1. Verdeelplan VWS

Voor het toewijzingsjaar 2022 heeft TOP Opleidingsplaatsen in totaal 1322 plaatsen toegewezen. Deze opleidingsplaatsen zijn toegewezen volgens de in het protocol vastgestelde procedure. Het ministerie van VWS heeft het toewijzingsvoorstel van TOP Opleidingsplaatsen verwerkt in het verdeelplan medische vervolgopleidingen 2022 dat op 17 augustus jl. is vastgesteld en gepubliceerd. U vindt dit verdeelplan op de website van het ministerie van VWS. De link naar het document vindt u ook op de website van TOP Opleidingsplaatsen, klik hier.

2. Beschikbaarheidbijdrage aanvragen

Via de website van de NZa kunt u de beschikbaarheidbijdrage aanvragen en informatie vinden over de regelgeving en tarieven: Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022 BR/REG-2131. Praktijkinstellingen die alleen zorg aan jeugd onder de 18 jaar verlenen vragen in het kader van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling de beschikbaarheidbijdrage aan via de Dienst uitkering subsidies aan Instellingen.

Samen met de FGzPt  en TOP Opleidingsplaatsen heeft de NZa getracht dit proces inzichtelijker te maken middels een animatie.  Deze vindt u op de pagina van de NZa: Beschikbaarheidbijdrage vervolgopleidingen | Video | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

3. Historisch opleidingsvolume (HOV)

Zoals in eerdere berichten is vermeld, heeft het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen op verzoek van VWS besloten dat het HOV vanaf toewijzingsjaar 2024 louter gebaseerd zal zijn op beschikte plaatsen. Voor de toewijzing 2023 betekent dit dat het HOV berekend wordt op basis van 2019 (beschikt en niet beschikt), 2020 (beschikt en niet beschikt) en 2021 (beschikt). Voor de toewijzing 2024 zal het HOV meetellen op basis van louter beschikte plaatsen over de jaren 2020 t/m 2022.

4. Veldpartijenbijeenkomst

Op 6 oktober 2021 van 14:00 tot 17:00 uur organiseert TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst. De beroeps- en brancheorganisaties die hierbij betrokken zijn, zullen hiervoor binnenkort een uitnodiging ontvangen. Het doel van de bijeenkomst is om terug te kijken op de toewijzing 2022 en om aandachtspunten te bespreken voor de toewijzing 2023 en de jaren daarna. Gepland wordt op een fysieke bijeenkomst in Amersfoort waarbij in ieder geval de volgende hoofdpunten besproken zullen worden: evaluatie toewijzingsproces en verkenning toewijzingscriteria.

5. Informatie van het Capaciteitsorgaan

Voor de raming van het benodigde aantal opleidingsplaatsen voor de gz-psychologen heeft het Capaciteitsorgaan een factsheet gemaakt waarin de doelstelling van de raming staat. Ook staat er in met wie en hoe de raming tot stand komt. Tot slot wordt de uitkomst van de laatste tussentijdse bijstelling toegelicht.

6. Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven ten aanzien van de NAW-gegevens. Met ingang van dit jaar zijn de toewijzingsbrieven die aan de praktijkopleidingsinstellingen per mail zijn verstuurd terug te vinden in de portal. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

7. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten