1. VWS heeft advies TOP-opleidingsplaatsen overgenomen

Op 15 juli heeft TOP-opleidingsplaatsen het verdelingsvoorstel voor de beschikbaarheidsbijdrage aan het ministerie van VWS verstuurd. Alle praktijkopleidingsinstellingen die een aanvraag hebben gedaan, hebben op 16 juli per e-mail een brief gekregen waarin het voorstel met de aan hen te beschikken plaatsen is meegedeeld. Het ministerie heeft begin augustus jl. laten weten dat zij het advies heeft overgenomen. Daarmee is het voorstel definitief geworden en kunt u als u één of meerdere plaatsen beschikt heeft gekregen een beschikbaarheidbijdrage aanvragen. Het verdeelplan is te vinden op de website van VWS.

2. Vervolg beschikbaarheidsbijdrage. Aanvragen verlening beschikbaarheidsbijdrage bij het NZa. Wat moet u doen? En voor wanneer?

Als praktijkopleidingsinstelling kunt u de beschikbaarheidbijdrage aanvragen bij de Nza. Het aanvraagformulier voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage van de (medische) vervolgopleidingen 2016 is hiervoor beschikbaar. U kunt het formulier invullen via toegang.nza.nl (of benaderen via de website).

Als praktijkopleidingsinstelling heeft u een persoonlijk account nodig om in te loggen. Om accountgegevens te ontvangen, geeft u bij de NZa een e-mailadres op. U kunt hiervoor een mail sturen aan info@nza.nl. Vermeld in het onderwerp van de email “emailadres toegang.nza.nl” met daarbij het NZa-nummer van de instelling. Hierna ontvangt u inloggegevens en kunt u op toegang.nza.nl het formulier invullen. Het vraag-en-antwoord-document over het webformulier geeft extra informatie over het gebruik van de online omgeving.

NB: De formulieren om de bijdrage voor 2016 te verlenen, moeten voor 1 oktober 2015 bij de NZa zijn ingediend. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of via de algemene informatielijn van de NZa: 088-7708770 (tussen 9.00 – 14.00 uur).

3. Beschikbaarheidsbijdrage voor ‘doorstroom‘ opleidelingen

Al enige jaren wordt gesproken over het toestaan van de beschikbaarheidbijdrage voor opleidelingen die al in opleiding zijn zonder beschikbaarheidbijdrage (onbeschikt opleiden). Alhoewel de meningen hierover verdeeld zijn, werd dit zgn. ‘witten’ in de praktijk toegestaan. De NZa heeft recent herziene beleidsregels op haar website geplaatst. In de beleidsregels wordt duidelijk dat ook opleidelingen die in hun eerste opleidingsjaar niet beschikt zijn opgeleid, in een vervolgjaar voor een beschikbaarheidbijdrage in aanmerking komen als zij in het verdeelplan van het ministerie zijn opgenomen. Hiervoor dient de praktijkopleidingsinstelling bij de opleidingsinstelling aan te geven dat zij deze opleideling opnieuw voor beschikking aanmelden zodat deze opleideling door TOP-opleidingsplaatsen wordt meegenomen in het verdeelvoorstel voor 2017.

4. Evaluatie toewijzingsproces 2016

Afgelopen voorjaar zijn velen van u betrokken geweest bij het verdelingsvoorstel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgberoepen. Wellicht als opleidingsinstelling, of als praktijkopleidingsinstelling, beroeps- of branchevereniging of registerhouder. Omdat TOP-opleidingsplaatsen dit jaar het verdelingsvoorstel voor de eerste keer heeft uitgevoerd zijn we zeer geïnteresseerd in uw ervaringen met het proces, de uitwerking en werkwijze van het bureau. In dit kader hebben wij alle betrokken organisaties verzocht een enquête voor ons in te vullen. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor verbetertips die u kunt zenden naar toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

5. Aanpassingen van gegevens (contactpersoon, e-mailadres, fusies, samenwerking, onbekende sectoren)

Om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van het toewijzingsproces en andere relevante ontwikkelingen, legt TOP-opleidingsplaatsen een e-mail bestand aan. Via dit mailbestand wordt o.a. dit nieuwsbericht verspreid. Vanuit de opleidingsinstellingen en het FGzPt is u reeds gevraagd uw gegevens bij ons aan te leveren. Mocht u naar aanleiding hiervan nog niet hebben gereageerd dan verzoeken wij u dit alsnog te doen door ons een e-mail te sturen met daarin uw naam, functie, organisatie en – indien bekend – TPID (zie briefhoofd toewijzingsvoorstel) en e-mailadres. Daarnaast verzoeken wij u dringend wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen aan ons door te geven.   U kunt hiervoor mailen naar: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

6. Herijkingsproces 

Om te kijken of het toewijzingsproces 2017 vereenvoudigd kan worden, zijn alle veldpartijen die betrokken zijn bij TOP-opleidingsplaatsen, sinds juli met elkaar in gesprek over de mogelijkheden daartoe. In september en oktober staan 2 werkbijeenkomsten gepland om de uitgangspunten en gevolgen daarvan met elkaar door te nemen en te kijken of er vereenvoudigen te realiseren zijn die door het veld gedragen worden. Via de nieuwsbrief houden we u uiteraard op de hoogte.

Gerelateerde berichten