1. Concept definitief toewijzingsvoorstel 2022

Het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2022 voor de opleidingen psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) wordt uiterlijk 18 juni 2021 per mail verstuurd. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel plaatsen zijn aangevraagd voor 2022 en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare plaatsen.

N.B. Dit overzicht betreft het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2022 dat door diverse factoren nog aan verandering onderhevig kan zijn.

Ten opzichte van het concept toewijzingsvoorstel van 30 april jl. laten de cijfers zien dat als gevolg van intrekkingen voor de opleiding voor psychotherapeut nu alle aangevraagde plaatsen kunnen worden toegewezen. Voor de GGZ VS betekenen de intrekkingen dat alle aanvragen van reeds erkende praktijkinstellingen worden gehonoreerd.

Tabel 1: aanvragen en (concept) definitief toewijzing 2022

2. Wachtlijst

Voor de opleidingen gz-psycholoog en GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) wordt een klein aantal voorlopig toegewezen plaatsen nog in reserve gehouden totdat alle klachten zijn afgehandeld. De betreffende praktijkopleidingsinstellingen zijn hiervan op de hoogte gebracht en horen in de eerste helft van juli definitief of zij nog een (extra) toewijzing ontvangen vanuit de wachtlijst.

3. Zienswijzen

Praktijkopleidingsinstellingen waren dit jaar in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het concept toewijzingsvoorstel 2022 dat op  is verstuurd. In totaal zijn er dit jaar 44 zienswijzen ingediend. TOP Opleidingsplaatsen heeft 41 zienswijzen afgewezen en besloten 3 zienswijzen toe te kennen. Het betrof in alle drie situaties een correctie van administratieve aard die voor één praktijkopleidingsinstelling tot een toewijzing heeft geleid.

Alle zienswijzen hebben betrekking op de opleiding voor gz-psycholoog. Verreweg de meeste zienswijzen betreffen het geringe aantal beschikbare plaatsen en de negatieve gevolgen voor praktijkinstellingen en hun opleidingsbeleid. Daarbij vraagt men aandacht voor specifieke regionale omstandigheden. Ook proeftuinen zijn getroffen door de lagere instroomaantallen en zien hun samenwerking in de knel komen.

Zoals bekend baseert TOP Opleidingsplaatsen zich voor het vaststellen van het toewijzingsvoorstel voor reeds erkende praktijkopleidingsinstellingen louter op het historisch opleidingsvolume (HOV). Mogelijke andere argumenten voor de toewijzing worden niet meegewogen. Verder geldt bij schaarste aan plaatsen dat slechts 1% van de beschikbare plaatsen wordt toegewezen aan nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in het toewijzingsprotocol 2021, terug te vinden op onze website.

4. Extra uitvraag

Naar aanleiding van intrekkingen bij de opleiding psychotherapeut is een aantal subsidieplaatsen over dat alsnog kan worden toegewezen. Uit de verzoeken die zijn ontvangen blijkt dat er nog vraag bestaat naar plaatsen voor psychotherapeut en klinisch psycholoog. Om deze reden is besloten een extra uitvraag te doen en praktijkopleidingsinstellingen de kans te geven nog een aanvraag te doen. De aanvragen dienen net zoals bij de eerste extra ronde via de opleidingsinstellingen te worden doorgegeven. Mochten er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen, dan wordt het principe van verdeling volgens de gangbare regels (HOV) toegepast.

De deadline voor de opleidingsinstellingen om de extra aanvragen door te geven is 6 juli 13.00 uur.

5. Proeftuinen

Er zijn zeven proeftuinen actief voor het toewijzingsjaar 2022. Dit zijn samenwerkingsverbanden die uit 8 of meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen bestaan en een vertegenwoordiging hebben van ten minste 4 verschillende sectoren. De samenwerkingsverbanden hebben een specifieke rol in het verkennen van de mogelijkheden om regionaal op te leiden. De huidige proeftuinen zijn actief in de volgende regio’s:

  • Brabant,
  • Friesland,
  • Gelderland Midden en Zuid,
  • Noord-Limburg,
  • Noord-Holland Noord,
  • Utrecht.

Samenwerking in proeftuinverband wordt aangemoedigd door de toekenning van 20% extra plaatsen (de zogenoemde bonusplaatsen). In totaal zijn er 128 plaatsen toegekend aan de proeftuinen. Hiervan zijn 106 plaatsen regulier toegewezen en zijn er 22 bonusplaatsen toegekend

6. Klachtenprocedure

Praktijkopleidingsinstellingen die ten aanzien van de totstandkoming van het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2022 een klacht hebben, kunnen deze bij het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen indienen tot 25 juni, 17.00 uur. Voor het indienen van een klacht dient de praktijkopleidingsinstelling het digitale formulier op de website te gebruiken. Voor verdere uitleg over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar het toewijzingsprotocol 2022 en de klachtenprocedure, eveneens te vinden op onze website.

7. Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. Met ingang van dit jaar zijn de toewijzingsbrieven die aan de praktijkopleidingsinstellingen per mail zijn verstuurd terug te vinden in de portal. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

8. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag  van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl. Op 24 en 25 juni a.s. is het bureau gesloten.

Gerelateerde berichten