Niewsbrief 14 juni 2019

VWS stelt extra plaatsen ter beschikking voor de opleidingen GZ-psycholoog

VWS heeft besloten de gelden die vrijkomen doordat de behoefte aan KP plaatsen kleiner is dan het aantal beschikbare plaatsen aan te wenden voor extra plaatsen GZ-psycholoog. Dit betekent dat er 119 extra plaatsen GZ-psycholoog beschikbaar komen. In tabel 1 zijn de bijgestelde aantallen verwerkt. Ook de intrekkingen en de extra aanvragen voor de opleiding KP en VS-GGZ zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Tabel 1: beschikbare en aangevraagde plaatsen 2020
Beschikbare instroom (VWS plafond) Behoefte reeds erkende PI’s (in plaatsen) Behoefte nieuw erkende PI's (in plaatsen) Behoefte nieuw erkend + reeds erkend
 
Gzpsy sector Vrijgevestigd 116 84 8  

92

Gzpsy overige sectoren 790 1139 46  

1185

Totaal

Gz psycholoog

906 1223 54 1277
PT 139 144 18 162
KP 270 174 7 181
KNP 26 19 6 25
GGZVS 115 112 4 116

PI’s = praktijkopleidingsinstellingen

 

Voor de opleiding GZ-psycholoog geldt dat de behoefte aan plaatsen nog steeds hoger is

dan het aantal beschikbare plaatsen. Dit geldt voor alle sectoren behalve voor de sector

vrijgevestigde praktijken. Ook voor de opleiding Psychotherapeut geldt dat er meer

aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen. Dit pakt met name negatief uit voor de nieuw

erkende praktijkopleidingsinstellingen omdat voor deze groep slecht 1% van het totaal aantal

plaatsen beschikbaar is.

 

Op 21 juni a.s. verwachten wij het (concept) definitief toewijzingsvoorstel te kunnen versturen.

Terugkoppeling zienswijzeprocedure

Praktijkopleidingsinstellingen waren tot  17 mei in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het concept toewijzingsvoorstel dat 1 mei jl. is verstuurd.

Er zijn in totaal 45 zienswijzen ingediend waarvan er 3 na overleg zijn ingetrokken. Er zijn 2 zienswijzen overgenomen. In beide gevallen betrof dit een garantieplaats Psychotherapie die wij over het hoofd hadden gezien.  Alle praktijkopleidingsinstellingen die een zienswijze hebben ingediend, hebben op 12 juni een reactie ontvangen.

Belangrijkste motiveringen:

·       Teleurstelling dat inhoudelijke argumenten niet worden meegenomen;

·       Er niet op gerekend dat niet alle aangevraagde plaatsen psychotherapie worden toegekend;

·       Onduidelijkheid over HOV;

·       Sector niet goed doorgegeven;

·       Ontevreden dat er weinig plaatsen gaan naar jeugd GGZ en verpleeghuizen;

·       Verder komt in veel zienswijzen terug dat men het zelf opleiden als enige mogelijkheid ziet om aan gekwalificeerd personeel te komen.

 

Zoals bekend baseert TOP Opleidingsplaatsen zich voor het vaststellen van het toewijzingsvoorstel voor reeds erkende praktijkopleidingsinstellingen louter op het historisch opleidingsvolume (HOV). Mogelijke andere argumenten worden niet meegewogen. Verder geldt bij schaarste aan plaatsen dat slechts 1% van de beschikbare plaatsen wordt toegewezen aan nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen. Dat is voor veel praktijkopleidingsinstellingen teleurstellend, maar dat zijn de spelregels die we hebben afgesproken met partijen en die zijn vastgelegd in het protocol toewijzing 2020.  De zienswijze procedure is niet bedoeld om het protocol ter discussie te stellen.

Uitvraag naar niet gerealiseerde plaatsen 2018

Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van april 2019 zijn van de toegewezen plaatsen voor het toewijzingsjaar 2018 in totaal 89 plaatsen niet gerealiseerd. 

  • GZ-psycholoog, 39 plaatsen niet ingevuld
  • Klinisch neuropsycholoog, 2 plaatsen niet ingevuld
  • Klinisch psycholoog, 24 plaatsen niet ingevuld
  • Psychotherapeut, 24 plaatsen niet ingevuld

Het bestuur acht dit erg onwenselijk aangezien het in de meeste gevallen om schaarse plaatsen gaat. Om zicht te krijgen op de beweegreden om plaatsen niet in te vullen heeft het bureau een uitvraag gedaan bij praktijkopleidingsinstellingen die één of meerdere opleidingsplaatsen niet hebben gerealiseerd.

Dit levert het volgende beeld op:

Gz-psycholoog

In totaal hebben 31 praktijkopleidingsinstellingen 39 plaatsen niet ingevuld. Van de 31 hebben 20 praktijkopleidingsinstellingen gereageerd op de uitvraag.

Vier praktijkopleidingsinstellingen geven aan dat er onvoldoende geschikte kandidaten waren of dat de kandidaat zich terugtrok. Drie geven aan dat de opleidingsplek niet op orde was. Zes noemen problemen met procedures en administratie en zeven praktijkopleidingsinstellingen noemen overige redenen.

Klinisch psycholoog

In totaal hebben 18 praktijkopleidingsinstellingen 24 plaatsen niet ingevuld. Van de 18 hebben 11 praktijkopleidingsinstellingen gereageerd op de uitvraag.

Vijf praktijkopleidingsinstellingen geven aan dat er onvoldoende geschikte kandidaten waren. Twee gaven aan dat de begeleiding niet op orde was, en verder werd er onvoldoende verloop (1), miscommunicatie e.d. genoemd.

Psychotherapeut

In totaal hebben 18 praktijkopleidingsinstellingen 24 plaatsen niet ingevuld. Van de 18 hebben 11 praktijkopleidingsinstellingen gereageerd op de uitvraag.

Twee praktijkopleidingsinstellingen geven aan de kandidaat zich terugtrok. Twee gaven aan dat de begeleiding niet op orde was, en verder werden administratieve fouten (5) en bijzondere omstandigheden (2x) genoemd.

De meeste praktijkopleidingsinstellingen waren er van op de hoogte dat zij een of meer plaatsen niet hadden ingevuld en verwachten niet dat het opleggen van sancties veel invloed zal uitoefenen op de mate van realisatie.

Naar aanleiding van de uitvraag heeft het bestuur aangegeven dat naar wegen gezocht zal worden om de procedures verder te verhelderen en de administratieve belasting te verlichten. TOP heeft hier echter maar gedeeltelijk invloed op omdat ook de regels van de opleidingsinstellingen, de FGzPt (CRT), de NZa en VWS invloed hebben op de toewijzingsprocedure. Verder zal TOP het aangekondigde sanctiebeleid bij het niet realiseren van plaatsen doorvoeren bij de toewijzing voor het jaar 2021.

Proeftuinen voor het toewijzen aan samenwerkingsverbanden

Doelstelling van de proeftuinen is om inzicht te krijgen of het mogelijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin ook kleinere instellingen/praktijken kunnen participeren. 

Voor het toewijzingsjaar 2019 is TOP gestart met 4 proeftuinen. Voor het toewijzingsjaar 2020 zijn hier 2 proeftuinen aan toegevoegd die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Proeftuinen ontvangen boven de reguliere plaatsen, bonusplaatsen. Voor het toewijzingsjaar 2020 is dit +20%, in totaal 13 bonusplaatsen.

In mei 2019 is de evaluatie van de proeftuinen opgeleverd door het onderzoeksbureau Common Eye en besproken in de stuurgroep.  De belangrijkste conclusies zijn dat de proeftuinen enthousiast zijn over (breed) opleiden in een samenwerkingsverband en dat de modellen die de proeftuinen gehanteerd hebben geschikt zijn voor verdere uitrol. Er worden ook knelpunten geconstateerd waar oplossingen voor gevonden moeten worden (bestuurlijke betrokkenheid, belasting van de p-opleider, positie van vrij gevestigde praktijken en het organisatorisch-financieel kader).

De stuurgroep heeft de bevindingen en haar advies inmiddels teruggekoppeld aan het bestuur. Het bestuur zal zich de komende maanden hierover buigen en bepalen wat er moet  gebeuren om een succesvolle uitrol mogelijk te maken.

Het bestuur heeft nu reeds besloten dat er in het najaar een symposium wordt georganiseerd om de opgedane kennis van de proeftuinen over het opleiden in een samenwerkingsverband te delen met praktijkopleidingsinstellingen en instrumenten aan te reiken die en verdere uitrol mogelijk maken. Het symposium zal worden gehouden in het midden van het land op 14 november van 10.00 tot 14.00 uur. Praktijkopleidingsinstellingen  ontvangen hierover nog nader bericht, maar noteer deze datum alvast!

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is beschikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer:

033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl .

Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. Gedurende het toewijzingsproces worden de gegevens omtrent de toewijzing 2020 aangevuld. De logingegevens voor de portal zijn bekend bij het hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Gerelateerde berichten