terugblik toewijzing 2020

Voor de toewijzing 2020 zijn 119 plaatsen overgeheveld van KP naar de opleiding GZ-psycholoog. Zowel voor de opleiding Gz-psycholoog als PT was de behoefte groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Voor de vrij gevestigde praktijken (Gzpsy VGP) was de behoefte kleiner dan het aantal beschikbare plaatsen. De overgebleven plaatsen zijn overgeheveld naar de overige sectoren. Er zijn voor de toewijzing 2020 17 plaatsen Gz-psycholoog toegekend aan proeftuinen in de vorm van bonusplaatsen. Het aantal poi’s dat plaatsen toegewezen heeft gekregen is over de gehele linie iets gedaald ten opzichte van het toewijzingsjaar 2019. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat TOP sinds de toewijzing 2020 een drempel toepast. Dit houdt in dat poi’s die een HOV hebben dat hen slechts recht geeft op 0.5 opleidingsplaats of minder geen plaats krijgen toegewezen. Voor een verdere toelichting op de toewijzing zie ook het onderdeel over de veldpartijenbijeenkomst van 2 oktober jl. verder in deze nieuwsbrief

Aanpassing in de toewijzingssystematiek

De aanpassingen in de toewijzingssystematiek voor het toewijzingsjaar 2021 zullen worden opgenomen in het toewijzingsprotocol 2021 dat u in januari 2020 kunt verwachten. Enkele aanpassingen willen wij u nu reeds meegeven zodat u zich daar tijdig op kunt voorbereiden. Dit geldt ook voor het vervolg op de proeftuinen (zie verder in de nieuwsbrief).  De belangrijkste wijzingen zijn:

 

  • Alleen beschikte plaatsen tellen voortaan mee voor het HOV

 

Op verzoek van VWS heeft het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen besloten vanaf de toewijzing 2021 alleen beschikte opleidingsplaatsen mee te tellen voor het (Historisch OpleidingsVolume) HOV. Dit werkt met terugwerkende kracht. De achtergrond is dat het Ministerie van VWS alleen subsidie mag toekennen aan praktijkinstellingen onder de voorwaarde dat zij zonder subsidie niet kunnen opleiden. Door praktijkinstellingen die opleiden zonder subsidie mee te nemen in de systematiek blijkt dat dit wel mogelijk is. Hiermee kan VWS in strijd komen met de Europese regelgeving. Daarbij komt dat praktijkinstellingen op deze manier geld onttrekken aan de zorg. Het bestuur van TOP kan zich vinden in deze motivering.

 

  • Erkenning vervalt na twee jaar niet opleiden.

De CRT (opleidingsregister) gaat de regel dat praktijkinstellingen die gedurende twee jaar niet opleiden hun erkenning verliezen actief handhaven. Praktijkinstellingen kunnen een nieuwe erkenning krijgen op basis hervisitatie. Praktijkinstellingen die hun erkenning verliezen komen niet in aanmerking voor een opleidingsplaats. Wanneer een praktijkinstelling een nieuwe erkenning krijgt beschouwt TOP deze praktijkinstelling als een nieuw erkende instelling en krijgt zij de gelegenheid om mee te loten naar de plaatsen die bestemd zijn voor nieuw erkende instellingen.

Vervolg op de proeftuinen

Het bestuur van TOP heeft voor het komende toewijzingsjaar 2021 een verdere uitbreiding van het toewijzen aan samenwerkingsverbanden gepland. Het is niet het streven om alle plaatsen toe te wijzen aan samenwerkingsverbanden. Praktijkinstellingen die zelfstandig willen blijven opleiden en daartoe gerechtigd zijn moeten dat kunnen blijven doen.

In eerste instantie beperkt het toewijzen aan samenwerkingsverbanden zich tot de vervolgopleiding tot GZ-psycholoog. Onderzocht zal worden of het toewijzen aan een samenwerkingsverband ook relevant is voor andere opleidingen en zo ja, hoe dit het beste georganiseerd kan worden.

Om de toewijzing aan samenwerkingsverbanden te stimuleren worden aan samenwerkingsverbanden ook in de toekomst bonusplaatsen toegekend. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Deze zijn te vinden in de notitie ‘Opleiden in samenwerkingsverband’.

Nieuwe samenwerkingsverbanden (in oprichting) dienen zich voor 1 februari 2020 bij TOP Opleidingsplaatsen aan te melden door middel van het ‘Formulier ‘Aanvraag door regiehouder voor het opleiden in samenwerkingsverband, toewijzing 2021’. Alle relevante documenten met betrekking tot Opleiden in samenwerkingsverband waaronder het evaluatierapport van de proeftuinen van Common Eye vindt u op de website van TOP onder de button Samen opleiden.

Symposium Opleiden in Samenwerkingsverband op 5 november

Op 5 november organiseert TOP Opleidingsplaatsen een symposium over Opleiden in samenwerkingsverband. Doel van de bijeenkomst is om kennis te delen over opleiden in een samenwerkingsverband en praktijkinstellingen handvaten te geven hoe zij dit kunnen aanpakken. In vier break-out sessies zullen P-opleiders van proeftuinen hun ervaringen met de deelnemers delen. Verder zal TOP verduidelijken aan welke voorwaarden samenwerkingsverbanden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bonus en hoe samenwerkingsverbanden zich kunnen aanmelden. Er hebben zich 200 deelnemers voor het symposium aangemeld. De inschrijving is inmiddels gesloten. Alle informatie over het symposium vindt u op de website van TOP Opleidingsplaatsen onder de button Samen opleiden.

Vacature senior beleidsadviseur (nieuwe oproep)

TOP Opleidingsplaatsen is per 1 januari op zoek naar een ervaren beleidsadviseur die de zittende beleidsadviseur gaat vervangen. De vacaturetekst kunt u vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen. Kandidaten hebben tot 22 november de gelegenheid om te reageren. De vacaturetekst vindt u op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

Overleg met Veldpartijen

Op 2 oktober heeft de jaarlijkse vergadering met de veldpartijen plaatsgevonden. Dit jaar namen afgevaardigden van Actiz, NVGzP, NFP, LVVP en het NIP deel. Van de toehoorders waren de FGzPt, VWS, vLogo en de NZa vertegenwoordigd. Helaas moesten andere organisaties verstek laten gaan.

Een aantal punten in deze nieuwsbrief zijn ook in dit overleg aan de orde geweest. We lichten er een paar uit met commentaar:

- Wat betreft het overhevelen van overgebleven plaatsen, wil TOP volgend jaar het voortouw nemen om de extra toewijzing al te kunnen verwerken in het concept toewijzingsvoorstel, zodat praktijkinstellingen meteen weten waar men op mag rekenen.

- De aanpassingen in de toewijzingssystematiek m.b.t. HOV, loting e.d. heeft volgens partijen wel tot gevolg dat minder praktijkinstellingen de kans krijgen om op te leiden, te meer omdat het aantal plaatsen voor GZ psychologen en psychotherapeuten niet toereikend blijkt. Men wil in gesprek met het Capaciteitsorgaan over de lage ramingen voor die opleidingen.

- De bevindingen in de proeftuinen en het geplande symposium vonden positief gehoor. Men constateert dat het opleiden in samenwerkingsverband nauwere betrokkenheid en aandacht vraagt van alle stakeholders, inclusief de hoofdopleiders.

Daarnaast is gesproken over de nieuwe (hogere) tarieven per 2020 voor de beschikbaarheidsbijdrage. De NZa publiceert binnenkort een informatiekaart om inzichtelijk te maken welke kosten daarmee worden vergoed.

Al met al is deze bijeenkomst door het relatief kleine gezelschap als constructief en verbindend ervaren.

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is beschikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten