Concept toewijzingsvoorstel 45 extra subsidieplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog in 2021

 

TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept toewijzingsvoorstel voor de 45 extra subsidiabele opleidingsplaatsen voor de gz-psycholoog onlangs uitgestuurd aan de praktijkinstellingen die hiervoor in aanmerking komen. In totaal zijn 832 instroomplaatsen toegewezen voor 2021. Het concept toewijzingsvoorstel wordt uiterlijk 1 maart 2021  gepubliceerd op de website. Uiterlijk 1 april 2021 verschijnt het definitief toewijzingsvoorstel voor de 45 extra plaatsen gz-psycholoog en naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het bijbehorende verdeelplan publiceren.

Toewijzingsprotocol 2022

 

Eind januari is het toewijzingsprotocol voor het opleidingsjaar 2022 in concept verstuurd naar het ministerie van VWS en de veldpartijen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Instroomaantallen
Op aanwijzing van het ministerie van VWS worden de aantallen aangehouden zoals vermeld in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-12-2020 kenmerk 1796975-215755-MEVA naar aanleiding van een tussentijdse raming van het Capaciteitsorgaan. Voor de opleiding gz-psycholoog is door VWS voorlopig de oorspronkelijke raming (787) aangehouden van het Capaciteitsorgaan uit het Capaciteitsplan 2020-2024. Dit in verband met de mogelijkheid dat opleidingsplaatsen worden gereserveerd voor een pilot met een verkorte opleiding waarbij rekening wordt gehouden met eerder verworven competenties. Wij verwachten de definitieve instroomgegevens van VWS in het voorjaar.

Verdeling van de instroomplaatsen gz-psycholoog naar sectoren
De toewijzing per sector is met ingang van het toewijzingsjaar 2020 losgelaten. Voor de sector GGZ vrijgevestigde praktijken gold een overgangsperiode tot en met het toewijzingsjaar 2021 met een reservering van 116 plaatsen. De overgangsperiode is eenmalig verlengd tot en met het toewijzingsjaar 2022 met een reservering van 65 plaatsen.

HOV-drempel
Voor de toewijzing 2022 zal een vaste HOV-drempel worden gehanteerd alleen voor de opleiding gz-psycholoog. Het HOV moet continuïteit in opleiden laten zien over de getoetste periode voor tenminste een parttime dienstverband van 24 uur. Het aantal dagen voor deze HOV-drempel komt dan uit op 723.

Buffer
Om toewijzing naar aanleiding van zienswijzen en klachten te kunnen faciliteren zonder dat TOP Opleidingsplaatsen reeds in concept toegewezen plaatsen moet terugtrekken, wordt een buffer van 1% van het beschikbare aantal plaatsen aangehouden met een minimum van 3 plaatsen. Dit zijn de plaatsen die in de onderste 1% van in concept toegewezen plaatsen in de rangorde vallen. Praktijkinstellingen die in deze buffer vallen krijgen hierover van TOP Opleidingsplaatsen bericht. Zij zullen pas bij het definitief toewijzingsvoorstel weten of zij een plaats toegewezen hebben gekregen.

Het toewijzingsprotocol 2022 is inmiddels gepubliceerd op de website van TOP Opleidingsplaatsen. Het tijdpad behorende bij het toewijzingsprotocol kunt u hier ook terugvinden.

Met de publicatie van het toewijzingsprotocol is het proces voor de toewijzing van 2022 van start gegaan. Het is belangrijk dat u controleert of de contactgegevens van uw instelling in de portal van TOP Opleidingsplaatsen en de registratie van opleidelingen in het opleidingsregister van de FGzPt correct zijn. Wanneer u problemen ervaart bij het inloggen op de portal van TOP Opleidingsplaatsen dan kunt u contact opnemen via het mailadres info@top-opleidingsplaatsen.nl. Voor vragen m.b.t. de registratie van opleidelingen in het opleidingsregister van de FGzPt verwijzen wij u naar het opleidingsregister van de FGzPt, te bereiken op het mailadres opleidingsregister@fgzpt.nl.

Opleiden in samenwerkingsverband

 

TOP Opleidingsplaatsen heeft op 9 februari 2021 een webinar ‘Opleiden in samenwerkingsverband’ gehouden waar zich 65 praktijkopleidingsinstellingen voor hebben aangemeld. Er zijn twee presentaties gehouden. De eerste presentatie ging over de proeftuin GGZ Oost-Brabant. Regiehouder Yvonne Stikkelbroek vertelde hoe de proeftuin is opgestart, voor welke vorm de proeftuin heeft gekozen en wat de resultaten van de samenwerking tot nu toe zijn. De tweede presentatie werd gegeven door de beleidsadviseurs van TOP Opleidingsplaatsen en ging onder andere over de verschillende vormen van samenwerken, de inrichting van samenwerkingsverbanden en de mogelijkheid om het HOV van praktijkopleidingsinstellingen samen te laten voegen. Samenvoegen van het HOV kan ervoor zorgen dat het HOV voldoende is om voor een gesubsidieerde plek in aanmerking te komen. Mocht u uw HOV willen samenvoegen met een samenwerkingspartner voor de toewijzing van 2022 dan heeft u tot 1 maart 2021 de tijd om dit te doen middels volgend formulier.

De presentaties van de webinar en een lijst met gestelde vragen en bijbehorende antwoorden staan op de site van TOP Opleidingsplaatsen. Voor de link klikt u hier.

Bereikbaarheid

 

Het bureau van TOP Opleidingsplaatsen is telefonisch te bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 033-4608951. Per e-mail is het bureau bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Portal

 

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Gerelateerde berichten