1. Definitieve toewijzing 2022

Op 15 juli 2021 heeft TOP Opleidingsplaatsen het definitief toewijzingsvoorstel 2022 verzonden aan het ministerie van VWS. Dit toewijzingsvoorstel kunt u vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

In het definitief toewijzingsvoorstel van 2022 zijn alle door VWS beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ (3-jarige opleiding) meegenomen. Voor de opleidingen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn minder aanvragen ontvangen dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Alle betreffende praktijkopleidingsinstellingen hebben op 18 juni 2021 het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2022 ontvangen. Op 15 juli 2021 is het definitief toewijzingsvoorstel 2022 vastgesteld. Praktijkopleidingsinstellingen waarvoor geldt dat het definitief toewijzingsvoorstel 2022 afwijkt van het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2022, hebben hierover bericht ontvangen.

 

In onderstaande tabel 1 kunt u zien hoeveel plaatsen per opleiding beschikbaar waren, wat de behoefte was en hoeveel plaatsen er zijn toegewezen. In de laatste kolom is aangegeven hoeveel plaatsen er niet zijn toegewezen. Het aantal plaatsen GZPSY is inclusief 22 bonusplaatsen voor de proeftuinen.

In tabel 2 ziet u de toewijzing per opleiding uitgewerkt in sectoren. Hier wordt weergeven wat de behoefte is per sector en wat de totale toewijzing is per sector.

In tabel 3 is de toewijzing in detail per sector weergegeven voor de opleiding gz-psychologen. Dit overzicht geeft in percentages aan hoeveel procent van de behoefte is toegewezen per sector. Daarnaast geeft de tabel aan welk aandeel een sector heeft ten opzichte van het totaal aantal toewijzingen.

In het webportal van TOP Opleidingsplaatsen kunt u de toewijzing voor uw praktijkopleidingsinsteling volgen.

Het ministerie van VWS stelt medio augustus het verdeelplan op en op basis hiervan kunt u een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op de website van de NZa: Informatiekaart aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Praktijkinstellingen die alleen zorg bieden aan jeugdigen tot 18 jaar en hiervoor gefinancierd worden vanuit de lokale overheid, vragen de beschikbaarheidbijdrage aan via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen https://www.dus-i.nl/. Deze zorgaanbieders ontvangen hierover van TOP Opleidingsplaatsen apart bericht.

2. Klachten

Praktijkopleidingsinstellingen die een klacht hebben ingediend zijn door TOP Opleidingsplaatsen schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van hun klacht. Voor het toewijzingsjaar 2022 zijn vier klachten ontvangen. Een klacht over een opgelegde sanctie is gegrond verklaard. De overige drie klachten betroffen de toewijzingsprocedure en de uitwerking van het HOV op de toekenning van opleidingsplaatsen aan de betreffende praktijkopleidingsinstellingen. Deze drie klachten zijn ongegrond verklaard aangezien TOP Opleidingsplaatsen gehandeld heeft volgens haar protocol.

3. Extra uitvraag

Gezien het feit dat TOP Opleidingsplaatsen nastreeft zoveel mogelijk plekken toe te wijzen heeft er dit toewijzingsproces een extra uitvraagronde plaatsgevonden om overgebleven plekken bij de opleidingen psychotherapeut en klinisch psycholoog te kunnen toewijzen. Hierdoor zijn uiteindelijk alle plekken voor de opleiding psychotherapeut verdeeld en zijn er nog additionele plekken toegewezen voor de opleiding klinisch psycholoog. Met dank aan de opleidingsinstellingen en de praktijkopleidingsinstellingen voor de extra inspanning m.b.t. het aanvragen van deze plekken.

4. Proeftuinen

Er zijn zeven proeftuinen actief voor het toewijzingsjaar 2022. Dit zijn samenwerkingsverbanden die gezamenlijk 8 of meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen hebben en een vertegenwoordiging hebben van ten minste 4 verschillende sectoren. De samenwerkingsverbanden hebben een specifieke rol in het verkennen van de mogelijkheden om regionaal op te leiden. De huidige proeftuinen zijn actief in de volgende regio’s:

- Brabant
- Friesland
- Gelderland Midden en Zuid
- Noord-Limburg
- Noord-Holland
- Utrecht

De regiehouders van de proeftuinen zijn:

- GGZ Oost Brabant
- GGZ Friesland
- GGZ Breburg
- Vincent van Gogh
- Pro Persona
- GGZ Noord-Holland Noord
- Altrecht

Samenwerking in proeftuinverband wordt aangemoedigd door de toekenning van 20% extra plaatsen (de zogenoemde bonusplaatsen). In totaal zijn er 128 plaatsen toegekend aan de proeftuinen. Hiervan zijn 106 plaatsen regulier toegewezen en zijn er 22 bonusplaatsen toegekend.

Het staat andere samenwerkingsinitiatieven vrij om zich voor 1 februari 2022 aan te melden als proeftuin en in deze vorm opleidingsplekken aan te vragen voor de toewijzing van 2023.

5. Veldpartijenbijeenkomst

Op 6 oktober 2021 van 14:00 tot 17:00 uur organiseert TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst. De partijen die hierbij betrokken zijn, zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het doel van de bijeenkomst is om terug te kijken op de toewijzing 2022 en om aandachtspunten te bespreken voor de toewijzing 2023 en de jaren daarna. Gepland wordt op een fysieke bijeenkomst waarbij in ieder geval de volgende hoofdpunten besproken zullen worden: evaluatie toewijzingsproces en verkenning toewijzingscriteria.

6. Informatie van het Capaciteitsorgaan

Voor de raming van het benodigde aantal opleidingsplaatsen voor de gz-psychologen heeft het Capaciteitsorgaan een factsheet gemaakt waarin de doelstelling van de raming staat. Ook staat er in met wie en hoe de raming tot stand komt. Tot slot wordt de uitkomst van de laatste tussentijdse bijstelling toegelicht. U vindt de factsheet hier.

7. Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven ten aanzien van de NAW- gegevens. Met ingang van dit jaar zijn de toewijzingsbrieven die aan de praktijkopleidingsinstellingen per mail zijn verstuurd terug te vinden in de portal. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

8. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag  van 9:00 uur tot 12:00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl. Het bureau is gesloten van 20 augustus tot en met 30 augustus.

Gerelateerde berichten