommissie Verpleegkundig Specialisten (RVS) een brief gestuurd waarin de waardering wordt uitgesproken om te komen tot een opleidingscurriculum waarin wordt opgeleid in verschillende sectoren, bij meerdere doelgroepen en in meerdere organisaties.

klik hier voor de uitgebreide versie

*) Veldpartijen betrokken bij TOP-opleidingsplaatsen zijn: GGZ Nederland, LVVP, NIP, V&VN, NVZ, NFU, Actiz, VGN, NVO, NVP, NVGzP. Bestuursleden van TOP-opleidingsplaatsen zijn, behoudens de onafhankelijk voorzitter, voorgedragen door de veldpartijen en besturen zonder last en ruggespraak.

 

Gerelateerde berichten