1. Extra inventarisatieronde voor de opleidingen psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

Voor de opleidingen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog resteren na het concepttoewijzingsvoorstel dat op 26 april is uitgestuurd nog subsidiabele plaatsen voor 2019.

In onderstaande tabel kunt u zien welke aantallen nog kunnen worden ingevuld. De cijfers zijn onder voorbehoud aangezien aanpassingen t.g.v. zienswijzen en intrekkingen nog zullen worden verwerkt.

 

2. Voorlopige toewijzing GZ–psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ

Zoals u in de nieuwsbrief van 26 april heeft kunnen lezen zijn voor bovenstaande opleidingen meer aanvragen ingediend dan het aantal beschikbare plaatsen waarop u een beschikbaarheidsbijdrage kunt aanvragen. In bovenstaande tabel ziet voor de opleiding GZ-psycholoog (per sector) en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist het totaal aangevraagde en voorlopig beschikte plaatsen.

Verder is per opleiding (voor de GZ-psycholoog met uitsplitsing naar sectoren) aangegeven wat het totale HOV is. U kunt het HOV van uw instelling zoals weergegeven in de portal hieraan relateren.

Verder is per opleiding/sector het minimale HOV aangegeven dat u nodig hebt voor een plaats (bij de voorlopige toewijzing). Voor de opleiding tot verpleegkundig specialist konden verreweg de meeste aanvragen worden gehonoreerd.

N.B. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen nog veranderen aangezien aanpassingen t.g.v. zienswijzen en intrekkingen nog zullen worden verwerkt.

3. Intrekkingen

In onze nieuwsbrief van 26 april hebben wij melding gemaakt dat TOP Opleidingsplaatsen sancties gaat opleggen wanneer praktijkopleidingsinstellingen toegewezen plaatsen niet invullen en dit niet tijdig doorgeven. Daarom verzoeken wij u, wanneer u een voorlopig toegewezen plaats niet gaat invullen dit a.u.b. vóór 1 juni bij TOP Opleidingsplaatsen en bij uw opleidingsinstelling te melden. Op deze manier voorkomt u een sanctie en kan de niet ingevulde plaats worden toegewezen aan een andere praktijkopleidingsinstelling en blijft er geen subsidie op de plank liggen.

4. Zienswijzen

Indien u een zienswijze wilt indienen m.b.t. de voorlopige toewijzing die u 26 april heeft ontvangen dient u dit uiterlijk vrijdag 18 mei te doen. Hiervoor gebruikt u het formulier Zienswijze 2019 dat u kunt vinden op onze website.

5. Portal

Alle praktijkopleidingsinstellingen hebben een inlogcode voor de portal van TOP Opleidingsplaatsen ontvangen. Deze is verstuurd aan de contactpersoon binnen uw organisatie die bij ons bekend is. De portal biedt inzage in de gegevens die wij als TOP Opleidingsplaatsen van de praktijkopleidingsinstelling hebben geregistreerd: uw contactgegevens, uw aanvragen en de status van de toewijzing. Via de portal kunt u uw gegevens checken en gewenste mutaties aan ons doorgeven per email. Dit kan niet via de portal. Uw mutaties worden wekelijks bijgewerkt. Gedurende het toewijzingsproces worden nieuwe gegevens ingelezen en kunt u de status van uw aanvraag/toewijzing volgen. De datum van de laatste update vindt u bovenin de portal (na inloggen). Uiteraard ontvangt de praktijkopleidingsinstelling alle relevante informatie omtrent de toewijzing ook per email zoals gebruikelijk.

6. Bereikbaarheid

Wij zijn beschikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten