Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 17 juli 2019                      klik hier voor PDF

 

  1. Definitieve toewijzing

Op 15 juli heeft TOP Opleidingsplaatsen het toewijzingsvoorstel 2020 verzonden aan het ministerie van VWS. Het toewijzingsvoorstel kunt u ook vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen. In het toewijzingsvoorstel zijn de 119 extra plaatsen voor de opleiding Gz-psycholoog meegenomen, die VWS beschikbaar heeft gesteld in plaats van de 89 niet ingevulde opleidingsplaatsen klinische psychologie. Deze plaatsen zijn toegewezen volgens de in het protocol vastgelegde procedure. Alle praktijkopleidingsinstellingen hebben op 20 juni een aangepaste (concept) definitief toewijzingsvoorstel ontvangen. Praktijkopleidingsinstellingen waarvoor geldt dat het definitief toewijzingsvoorstel afwijkt van het (concept) definitief toewijzingsvoorstel hebben hierover bericht ontvangen.

Door een administratieve fout hebben vijf praktijkopleidingsinstellingen voor de opleiding Psychotherapie niet mee kunnen loten voor een plaats als nieuw erkende praktijkopleidingsinstelling. In overleg met VWS zijn er alsnog in totaal vijf plaatsen toegekend aan deze praktijkopleidingsinstellingen. Hiervoor zijn vijf plaatsen benut die na 20 juni 2019 door praktijkopleidingsinstellingen zijn ingetrokken. Het betreft 3 plaatsen Gz-psycholoog, 1 plaats Kp en 1 plaats Pt.

Het aantal beschikbaar gestelde plaatsen is daarmee als volgt. Tussen haakjes staan de aantallen die oorspronkelijk beschikbaar waren gesteld.

Gezondheidszorgpsycholoog 903   (906)
Psychotherapeut 143    (139)
Klinisch psycholoog 180    (181)
Klinisch neuropsycholoog 26        (26)
Verpleegkundig specialist GGZ (3 jr) 115     (115)
Totaal 1367 (1367)

In onderstaande tabel vindt u weergeven hoeveel plaatsen per opleiding beschikbaar waren, wat de behoefte was en hoeveel plaatsen zijn beschikt. In de laatste kolom is aangegeven hoeveel plaatsen niet zijn beschikt. De niet beschikte plaatsen GZPSY VGP en de plaatsen GZPSY VGP die over zijn omdat de beschikbare aantallen groter zijn dan de behoefte aan plaatsen zijn overgeheveld naar de GZPSY (overige instellingen). Dit zijn in totaal 32 plaatsen. Het totaal aantal beschikte plaatsen GZPSY is inclusief de 16 bonusplaatsen voor de proeftuinen.

De volgende stap is dat VWS medio augustus het verdeelplan publiceert en op basis hiervan kunnen praktijkopleidingsinstellingen de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In de Portal van TOP Opleidingsplaatsen, kunt u uw aanvraag volgen en uw (NAW) gegevens inzien. Het definitief toewijzingsvoorstel voor uw eigen organisatie kunt u vanaf 17 juli terugzien in de portal.

 

  1. Klachten

Inmiddels is de klachtenprocedure afgesloten. Praktijkopleidingsinstellingen die een klacht hebben ingediend zijn schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van hun klacht. Voor het toewijzingsjaar 2020 zijn er 8 klachten ontvangen.

Eén klacht met betrekking tot een verkeerd HOV is gegrond verklaard. Een andere klacht had betrekking op een administratieve fout die door het bureau is verholpen.

De overige klachten betroffen onder andere het beperkte aantal beschikbare plaatsen voor de opleiding Pt en het hanteren van het HOV als instrument om tot een verdeling van de beschikbare plaatsen te komen.  Deze zijn niet ontvankelijk of ongegrond verklaard omdat de klachtencommissie van mening is dat het protocol juist is toegepast.

 

  1. Proeftuinen

Tijdens de bestuursvergadering van 12 juni zijn door de stuurgroep het evaluatierapport van Common Eye en de conclusies die hieruit getrokken zijn voor het vervolg gepresenteerd.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • De proeftuinen hebben de betrokken praktijkopleidingsinstellingen enthousiast gemaakt voor breed opleiden;
  • Meerwaarde wordt herkend in uniformiteit en kwaliteit van de opleiding;
  • Bestuurlijke betrokkenheid, een transparant kosten- en opbrengstenmodel en het verder werken aan een gezamenlijke aanpak (visie / werving & selectie) zijn punten van aandacht.
  • De drie gehanteerde modellen (detachering, carrousel en uitbesteding van het werkgeverschap aan een onafhankelijke rechtspersoon) lenen zich alle drie voor verdere uitrol.

Het bestuur heeft kennisgenomen van de conclusies en onderschrijft deze grotendeels. De intentie van het bestuur is om een vervolg te geven aan de proeftuinen. Hoe dit precies zal gebeuren zal in het najaar worden uitgewerkt en met het veld worden gedeeld. Op 5 november zal de gekozen aanpak worden besproken met de praktijkopleidingsinstellingen. Zie verder onder punt 4.

 

  1. Symposium over opleiden in samenwerkingsverband – nieuwe datum 5 november

 In de nieuwsbrief van 14 juni is een vooraankondiging gedaan voor het symposium dat als doel heeft om de bevindingen in de proeftuinen te delen en de verdere uitrol te bespreken. Een aantal alerte lezers onder u meldde dat op de datum van 14 november de RINOgroep een bijeenkomst heeft gepland voor praktijkopleiders. Om die reden is de datum verzet naar dinsdag 5 november van 10-14 uur op een locatie midden in het land. Save the date!

  

  1. Overleg met veldpartijen

 Op 2 oktober 2019 om 14.00 uur houdt TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse vergadering met de veldpartijen. De partijen die hierbij betrokken zijn ontvangen binnenkort een uitnodiging hiervoor.

Het doel van de bijeenkomst is om terug te kijken op de toewijzing 2020 en aandachtspunten te bespreken voor de toewijzing 2021 en daarna.

 

  1. Bereikbaarheid

 TOP Opleidingsplaatsen is gedurende de vakantieperiode beperkt bereikbaar. Wij zijn vanaf 22 juli tot eind augustus beschikbaar voor het telefonisch spreekuur op woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

 

Gerelateerde berichten