Definitief toewijzingsvoorstel

In onze vorige nieuwsbrief informeerde wij u dat de Minister van VWS ook extra plaatsen ter beschikking heeft gesteld voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist. De 16 aanvragen die TOPopleidingsplaatsen heeft ontvangen, zijn allemaal toegekend. De betreffende instellingen hebben hierover op 3 augustus bericht ontvangen van TOP.
De Minister van VWS heeft inmiddels het verdeelplan conform het toewijzingsvoorstel van TOP vastgesteld. Het verdeelplan voor de sector jeugd vindt u hier.
Nu het verdeelplan door VWS is vastgesteld, kunnen instellingen die één of meer plaatsen toegewezen hebben gekregen een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de NZa. Dit dient u voor 1
oktober 2017 te doen via het webportaal van de NZa.
Op www.nza.nl > 'onderwerpen' > 'medische vervolgopleidingen' wordt u op de hoogte gehouden van het beschikbaar komen van het formulier. Mocht u desondanks vragen hebben over het
aanvragen van de beschikbaarheidsbijdrage, dient u zich te wenden tot de NZa.

Toelichting op definitieve toewijzing

Tabel 1: toelichting op definitieve toewijzing 2018

In tabel 1 vindt u een overzicht van de toewijzing 2018 per opleiding. Een aantal zaken vallen op:
- VWS heeft voor alle opleidingen extra plaatsen beschikbaar gesteld. Deze zijn verwerkt in het
aantal beschikbare plaatsen. Voor de VS GGZ was het aantal extra plaatsen 16, voor de gzpsycholoog 86, voor de KP 29, voor de PT 26 en voor de KNP 5.
- De behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog overtreft ruimschoots het aantal beschikbare plaatsen (1019 tegenover 610). Voor de opleidingen KP, PT en KNP is de behoefte aan plaatsen lager dan het aantal beschikbare plaatsen.
- Voor de opleiding gz-psycholoog hebben 368 instellingen/praktijken een aanvraag gedaan. Aan 87 instellingen/praktijken zijn geen plaatsen toegewezen. Dit betreft met name instellingen in de verpleeghuiszorg en in mindere mate ziekenhuizen en instellingen in de gehandicaptenzorg.
- Aangezien voor de opleiding tot gz-psycholoog de behoefte groter was dan het aantal beschikbare plaatsen zijn de plaatsen per sector toegewezen op basis van het historisch opleidingsvolume (HOV). Dit is de som
van het totaal aantal opleidingsdagen (in kalenderdagen:
1fte is 365 dagen) over de jaren 2014, 2015 en 2016. Het minimale aantal opleidingsdagen om een plaats toegewezen te krijgen was voor de verpleeghuiszorg 1190 dagen, voor de ziekenhuizen 1186 dagen, voor de gehandicaptenzorg 832 dagen, voor de ggz instellingen 365 dagen, voor de revalidatiezorg 320 dagen en voor de vrijgevestigde praktijken 0 dagen (aangezien de behoefte lager was dan het aantal beschikbare plaatsen konden alle aanvragen in deze sector gehonoreerd worden).
- Het gemiddeld aantal toegewezen instroomplaatsen per instelling verschilt aanzienlijk per
opleiding:
                    - Voor de opleiding tot VS GGZ is het gemiddeld aantal plaatsen 4,9 (102 / 21)
                    - Voor de opleiding tot KP 3 (220 / 72)
                    - Voor de opleiding tot KNP 2,7 (19 / 7)
                    - Voor de opleiding tot PT 2,3 (184 / 79)
                    - Voor de opleiding tot gz-psycholoog 2,2 (610 / 281)

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is drie ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951.
Per mail zijn wij iedere werkdag bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

contactgegevens

Om u goed op de hoogte te kunnen houden is het belangrijk dat wij beschikken over de juiste contactgegevens van de persoon/personen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij het toewijzingsproces. Indien er binnen uw organisatie een ander contactpersoon opgenomen dient te worden, geef dit dan zo snel mogelijk door. Ook andere mutaties in de naamstellig van uw instelling of de adresgegevens horen wij graag van u.

Gerelateerde berichten