Beschikbare en aangevraagde plaatsen 2020

Uiterlijk  1 mei  ontvangt u  de concept toewijzingsvoorstellen  voor de opleidingen Psychotherapeut, GZ-Psycholoog, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog en Verpleegkundig Specialist. De concept toewijzingsvoorstellen worden  per mail verstuurd. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel plaatsen zijn aangevraagd voor 2020 en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare plaatsen. Tabel 1:Beschikbare en aangevraagde plaatsen 2020

Voor de opleiding GZ-psycholoog geldt dat de behoefte aan plaatsen bijna twee maal zo hoog isals het aantal beschikbare plaatsen. Dit geldt voor alle sectoren behalve voor de sector GZ vrij gevestigde praktijken. Plaatsen die niet ingevuld worden door de vrijgevestigde praktijken (beschikbare instroom – behoefte) gaan naar de Gzpsy overige sectoren en naar de proeftuinen als bonusplaatsen. In totaal zijn dit 31 plaatsen. Ook voor de opleiding Psychotherapeut geldt dat er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen. Voor de opleidingen Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog en GGZ VS geldt dat de behoeftelager is dan het aantal beschikbare plaatsen. In de loop van mei zullen we voor deze opleidingen een inventarisatieronde houden voor extra aanvragen.

Aantallen beschikte plaatsen

Voor de opleiding GZ-psycholoog zijn in totaal 8 (7+1) plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende praktijkinstellingen en voor de opleiding Psychotherapeut  1 plaats. Aangezien de behoefte van nieuw erkende praktijkinstellingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen worden de plaatsen verdeeld op basis van loting. Instellingen die een plaats  krijgen toegewezen op basis van loting krijgen voor drie jaar een plaats gegarandeerd, zodat zij HOV kunnen opbouwen.  Voor de opleidingen GGZ VS, Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog geldt dat nieuw erkende praktijkinstellingen het gevraagde aantal plaatsen krijgen toegewezen, omdat voor deze opleidingen geldt dat door de reeds erkende praktijkinstellingen niet alle beschikbare plaatsen zijn verdeeld. 

Zienswijzeprocedure

U heeft uiterlijk 1 mei het concept toewijzingsvoorstel ontvangen. Indien u van menig bent dat het concept toewijzingsvoorstel  op basis van onjuiste verwerking van de feiten tot stand is gekomen of dat het toewijzingsvoorstel om andere reden niet juist is, kunt u een zienswijze indienen. U geeft in uw zienswijze aan waarom het toegewezen aantal opleidingsplaatsen volgens u  niet klopt.  U dient uw zienswijze te onderbouwen en van bewijstukken te voorzien.  Zienswijzen die niet volledig zijn ingevuld / onvoldoende zijn onderbouwd worden niet in behandeling genomen. Uw reactie moet uiterlijk 17 mei 2019 om 12.00 uur in bezit zijn van Top Opleidingsplaatsen. Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van het formulier dat u vindt op de website van TOP Opleidingsplaatsen. U kunt uw eventuele zienswijze per e-mail sturen aan toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl .

Sancties voor niet ingevulde plaatsen

Uit het overzicht van de FGzPt over de realisatie  2018 blijkt dat van de plaatsen die zijn opgenomen in het verdeelplan voor 2018 in totaal 89 plaatsen niet zijn ingevuld.

 

Per opleiding levert dit het volgende beeld op:

 

  • GZ-psycholoog, 39 plaatsen niet ingevuld
  • Klinisch neuropsycholoog, 2 plaatsen niet ingevuld
  • Klinisch psycholoog, 24 plaatsen niet ingevuld
  • Psychotherapeut, 24 plaatsen niet ingevuld

 

Het bestuur acht dit onwenselijk omdat op deze manier subsidie onbenut blijft, terwijl andere praktijkinstellingen mogelijk geen gesubsidieerde plaatsen krijgen toegewezen. Inmiddels heeft het bureau een uitvraag  uitgedaan naar praktijkinstellingen die één of meerdere opleidingen plaatsen niet hebben gerealiseerd. Het bestuur hoopt op deze manier inzicht te krijgen waarom instellingen plaatsen niet invullen.

Uitvraag niet ingevulde plaatsen

De responstijd voor de uitvraag is tot 1 mei. Nog niet alle praktijkinstellingen die zijn aangeschreven hebben gereageerd. Om die reden verlengen wij de responstijd tot 8 mei en roepen alle praktijkinstellingen die dit betreft om voor deze datum te reageren.

Zoals aangegeven in het toewijzingsprotocol  (paragraaf 3g) heeft het bestuur besloten dat voor de opleidingen waarvoor geldt dat er minder subsidiabele plaatsen zijn dan het aantal aangevraagde plaatsen een sanctie wordt opgelegd bij het niet invullen van een toegewezen opleidingsplaats. De sanctie houdt in dat praktijkinstellingen die toegewezen plaatsen voor het jaar 2019 niet invullen in het toewijzingsjaar 2021 een sanctie  kunnen verwachten.  Praktijkinstellingen die toegewezen plaatsen voor het jaar 2020 niet invullen kunnen in het  toewijzingsjaar 2022 een sanctie verwachten.

Praktijkinstellingen kunnen de sanctie voorkomen door tijdig aan de opleidingsinstelling door te geven dat zij een toegewezen plaats willen intrekken. Dit kan voor plaatsen voor het instroomjaar 2020 nog tot 31 mei 2019. In dat geval kunnen wij deze plaatsen nog herverdelen in het definitief toewijzingsvoorstel.

Dit is van toepassing op de opleidingen waarvoor geldt dat de behoefte groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.

Vacature beleidsadviseur

TOP Opleidingsplaatsen is per 1 oktober op zoek naar een ervaren beleidsadviseur die de zittende beleidsadviseur gaat vervangen. Geïnteresseerden kunnen bij TOP Opleidingsplaatsen de vacaturetekst opvragen (toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl). Kandidaten hebben tot 24 mei de gelegenheid om te reageren.

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is beschikbaar voor het telefonisch spreekuur op  dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl

Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. Gedurende het toewijzingsproces worden de gegevens omtrent de toewijzing 2020 aangevuld. De logingegevens voor de portal zijn bekend bij het hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Gerelateerde berichten