De eerste fase van de werkzaamheden voor het maken van een voorstel  is inmiddels achter de rug. Het eerste concept toewijzingsvoorstel voor de opleidingen GZ psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist GGZ is enkele weken geleden verzonden naar alle betrokken praktijkopleidingsinstellingen. De termijn om een zienswijze in te dienen is inmiddels verstreken en de reacties van de commissie zienswijzen zijn verstuurd.

De startfase

In april hebben alle opleidingsinstellingen en het register (FGzPt) de gegevens voor de instroom 2016 en de doorstroom over de afgelopen 3 jaar aangeleverd.  Onderstaand het aantal opleidingsplaatsen dat is aangevraagd en het aantal plaatsen welke door het ministerie van VWS beschikbaar zijn gesteld voor 2016.

Opleiding aangevraagd beschikbaar
GZ psycholoog 766 500
Psychotherapeut 112 120
Klinisch psycholoog 190 140
Klinisch neuropsycholoog 21 20
Verpleegkundig specialist GGZ 86 87

 

Het eerste (concept) toewijzingsvoorstel

Eerste stap in het maken van dit voorstel is indeling van alle praktijkopleidings-instellingen in de voor hen geldende sector.  De nieuw erkende instellingen zijn gevraagd om hun sector kenbaar te maken en zijn op basis van de aangeleverde informatie ingedeeld in de van toepassing zijnde sector. De beschikbare opleidingsplaatsen voor nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen zijn door een notaris door middel van loting toegewezen.

Vervolgens zijn de rekenregels uit het toewijzingsprotocol toegepast, waaruit het eerste concept toewijzingsvoorstel voortkomt. Dit voorstel is op 29 april per aangetekende post aan alle praktijkopleidingsinstellingen verstuurd (voor de verpleegkundig specialist zijn deze op 8 mei jl. verstuurd).De eerste conceptverdeling is ook terug te vinden op onze website.

Zienswijzen

Praktijkopleidingsinstellingen die het niet eens zijn met  het concept toewijzingsvoorstel, hebben een zgn. zienswijze bij TOP-opleidingsplaatsen in kunnen dienen.

39 praktijkopleidingsinstellingen hebben daarvan gebruik gemaakt.

 

 

Opleiding Aantal zienswijzen
GZ psycholoog 32
Klinisch psycholoog 2
Klinisch neuropsycholoog 2
Psychotherapeut 3
Verpleegkundig specialist GGZ 0

 

Op basis van het toewijzingsprotocol zijn de zienswijzen besproken en is een besluit genomen door de commissie zienswijzen op 21 en 28 mei.

 

 

Intrekkingen

Tot 1 juni zijn er 15 plaatsen ingetrokken door praktijkopleidinginstellingen. Het betreft 4 plaatsen voor de opleiding tot GZ psycholoog, 5 voor psychotherapie, 4 tot klinisch psycholoog en  1 voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Deze plaatsen worden in het tweede concept toewijzingsvoorstel opnieuw verdeeld.

 

Toetsing door VWS

Op de website van www.top-opleidingsplaatsen.nl is op 18 mei het definitieve toewijzingsprotocol 2016 geplaatst.

 

Hoe gaat het proces verder

De gegronde zienswijzen en de intrekkingen worden door TOP-Opleidingsplaatsen verwerkt. Dat moet op uiterlijk 8 juni, samen met o.a. de aangegeven extra instroom voor de opleidingen GGZ-vs en psychotherapeut, tot een tweede concept toewijzingsvoorstel. Praktijkopleidingsinstellingen waarbij het tweede concept afwijkt van het eerste concept worden hierover individueel geïnformeerd (per mail). Praktijkopleidingsinstellingen waarvoor de aanpassingen geen consequenties hebben worden via de website en een nieuwsbericht per mail op de hoogte gebracht. Praktijkopleidingsinstellingen die een gewijzigd voorstel ontvangen en het oneens zijn met het nieuwe voorstel kunnen vervolgens tot 17 juni een zienswijze indienen.

 

 

En daarnaast …..

Zijn de veldpartijen betrokken bij TOP-opleidingsplaatsen zich bewust van de consequenties van het feit dat er bij een aantal opleidingen meer vraag is naar opleidingsplaatsen dan dat VWS beschikbaar heeft gesteld. Mede daarom wordt het toewijzingsproces herijkt. Dit proces willen we afronden vóór dat het toewijzingsproces  2017 start.

Gerelateerde berichten