Definitief toewijzingsvoorstel 21 extra subsidieplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog in 2022

Voor de opleiding tot gz-psycholoog heeft het ministerie van VWS voor het opleidingsjaar 2022 in totaal 832 gesubsidieerde opleidingsplaatsen ter beschikking gesteld. Hiervan waren aan de start van de toewijzing 811 plaatsen voor de reguliere toewijzing bestemd en 21 plaatsen voor de pilot EVC. Vanwege vertraging van de start van de pilot EVC heeft het ministerie van VWS op 13 december 2021 de 21 plaatsen vrijgegeven aan TOP Opleidingsplaatsen voor reguliere toewijzing.

Voor de verdeling van de 21 plaatsen is gebruik gemaakt van de wachtlijst behorende bij de reguliere toewijzing 2022. TOP Opleidingsplaatsen heeft de eerste 21 praktijkopleidingsinstellingen op de wachtlijst benaderd om uit te vragen of zij alsnog 1 (extra) gesubsidieerde opleidingsplek voor 2022 kunnen invullen. Alle betreffende 21 instellingen hebben aangegeven dat zij de plek kunnen invullen. Op 16 februari jl. is het aanvullend definitief toewijzingsvoorstel 2022 21 extra plekken voor de opleiding gz-psycholoog vastgesteld. Vandaag, op 17 februari 2022, wordt dit definitieve toewijzingsvoorstel aangeboden aan het ministerie van VWS en op de website van TOP Opleidingsplaatsen gepubliceerd.

Het ministerie van VWS stelt dit voorjaar het aanvullend verdeelplan 2022 op en op basis hiervan kunnen de betreffende praktijkopleidingsinstellingen de beschikbaarheidbijdrage aanvragen voor de extra toegewezen opleidingsplek gz-psycholoog bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Instellingen die alleen zorg bieden aan jeugdigen krijgen apart bericht en vragen hun beschikbaarheidbijdrage aan bij DUS-I.

Toewijzingsprotocol 2023

Begin februari is het toewijzingsprotocol voor het opleidingsjaar 2023 ter consultatie in concept verstuurd naar het ministerie van VWS en de veldpartijen. De belangrijkste punten en/of wijzigingen zijn:

- Voor het bepalen van het HOV wordt de volgende formule gehanteerd: het aantal kalenderdagen dat betreffende opleidelingen conform het Opleidingsregister in opleiding waren over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021, gebaseerd op het aantal geregistreerde uren. Voor de toewijzing 2023 betekent dit dat het HOV berekend wordt op basis van 2019 (beschikt en onbeschikt), 2020 (beschikt en onbeschikt) en 2021 (beschikt).

- Het vaste quotum aan opleidingsplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog voor de vrijgevestigde praktijken is volledig afgebouwd. Dit betekent dat geen enkele sector binnen de verdeelsystematiek meer een quotum heeft.

Het definitieve toewijzingsprotocol 2023 zal begin maart worden gepubliceerd op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

Met de publicatie van het toewijzingsprotocol zal het proces van de toewijzing 2023 van start gaan. Het is belangrijk dat u controleert of de contactgegevens van uw instelling in de portal van TOP Opleidingsplaatsen en de registratie van opleidelingen in het opleidingsregister van de FGzPt en de RSV correct zijn. Wanneer u problemen ervaart bij het inloggen op de portal van TOP Opleidingsplaatsen dan kunt u contact opnemen via het mailadres info@top-opleidingsplaatsen.nl. Voor vragen m.b.t. de registratie van opleidelingen in het opleidingsregister verwijzen wij u naar de betreffende organisaties, te bereiken op de respectievelijke  mailadressen opleidingsregister@fgzpt.nl en registers@venvn.nl.

Proeftuinen en opleiden in samenwerkingsverband

Voor het opleidingsjaar 2023 hebben zich vier nieuwe proeftuinen aangemeld. In totaal komt het aantal proeftuinen hiermee op 11.
De regiehouders van de proeftuinen zijn:

- AMC
- Altrecht
- GGZ Breburg
- Dimence
- Emergis
- GGZ Friesland
- Lentis
- GGZ Noord-Holland-Noord
- GGZ Oost-Brabant
- Pro Persona
-Vincent van Gogh

Proeftuinen moeten voldoen aan voorwaarden zoals TOP Opleidingsplaatsen die stelt in het document “Voorwaarden opleiden in samenwerkingsverband 2023”. De proeftuinen vertegenwoordigen meerdere sectoren en bieden de mogelijkheid aan praktijkopleidingsinstellingen met een relatief kleine opleidingscapaciteit om in gezamenlijkheid ‘breed’ op te leiden binnen een bepaalde regio.

Naast gezamenlijk opleiden in proeftuinen bestaan er uiteraard andere vormen van samenwerking. Mocht u overwegen om met een kleiner aantal samenwerkingspartners te willen opleiden dan kan het verstandig zijn om te kijken naar de mogelijkheid om het HOV samen te voegen. Het samenvoegen van het HOV kan er namelijk voor zorgen dat het gezamenlijke HOV van verschillende instellingen voldoende is om voor één of meer gesubsidieerde plekken in aanmerking te komen. Mocht u uw HOV willen samenvoegen met een samenwerkingspartner voor de toewijzing van 2023 dan heeft u tot 1 maart 2022 de tijd om dit te doen met het formulier ‘Samenvoegen HOV’.

Onderzoek Capaciteitsorgaan

Zoals in eerdere nieuwsbrieven is vermeld is het Capaciteitsorgaan een onderzoek gestart naar de behoefte aan zorgprofessionals onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. De uitkomst van dit onderzoek dient bij te dragen aan voldoende gesubsidieerde opleidingsplekken voor o.a. de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ. Op 20 januari jl. heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over dit onderzoek. De presentatie daarvan kunt u vinden op de website van het Capaciteitsorgaan. De opname staat op Youtube. Registreer u hier om deel te nemen aan dit onderzoek: https://bgg.zorgraming.nl/register.

Naast bovengenoemd onderzoek is het NIVEL in opdracht van het Capaciteitsorgaan gestart met een onderzoek onder zorgprofessionals en vrijgevestigden in de geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Ook dit onderzoek draagt bij aan de eerder genoemde raming. Op 1 februari jl. heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over dit onderzoek. De presentatie daarvan kunt u vinden op de website van het Capaciteitsorgaan. De opname staat op Youtube. Het onderzoek staat nu open voor deelname. U kunt het onderzoek hier vinden: https://enquete.nivel.nl/gg-beroepen.
Inhoudelijke vragen over deze uitvraag en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kunt u stellen via het mailadres dat staat op https://bgg.zorgraming.nl. De uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt.

Verhoging beschikbaarheidbijdrage nog niet in zicht

De FGzPt noemt in haar nieuwsbrief dat de verhoging van de beschikbaarheidbijdrage nog niet in zicht is. De beschikbaarheidbijdrage is het bedrag dat de overheid beschikbaar stelt aan de praktijkopleidingsinstellingen om de kosten die zij maken voor het opleiden tot de BIG-beroepen te vergoeden. Met name voor de psychologische beroepen komen er al jaren signalen vanuit het veld dat de beschikbaarheidbijdrage niet kostendekkend is. Voor meer achtergrond in de kwestie en het verloop van het verdere proces kan de site van de FGzPt geraadpleegd worden.

Bereikbaarheid

Het bureau van TOP Opleidingsplaatsen is telefonisch te bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 033-4608951. Per e-mail is het bureau bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Gerelateerde berichten