1.  Beschikbaarheidsbijdrage voor ‘doorstroom‘ opleidelingen; rugzakje voor de opleideling 

In het verleden was het zo dat een beschikbaarheidbijdrage gekoppeld was aan de praktijkopleidingsinstelling en niet aan de opleideling. Recent hebben wij geconstateerd dat de NZa dit uitgangspunt na het instroomjaar niet meer hanteert, het volgende is nu van toepassing op de beschikbaarheidbijdrage na het instroomjaar.

“De NZa keert per opleidingsplaats een normbedrag uit. Na afloop van het subsidiejaar stelt de NZa het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen per praktijkopleidingsinstelling en per opleiding vast en rekent het bijbehorende subsidiebedrag af met de praktijkopleidingsinstelling. In het zgn. instroomjaar, het eerste jaar van de beschikbaarheidbijdrage, wordt de bijdrage aan een opleideling gekoppeld door vermelding hiervan in het register bij de FGzPt. Na afloop van het eerste jaar is dit niet meer aan te passen en volgt de beschikbaarheidbijdrage de opleideling als deze besluit zijn/haar werk elders voort te zetten en vanuit de nieuwe werkgever de opleiding te vervolgen. Vanaf het zgn. doorstroomjaar is de bijdrage daarmee een soort persoonlijk opleidingsbudget; Uiteraard wel onder de voorwaarde dat de praktijkopleidingsinstelling waar de opleideling zijn opleiding vervolgt, erkend is door een opleidingsinstelling.“

2Evaluatie toewijzingsproces 2016 (klik hier voor het volledige rapport)

De afgelopen maand heeft TOP-opleidingsplaatsen het toewijzingsproces 2016 geëvalueerd onder (praktijk)opleidingsinstellingen en betrokken veldpartijen. Zo’n 70 instellingen hebben een reactie gegeven op het proces. De hoofdlijn is dat de deelnemers over het algemeen tevreden zijn over het proces, de bejegening en de wijze en snelheid van afhandelen.

Verbeterpunten op basis van evaluatie toewijzingsproces 2016 zijn

Voor de praktijkopleidingsinstellingen:

1.   Vereenvoudig het proces; maak het minder bureaucratisch.

Op basis van de 12 reacties op dit punt en de reacties aan de telefoon is de strekking helder en bekend; het toewijzingsproces is gecompliceerd en bevat (te) veel regels. Het lopende proces voor de herijking moet hierin verbetering aanbrengen en vereenvoudiging bv  in de vorm van het weglaten van de sectorverdeling.

2.   Helderder taalgebruik

Het mag helder zijn dat deze suggesties worden overgenomen.

3.   Minder stappen in het proces

Tien maal wordt aangegeven dat het proces minder complex wordt als er minder stappen inzitten.       Bij het vervolgproces, mede op basis van het herijken, wordt aangegeven welke vereenvoudigingen voorgesteld worden, maar te denken valt in ieder geval aan het laten vallen van de tweede ronde zienswijzen.

Voor de veldpartijen en opleidingsinstellingen:

1.   Vereenvoudig het proces.

Het toewijzingsproces is gecompliceerd en bevat (te) veel regels. Zie hiervoor ook de onder punt 1 genoemde zaken.

2.   Digitaliseer waar mogelijk   

De opleidingsinstellingen geven aan dat zij een verbeterslag willen qua digitalisering. Aan de ICT-ondersteuner is advies gevraagd m.b.t. vereenvoudiging van het digitale proces. Te denken valt dan aan aanleveren van éénduidige lijsten voor de instroom/doorstroom zodat de foutmarge verkleint.

3.   Realiseer direct contact voor instroom   

Een volgende slag kan gemaakt worden door het aangeven van de instroom te laten verlopen via een directe geauthentiseerde relatie tussen praktijkopleidinginstelling en TOP-opleidingsplaatsen. Dat ontlast de opleidingsinstellingen maar vraagt wel om een sluitend systeem zodat alle data éénsluidend zijn.

In de komende maanden wordt door TOP-opleidingsplaatsen aan de volgende punten gewerkt:

a.   Herijken

b.   Digitaliseren

c.   Authentiseren van gegevens

Met de veldpartijen en de opleidingsinstellingen vindt overleg plaats om te herijken en de samenwerking te verbeteren door middel van vereenvoudigen en digitaliseren.

Een uitgebreid verslag van de resultaten treft u op de website.

3.  Aanpassingen van gegevens (contactpersoon, e-mailadres, fusies, samenwerking, onbekende sectoren)

Om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van het toewijzingsproces en andere relevante ontwikkelingen, legt TOP-opleidingsplaatsen een e-mail bestand aan. Via dit mailbestand wordt o.a. dit nieuwsbericht verspreid. Vanuit de opleidingsinstellingen en het FGzPt is u reeds gevraagd uw gegevens bij ons aan te leveren. Mocht u naar aanleiding hiervan nog niet hebben gereageerd of collega’s hebben die op de hoogte willen blijven, dan verzoeken wij u dit alsnog aan ons door te geven door een e-mail te sturen met daarin de naam, functie, organisatie, mailadres en – indien bekend – TPID (zie briefhoofd toewijzingsvoorstel). Daarnaast verzoeken wij u dringend wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen aan ons door te geven.   U kunt hiervoor mailen naar: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl

 4.  Herijkingsproces 

Om te kijken of het toewijzingsproces 2017 vereenvoudigd kan worden, zijn alle veldpartijen (1)die betrokken zijn bij TOP-opleidingsplaatsen, sinds juli met elkaar in gesprek over de mogelijkheden daartoe. In september en oktober hebben 2 werkbijeenkomsten plaatsgevonden om de uitgangspunten en gevolgen daarvan met elkaar door te nemen en te kijken of er vereenvoudigingen te realiseren zijn die door het veld gedragen worden. Deze maand worden de adviezen verwerkt in een voorstel dat aan het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen wordt voorgelegd. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover verder informeren.

(1)Veldpartijen betrokken bij TOP-opleidingsplaatsen zijn: GGZ Nederland, LVVP, NIP, V&VN, Actiz, VGN, NFU, NVZ, NVP, NVO en NVGzP.

Gerelateerde berichten