150 extra plaatsen voor de opleiding tot GZ psycholoog

Net zoals de afgelopen jaren was de behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog meer dan tweemaal zo hoog dan het aantal beschikbare plaatsen. Voor de opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog was de behoefte lager dan het aantal beschikbare plaatsen en wordt een aantal plaatsen niet ingevuld zoals u in onderstaande tabel kunt zien. Hierbij zijn de ingetrokken plaatsen en extra aanvragen verwerkt. Dat voor de opleiding tot klinisch psycholoog plaatsen over zijn, is deels verklaarbaar, omdat er in veel instellingen te weinig gz-psychologen zijn die de opleiding tot klinisch psycholoog kunnen doen.

Door het tekort aan opleidingsplaatsen is het personeelstekort aan gz-psychologen en klinisch psychologen flink opgelopen. Om deze reden heeft VWS besloten voor de toewijzing 2019 het geld dat vrijkomt door de plaatsen die voor KP, PT en KNP niet worden ingevuld aan te wenden voor de opleiding tot gz-psycholoog. In totaal gaat het om 150 plaatsen extra. Dat betekent dat voor het toewijzingsjaar 2019 760 plaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog beschikbaar zijn in plaats van het aantal van 610 plaatsen waar wij eerder vanuit zijn gegaan. In het definitief toewijzingsvoorstel (concept) dat volgende week verstuurd zal worden zullen deze extra plaatsen meegenomen worden. Voor veel praktijkopleidingsinstellingen zal dit beteken dat zij meer plaatsen toegewezen krijgen.

VWS geeft hierbij het volgende aan.

Om te zorgen dat deze maatregel niet leidt tot verschuiving van private naar publieke financiering maar daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van het personeelstekort, wordt van opleidende zorginstellingen verwacht dat ze met de extra beschikbare plaatsen ook daadwerkelijk nieuwe opleidingsplaatsen realiseren. Opleidingsinstituten zijn daarnaast van plan om in 2019 gz-psychologen op te leiden via verkorte, gepersonaliseerde trajecten op basis van eerder verworven kennis en competenties. Opleidende zorginstellingen worden opgeroepen om de extra beschikbare plaatsen zoveel mogelijk in te zetten voor dergelijke verkorte opleidingstrajecten, zodat de opgeleide professionals sneller beschikbaar komen op de arbeidsmarkt.

 

Definitief toewijzingsvoorstel (concept) *

Komende week - uiterlijk 22 juni - ontvangen de praktijkopleidingsinstellingen die voor 2019 één of meerdere instroomplaatsen hebben aangevraagd het definitief toewijzingsvoorstel (concept) toegestuurd.

Hierin zijn mogelijke mutaties vanwege de zienswijzeprocedure meegenomen; de ingetrokken plaatsen en extra aangevraagde opleidingsplaatsen zijn verwerkt en de extra beschikbaar gestelde plaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog zijn verwerkt.

Heeft u voor eind volgende week geen definitief toewijzingsvoorstel (concept) ontvangen via uw vaste contactpersoon/personen, neemt u dan contact met ons op.

*Het definitief toewijzingsvoorstel is nog concept, omdat praktijkopleidingsinstellingen nog de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen. Wanneer de klachtenprocedure is afgerond zal het definitief toewijzingsvoorstel begin juli op de website van TOP Opleidingsplaatsen worden geplaatst.

Zienswijzen

Inmiddels is de zienswijzeprocedure afgesloten en praktijkopleidingsinstellingen, die een zienswijze hebben ingediend, hebben van TOP Opleidingsplaatsen een reactie ontvangen.

Er zijn 46 zienswijzen ingediend waarvan er 7 na overleg ingetrokken zijn. Er zijn drie zienswijzen overgenomen. De belangrijkste motiveringen waren onduidelijkheid over de berekening van het HOV, inhoudelijke argumenten die extra plaatsen rechtvaardigen, ontevredenheid over het gericht aantal plaatsen voor ziekenhuizen en verpleeghuizen en instellingen die voor de toewijzing 2017 en 2018 nieuw erkend waren en daardoor onvoldoende gelegenheid hebben gehad om voldoende HOV op te bouwen.

TOP Opleidingsplaatsen begrijpt dat praktijkopleidingsinstellingen teleurgesteld zijn dat hun zienswijze niet wordt overgenomen. TOP hanteert echter als enige toewijzingscriterium het HOV. Andere inhoudelijke criteria worden niet meegewogen. In het najaar bespreekt TOP Opleidingsplaatsen de toewijzingssystematiek weer met de veldpartijen en daar kunnen bijstellingen besproken worden.

Met betrekking tot nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen is er in het protocol 2019 een regeling opgenomen die inhoudt dat deze instellingen voor 4 jaar een plaats gegarandeerd krijgen. Er zijn wel minder plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen. Hierbij is afgesproken dat deze regeling niet geldt met terugwerkende kracht. Het bestuur wil zich hier aan houden.

Wat verder naar voren komt is dat een aantal praktijkopleidingsinstellingen niet consequent zijn in het laten registreren van de opleidelingen in het Opleidingsregister van het FGzPt. Dit heeft consequenties voor het HOV. In het protocol hebben wij daarom aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de praktijkopleidingsinstellingen is om met het indienen van de aanvragen te checken of de registratie op orde is.

Portal TOP Opleidingsplaatsen

Enige tijd geleden is de inlogportal van TOP Opleidingsplaatsen gelanceerd. In de Portal van TOP opleidingsplaatsen, kunt u uw aanvraag volgen en uw (NAW) gegevens inzien.

Van iedere praktijkopleidingsinstelling heeft één contactpersoon toegang tot de portal. Via de portal kunt u uw gegevens checken en gewenste mutaties aan ons doorgeven per email. Mutaties worden wekelijks bijgewerkt. Gedurende het toewijzingsproces worden nieuwe gegevens ingelezen en kunt u de status van uw aanvraag / toewijzing volgen. De datum van de laatste update vindt u bovenin de portal. De portal wordt al goed gebruikt. Veel praktijkopleidingsinstellingen actualiseren hun gegevens n.a.v. een bezoek aan de portal.

Nza

De NZa heeft enige tijd geleden de informatiekaart ‘Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg? Dat regelt u zo!’, ontwikkeld. Met deze informatiekaart verduidelijkt de NZa het aanvraagproces van de beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen voor opleidende zorgaanbieders. De informatiekaart kunt u hier bekijken.

Bereikbaarheid

Wij zijn beschikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl

Gerelateerde berichten