1. Overleg met Veldpartijen 7 oktober 2020


Op het overleg met de veldpartijen zijn twee hoofdpunten besproken: het toewijzingsproces voor 2021 en de eindevaluatie van de proeftuinen.

Wat betreft het toewijzingsproces kwam met name het aantal beschikbare plaatsen voor de opleiding GZ-psycholoog aan de orde. De veldpartijen hadden indachtig de toewijzing 2019 en 2020 gehoopt op een hoger aantal beschikbare plaatsen. Ook dit jaar was er namelijk sprake van onderbenutting van instroomplaatsen voor de opleiding KP en men had daarom een overheveling van budget verwacht. De raming van het aantal instroomplaatsen is in dit kader ook besproken. Hierop hebben de vertegenwoordiging van VWS en van het Capaciteitsorgaan hun reactie gegeven.  Onder punt 2 van deze nieuwsbrief komen de bevindingen uit de eindevaluatie van de proeftuinen aan de orde. Het volledige verslag van het overleg met de veldpartijen kunt u op onze website lezen.

2. Proeftuinen en samenwerkingsverbanden


In de veldpartijenbijeenkomst van 7 okt jl. is het advies van de stuurgroep besproken met betrekking tot de eindevaluatie van de proeftuinen. Vanuit de positieve conclusies die getrokken zijn uit de eindevaluatie is voorgesteld om de proeftuinen ten minste tot aan het toewijzingsjaar 2023 in de huidige vorm te laten voortbestaan, ontwikkelen en uitbreiden. Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft besloten om dit advies van de stuurgroep over te nemen. De ondersteuning vanuit TOP Opleidingsplaatsen, o.a. door de toekenning van 20% bonusplekken, blijft gehandhaafd tot en met het toewijzingsjaar 2023.

Als belangrijk aandachtspunt bij de proeftuinen wordt de vertegenwoordiging vanuit een diversiteit aan sectoren in de samenwerkingsverbanden genoemd, waarbij extra aandacht is voor de gehandicapten-, ziekenhuis-, verpleeghuis- en revalidatiezorgsectoren.

Eind van dit jaar worden aangepaste documenten met betrekking tot de voorwaarden voor de proeftuinen, bijbehorende formulieren en voorbeelden vanuit de reeds bestaande proeftuinen verwacht. Begin februari 2021 zal een digitale informatiebijeenkomst gepland worden. Hierover leest u meer in de nieuwsbrief die u in december zult ontvangen.

De eindevaluatie van de proeftuinen vindt u terug op onze website onder het kopje ‘Samen opleiden’.

3. Registratie in het opleidingsregister van toegekende instroomplaatsen


Voor de vaststelling van de toe te kennen subsidies door de NZa dienen de juiste gegevens in het opleidingsregister van de FGzPt te staan. Bij de verwerking van gegevens uit het opleidingsregister voor de toewijzing van 2021 bleek in een aantal gevallen dat subsidieplaatsen niet (tijdig) waren gekoppeld aan een opleideling, met alle financiële gevolgen van dien. TOP Opleidingsplaatsen verzoekt u daarom om tijdig te controleren of de toegewezen instroomsubsidieplaatsen van 2020 in het Opleidingsregister van de FGzPt gekoppeld zijn aan de betreffende opleideling.

Volgens de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dienen alle toegewezen instroomsubsidieplaatsen van 2020 vóór 31 december 2020 gekoppeld te zijn in het Opleidingsregister van de FGzPt.

TOP Opleidingsplaatsen verwijst hiervoor naar de beleidsregel van de NZa, Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 (BR/REG-20132) artikel 4.5:

…”Het is van belang dat de opleidende zorgaanbieder uiterlijk 31 december van het subsidiejaar,
jaar t, een opleideling koppelt aan een toegekende instroomplaats bij de desbetreffende registratiecommissie in het opleidingsregister. Als een opleideling uiterlijk 31 december van het subsidiejaar niet is gekoppeld aan een instroomplaats, dan ontvangt de zorgaanbieder voor dat subsidiejaar geen beschikbaarheidbijdrage voor deze instromer
. “……

Als een toegewezen instroomsubsidieplaats niet voor 31 december a.s. is gekoppeld aan een opleideling dan ontvangt de praktijkopleidingsinstelling voor het jaar 2020 geen beschikbaarheidbijdrage voor deze opleideling. De instroomsubsidieplaatsen kunnen niet met terugwerkende kracht gekoppeld worden. De praktijkopleidingsinstelling is verantwoordelijk voor het juist en tijdig registreren van de opleidingsgegevens van de opleidelingen in dit register.

4. Historisch opleidingsvolume samenvoegen


Nu in de toekomst alleen nog het historisch opleidingsvolume (HOV) van beschikte plaatsen gaat tellen, overwegen samenwerkende praktijkinstellingen gezamenlijk plaatsen aan te vragen en het HOV samen te voegen om zo de kans op subsidie te vergroten. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u met de daarvoor bestemde formulieren een verzoek indienen. (Zie onze webpagina Samen opleiden.) Doe dit uiterlijk 1 maart 2021, zodat de gevraagde aanpassingen kunnen worden verwerkt voordat de nieuwe aanvragen van subsidieplaatsen voor 2022 binnen moeten zijn.

5. Bereikbaarheid


TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

6. Portal


Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Gerelateerde berichten