1. 21 extra plaatsen in 2022 voor de opleiding tot GZ-psycholoog

Voor de opleiding tot GZ-psycholoog heeft het ministerie van VWS voor het opleidingsjaar 2022 in totaal 832 gesubsidieerde opleidingsplaatsen ter beschikking gesteld. Hiervan waren aan de start van de toewijzing 811 plaatsen voor de reguliere toewijzing bestemd en 21 plaatsen voor de pilot EVC. Vanwege uitloop van de pilot EVC heeft het ministerie van VWS op 14 december 2021 de 21 plaatsen vrijgegeven aan TOP Opleidingsplaatsen voor reguliere toewijzing.

Voor de verdeling van de 21 plaatsen maken wij gebruik van de wachtlijst behorende bij de reguliere toewijzing 2022. Wij hebben de eerste 21 praktijkopleidingsinstellingen op de wachtlijst benaderd om uit te vragen of zij alsnog 1 (extra) gesubsidieerde opleidingsplek voor 2022 kunnen invullen. Wanneer praktijkopleidingsinstellingen het aanbod afwijzen, dan gaat de plaats naar de eerstvolgende op de wachtlijst. De betreffende praktijkopleidingsinstellingen hebben tot 17 december 2021 gehad om te reageren op onze uitvraag. Alle plaatsen zijn nu ingevuld.

Op 22 december hebben wij de opleidingsinstellingen op de hoogte gebracht van de ontvangen aanvragen. Zij zijn verzocht om uiterlijk maandag 17 januari 2022 deze aanvragen aan ons te bevestigen.

Het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 21 plaatsen zal op 19 januari 2022 aan het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen worden voorgelegd ter goedkeuring en diezelfde week worden verstuurd aan de betreffende praktijkopleidingsinstellingen en worden gepubliceerd op de website. Uiterlijk 1 maart 2022 zal het definitief toewijzingsvoorstel bekend worden gemaakt.

2. Proeftuinen

Voor het toewijzingsjaar 2022 zijn zeven proeftuinen actief en wordt verwacht dat nummer acht van start zal gaan. Gepland wordt dat de proeftuinen in 2022 geëvalueerd zullen worden, waarbij met name onderzocht wordt welke doorontwikkelingsmogelijkheden er zijn m.b.t. regionaal opleiden. Hierbij zullen de  uitkomsten uit het APV-programma en de input vanuit belanghebbende partijen uiteraard worden meegenomen.

De regiehouders van de proeftuinen hebben minimaal twee keer per jaar met TOP Opleidingsplaatsen een algemeen regiehoudersoverleg. In dit overleg wordt onderlinge kennis gedeeld over regionaal samenwerken en worden best practices besproken m.b.t. logistieke en administratieve werkzaamheden. Ook komen onderwerpen zoals regionaal opleiden, consortiumvorming en centraal werkgeverschap aan de orde. Naast het vormen van een proeftuin zijn er ook andere mogelijkheden om in gezamenlijkheid op te leiden. Mocht u meer informatie hierover willen dan kunt u die vinden op onze website en/of contact opnemen met een van de beleidsadviseurs. De contactgegevens vindt u onder punt 5 van deze nieuwsbrief.

3. Deadline koppelen instroomsubsidieplaatsen

Op 30 november jl. heeft het Opleidingsregister van de FGzPt de praktijkopleidingsinstellingen erop geattendeerd dat volgens de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alle toegewezen instroomsubsidieplaatsen voor het kalenderjaar 2021 vóór 31 december 2021 gekoppeld dienen te zijn aan een opleideling in het Opleidingsregister van de FGzPt.

Als een toegewezen instroomsubsidieplaats (conform verdeelplan 2021) niet voor 31 december a.s. is gekoppeld aan een opleideling, dan ontvangt de praktijkopleidingsinstelling voor het jaar 2021 geen beschikbaarheidbijdrage voor deze opleideling. De instroomsubsidieplaatsen kunnen niet met terugwerkende kracht gekoppeld worden. De praktijkopleidingsinstelling is samen met de opleidelingen verantwoordelijk voor het juist en tijdig registreren van de opleidingsgegevens in het register.

4. Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven ten aanzien van de NAW-gegevens. Ook de toewijzingsbrieven die wij u hebben gestuurd, zijn terug te vinden in de portal. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

5. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

LET OP: Van vrijdag 24 december 2021 tot maandag 10 januari 2022 is het bureau gesloten.

TOP Opleidingsplaatsen wenst iedereen fijne dagen en een gezond 2022!

Gerelateerde berichten