Nieuwsbrief 20 juli

PDF versie

1. Extra budget beschikbaar voor GGZ opleidingen

In het nieuwsbericht van 11 juli hebben wij u gemeld dat het Ministerie van VWS in het kader van het hoofdlijnenakkoord met de ggz-sector 20 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld als extra investering in opleidingen die het meeste bijdragen aan het oplossen van de wachttijden. Helaas kunnen niet alle aanvragen die tot nu toe niet waren toegekend worden gehonoreerd.

Voor de opleiding tot gz-psycholoog betekent dit dat er 185 extra plaatsen beschikbaar worden gesteld. De plaatsen worden verdeeld over de sectoren*  volgens de gebruikelijke verdeelsleutel en toegewezen op basis van de hoogte van het Historische Opleidingsvolume. Aan nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen wordt maximaal 1 plaats toegekend. Het definitief toewijzingsvoorstel is hierop aangepast. Voor praktijkopleidingsinstellingen die reeds het aangevraagde aantal plaatsen toegewezen hebben gekregen geldt dat het definitief toewijzingsvoorstel niet wordt aangepast.

Voor de opleiding tot VS GGZ betekent dit dat er 7 extra plaatsen beschikbaar worden gesteld. De extra plaatsen zijn bestemd voor praktijkopleidingsinstellingen die in de inventarisatie die gehouden is door GGZ VS, aangegeven hebben behoefte te hebben aan extra plaatsen. De plaatsen worden toegewezen op basis van de hoogte van het Historische Opleidingsvolume.

*Aan de sector van Vrijgevestigde praktijken worden geen extra plaatsen toegewezen, omdat zij alle aangevraagde plaatsen reeds toegewezen hebben gekregen.

 

2. Definitieve toewijzing

Opleiding Totaal beschikbaar* Behoefte (aangevraagde plaatsen) Definitieve toewijzing
Gz psy 945 1174 945
KNP 27 18 18
KP 255 208 208
PT 224 157 157
VS GGZ 109 118 109

*Inclusief de extra beschikbaar gestelde plaatsen

TOP Opleidingsplaatsen stuurt vandaag 20 juli een aangepast definitief toewijzingsvoorstel naar de praktijkinstellingen voor de opleidingen tot gz-psycholoog en VS GGZ. Voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog zijn geen extra plaatsen beschikbaar gesteld en blijft het definitief toewijzingsvoorstel gelden dat op 22 juni is toegestuurd. In bovenstaande tabel ziet u per opleiding het aantal beschikbare plaatsen, de behoefte en definitieve toewijzing.

De volgende stap is dat TOP Opleidingsplaatsen het definitief toewijzingsvoorstel op 24 juli opstuurt naar het Ministerie van VWS en op de website plaatst. VWS publiceert vervolgens medio augustus het verdeelplan en op basis hiervan kunnen praktijkopleidingsinstellingen de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In de Portal van TOP opleidingsplaatsen, kunt u uw aanvraag volgen en uw (NAW) gegevens inzien. Het definitief toewijzingsvoorstel voor uw eigen organisatie kunt u vanaf 23 juli terugzien in de portal.

3. Klachten

Inmiddels is de klachtenprocedure afgesloten. Praktijkopleidingsinstellingen die een klacht hebben ingediend zijn schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van hun klacht. Voor het toewijzingsjaar 2019 zijn er 12 klachten ontvangen.

Drie instellingen hadden een klacht dat zij in de periode 2016-2018 nieuw erkend waren en uitgesloten zijn van de regeling die voor het eerst in het protocol 2019 is opgenomen dat nieuw erkende instellingen die ingeloot zijn voor een plaats voor 4 jaar een plaats gegarandeerd wordt. Praktijkopleidingsinstellingen die immers in de jaren 2016, 2017 en 2018 nieuw erkend waren ondervinden nog steeds nadeel van de regeling zoals deze was en hebben nog steeds het probleem dat zij onvoldoende HOV op kunnen bouwen en daarmee continuïteit kunnen bieden aan de opleiding van gz-psychologen. De klachtencommissie heeft deze instellingen in het gelijk gesteld. Dat betekent dat zij in ieder geval voor 2019 een plaats krijgen. Dat geldt ook voor andere nieuw erkende instellingen in de periode 2016-2018 die eerder een plaats toegewezen hebben gekregen.

Veder zijn er nog twee klachten inhoudelijk beoordeeld door de klachtencommissie. Een klacht is gegrond verklaard en een klacht is ongegrond verklaard. De overige 7 klachten waren niet ontvankelijk of zijn ongegrond verklaard omdat zij betrekking hadden op de hoogte van het HOV of een zienswijze inhielden en niet voldeden aan de definitie van een klacht.

4. Bestuurswisseling

Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft dit voorjaar afscheid genomen van de bestuursleden Harold de Graaf (namens V&VN) en Cees van der Staak (namens de beroepsorganisaties). Wij danken beiden voor hun bijdrage die zij bij de oprichting van onze stichting en daarna hebben geleverd.Op 4 juli jl. hebben wij de heer Rudolf Ponds mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid en vertegenwoordiger van de beroepsorganisaties. De heer Ponds is als professor en klinisch neuropsycholoog verbonden aan het MUMC+.

5. Proeftuinen

Common Eye is als bureau uitgekozen om de evaluatie van de proeftuinen te doen. Het streven is dat Common Eye in het najaar van 2018 een eerste rapportage oplevert en in de zomer van 2019 de eindrapportage. De eerste rapportage kan gebruikt worden om te beslissen over de wijze waarop de proeftuinen worden gecontinueerd bij de toewijzing 2020. Op basis van de eindrapportage kunnen conclusies getrokken worden over het perspectief van het toewijzen van opleidingsplaatsen aan regionale samenwerkingsverbanden op de langere termijn.

6.  Overleg met veldpartijen

Op 3 oktober 2018 om 14.00 uur houdt TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse vergadering met de veldpartijen. De partijen die hierbij betrokken zijn ontvangen binnenkort een uitnodiging hiervoor. Het doel van de bijeenkomst is om terug te kijken op de toewijzing 2019 en aandachtspunten te bespreken voor de toewijzing 2020 en daarna.

 7. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is gedurende de vakantieperiode beperkt bereikbaar. Wij zijn vanaf 23 juli tot eind augustus beschikbaar voor het telefonisch spreekuur op woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

PDF versie

Gerelateerde berichten