Definitief toewijzingsvoorstel 45 extra subsidieplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog in 2021

TOP Opleidingsplaatsen heeft het definitief toewijzingsvoorstel voor de 45 extra subsidiabele opleidingsplaatsen voor de gz-psycholoog onlangs uitgestuurd aan de praktijkinstellingen die hiervoor in aanmerking komen. In totaal zijn 832 instroomplaatsen toegewezen voor 2021. Het definitief toewijzingsvoorstel wordt uiterlijk 1 april 2021 op de website van TOP Opleidingsplaatsen geplaatst. Naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het bijbehorende verdeelplan publiceren.

Toewijzing 2022

Het toewijzingsprotocol 2022 staat sinds februari jl. op de website van TOP Opleidingsplaatsen. Het tijdpad behorende bij het toewijzingsprotocol kunt u hier ook terugvinden.

Met de publicatie van het toewijzingsprotocol is het proces voor de toewijzing van 2022 van start gegaan.

De eerste stap in het proces is de aanmelding van de gewenste opleidingsplekken bij uw opleidingsinstelling. Voor 1 april krijgt TOP Opleidingsinstellingen van de opleidingsinstellingen de geconsolideerde aanvragen binnen. Uiterlijk 12 april ontvangen de praktijkopleidingsinstellingen per digitale brief een bevestiging van deze aanvraag. Als u aanvragen heeft gedaan voor meer dan één opleiding dan ontvangt u per opleiding een bevestiging. U wordt verzocht de genoemde aantallen in de brief te controleren. Eventuele discrepanties dienen z.s.m. gemeld te worden aan de betreffende opleidingsinstelling. TOP Opleidingsplaatsen synchroniseert de gegevens van de opleidingsinstellingen om de administratieve fouten uit de aanvragen te filteren. De aanpassing kan alleen betrekking hebben op een foute verwerking van gegevens die vóór 1 april zijn verstrekt aan de opleidingsinstelling en kan alleen worden gemaakt indien de opleidingsinstelling dit voor 21 april doorgeeft aan TOP Opleidingsplaatsen.

Nieuw erkenden

Als uw praktijkopleidingsinstelling dit jaar voor het eerst deelneemt aan het toewijzingsproces zult u na 1 april benaderd worden door TOP Opleidingsplaatsen om de checklist Wet marktordening gezondheidszorg in te vullen (mits u dit al niet eerder heeft ingevuld). Dit formulier dient voor TOP Opleidingsplaatsen als middel om te controleren of uw instelling volgens deze wet voldoet aan de criteria van zorgaanbieder. Mocht u het formulier al willen bekijken dan klikt u hier.

Opleiden in samenwerkingsverband

Verschillende instellingen hebben in de afgelopen periode de handen ineen geslagen en zijn samenwerkingsverbanden gestart of hebben deze uitgebreid. Opleiden in samenwerkingsverband komt onder andere de kwaliteit van de opleidingen ten goede en versterkt de opleidingsinfrastructuur. Inmiddels zijn er zeven ‘proeftuinen’. Dit zijn samenwerkingsverbanden die uit 8 of meer gesubsidieerde

opleidingsplaatsen bestaan en een vertegenwoordiging hebben van ten minste 4 verschillende sectoren. De samenwerkingsverbanden hebben een specifieke rol in het verkennen van de mogelijkheden om regionaal op te leiden. De huidige proeftuinen zijn actief in de volgende regio’s:

- Brabant
- Friesland
- Gelderland Midden en Zuid
- Noord-Limburg
- Noord-Holland Noord
- Utrecht

Naast de proeftuinen wordt er uiteraard ook op kleinere schaal samengewerkt. De meest bekende vormen van samenwerken zijn op basis van uitruil, detachering of stage. Vanwege de huidige schaarste in het aanbod van gesubsidieerde plekken voor de gz-psycholoog hebben sommige instellingen gekozen voor een andere manier van samenwerken. Hierbij voegen instellingen hun historisch opleidingsvolume (HOV) samen waardoor ze gezamenlijk een grotere kans maken om in aanmerking komen voor één of meer gesubsidieerde opleidingsplaats(en). De aanvragen voor HOV-samenvoeging voor de toewijzing van 2022 moesten voor 1 maart jl. opgegeven worden bij TOP Opleidingsplaatsen. Bent u geïnteresseerd in het opleiden in samenwerkingsverband of in het samenvoegen van uw HOV met een opleidingspartner dan kunt u altijd contact zoeken met de beleidsadviseurs van TOP Opleidingsplaatsen via de contactgegevens aangeven onder het kopje ‘Bereikbaarheid’ verderop in deze nieuwsbrief.

Portal

Via de Portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. De inloggegevens voor de Portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

In de Portal vindt u medio april de gegevens van uw instelling terug waarmee de berekeningen voor het toewijzingsproces 2022 gemaakt worden. Begin april worden de ontvangen gegevens vanuit de opleidingsregisters en opleidingsinstellingen ingelezen in de database van TOP Opleidingsplaatsen. Tijdens deze fase zal de Portal de oude gegevens weergeven, medio april is de update compleet en ziet u de actuele gegevens terug.

Om het toewijzingsproces voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken voert TOP Opleidingsplaatsen enkele aanpassingen door aan de Portal die in de maand april hun beslag krijgen.

Documenten - Met ingang van toewijzing 2022 zullen alle door TOP Opleidingsplaatsen verstuurde documenten per praktijkopleidingsinstelling worden opgenomen in de portal. U kunt deze onder de button ‘documenten’ inzien.

Historisch Opleidingsvolume - Vanaf medio april zult u een onderscheid tussen beschikt en onbeschikt HOV terugzien in de database; dit vooruitlopend op de toewijzing van 2023 waarin het HOV berekend wordt op basis van 2019 (beschikt en onbeschikt), 2020 (beschikt en onbeschikt) en 2021 (beschikt). Voor de toewijzing 2024 zal het HOV voor het eerst berekend worden op basis van louter beschikte plaatsen. Voor de toewijzing van 2022 worden zowel het beschikte als onbeschikte HOV meegeteld.

Hieronder treft u in concept de nieuwe weergave aan van de Portal waarbij de splitsing tussen beschikt en onbeschikt HOV gemaakt is voor een fictieve instelling. Mocht uw instelling voor de toewijzing van 2020 of 2021 in een extra ronde plekken toegewezen hebben gekregen, dan ziet u dat aan een tweede regel onder de oorspronkelijke aanvraag.

Contactgegevens actualiseren

TOP Opleidingsplaatsen wil graag de juiste personen binnen uw organisatie bereiken met berichtgeving over het toewijzingsproces. Veranderingen en toevoegingen van contactgegevens kunt u doorgeven aan info@TOP-Opleidingsplaatsen.nl.

Bereikbaarheid

Het bureau van TOP Opleidingsplaatsen is telefonisch te bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 033-4608951. Per e-mail is het bureau bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten