1. Concept toewijzingsvoorstel 2022

Het concept toewijzingsvoorstel 2022 voor de opleidingen psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) is op 30 april per mail verstuurd. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel plaatsen zijn aangevraagd voor 2022 en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare plaatsen.

N.B. Dit overzicht betreft het concept toewijzingsvoorstel 2022 dat door diverse factoren nog aan verandering onderhevig kan zijn.

Het overzicht geeft duidelijk weer dat voor de opleiding gz-psycholoog, GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) en psychotherapeut dit jaar meer plaatsen zijn aangevraagd dan er beschikbaar zijn. Het benodigde historisch opleidingsvolume (HOV) voor één volledige plaats voor de opleiding gz-psycholoog bedraagt 2163 dagen en voor de opleiding GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) 2371 dagen.
Het aantal garantieplaatsen dat is toegekend is voor de opleiding gz-psycholoog 43 en voor de opleiding GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) 2.

Bij de toewijzing voor psychotherapeut blijven bij de reeds erkende instellingen 12 plaatsen over om te verdelen. Deze overige plaatsen worden onder de nieuw erkende instellingen verloot.

Voor de opleiding gz-psycholoog zijn in totaal 8 plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende praktijkinstellingen en voor de opleiding GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) is dat 1 plaats. Aangezien de behoefte van nieuw erkende praktijkinstellingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de plaatsen verdeeld op basis van loting. Wanneer een praktijkopleidingsinstelling nieuw erkend is en geen plek toegewezen heeft gekregen is men uitgeloot.

Instellingen die een plaats  krijgen toegewezen op basis van loting krijgen t/m toewijzingsjaar 2025 een instroomplaats gegarandeerd, zodat zij HOV kunnen opbouwen.  Voor de opleidingen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog geldt de loting onder de  nieuw erkende praktijkinstellingen niet aangezien er voor deze opleidingen in totaal meer plaatsen beschikbaar zijn dan aangevraagd.

Tabel 1: aanvragen en concept toewijzing 2022

2. Wachtlijst

Voor de opleidingen gz-psycholoog, psychotherapeut en GGZ verpleegkundig specialist (3-jarig) is een klein aantal voorlopig toegewezen plaatsen in reserve gehouden totdat alle zienswijzen en klachten zijn afgehandeld. De betreffende praktijkopleidingsinstellingen zijn hiervan op de hoogte gebracht en horen in de eerste helft van juli definitief of zij nog een (extra) toewijzing ontvangen vanuit de wachtlijst.

3. Instroomplaatsen voor de Pilot EVC-trajecten opleiding gz-psycholoog

Zoals vermeld in het toewijzingsprotocol voor 2022 zal een aantal subsidieplaatsen worden gereserveerd voor de pilot EVC-trajecten voor de opleiding gz-psycholoog. Het ministerie van VWS heeft op 21 april jl. het te reserveren aantal bepaald op 21 plaatsen. Op aangeven van de projectgroep EVC-trajecten zal het ministerie deze plaatsen toewijzen aan betreffende praktijkopleidingsinstellingen.

4. Doorgeven van intrekkingen

TOP Opleidingsplaatsen hanteert sinds 2019 een sanctiebeleid bij het niet invullen van een opleidingsplek met een toegewezen beschikbaarheidbijdrage (zie definitief toewijzingsprotocol 2022, website TOP Opleidingsplaatsen). Praktijkopleidingsinstellingen kunnen een eventuele  sanctie voorkomen door tijdig aan de opleidingsinstelling door te geven dat zij een toegewezen beschikte plaats willen intrekken. De opleidingsinstelling dient dit uiterlijk 28 mei 2021 door te geven aan TOP Opleidingsplaatsen. In dat geval kunnen wij deze plaatsen nog herverdelen in het definitief toewijzingsvoorstel 2022.

5. Doorgeven van extra plaatsen

Zoals hierboven is vermeld, zijn er dit jaar extra plaatsen overgebleven voor de opleiding klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

- klinisch psycholoog                41
- klinisch neuropsycholoog       6

Praktijkopleidingsinstellingen die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen dit door te geven aan de opleidingsinstelling. Deze dient de extra aanmeldingen 28 mei 2021 door te geven aan TOP Opleidingsplaatsen.

6. Sancties voor niet ingevulde plaatsen

Dit jaar zijn sancties toegepast op aanvragen door praktijkopleidingsinstellingen die in het opleidingsjaar 2020 niet alle beschikte plaatsen hebben ingevuld die hun waren toegewezen. Het betreft alleen de opleiding voor gz-psycholoog. In totaal hebben 9 praktijkopleidingsinstellingen een sanctie gekregen.

Praktijkopleidingsinstellingen die een sanctie opgelegd hebben gekregen hebben hierover een digitale brief ontvangen op 30 april 2021.

7. Proeftuinen

Er zijn zeven proeftuinen actief voor het toewijzingsjaar 2022. Dit zijn samenwerkingsverbanden die uit 8 of meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen bestaan en een vertegenwoordiging hebben van ten minste 4 verschillende sectoren. De samenwerkingsverbanden hebben een specifieke rol in het verkennen van de mogelijkheden om regionaal op te leiden. De huidige proeftuinen zijn actief in de volgende regio’s:

- Brabant
- Friesland
- Gelderland Midden en Zuid
- Noord-Limburg
- Noord-Holland Noord
- Utrecht

Samenwerking in proeftuinverband wordt aangemoedigd door de toekenning van 20% extra plaatsen (de zogenoemde bonusplaatsen). In totaal zijn er 125 plaatsen toegekend aan de proeftuinen. Hiervan zijn 104 plaatsen regulier toegewezen en zijn er 21 bonusplaatsen toegekend.

8. Zienswijzeprocedure

Indien u van menig bent dat het concept toewijzingsvoorstel 2022 op basis van onjuiste verwerking van de feiten tot stand is gekomen of dat het toewijzingsvoorstel om een andere reden niet juist is, kunt u een zienswijze indienen. U geeft in uw zienswijze aan waarom het toegewezen aantal opleidingsplaatsen volgens u niet klopt. U dient uw zienswijze te onderbouwen en van bewijstukken te voorzien. Zienswijzen die niet volledig zijn ingevuld/onvoldoende zijn onderbouwd worden niet in behandeling genomen. Uw reactie moet uiterlijk 21 mei a.s. om 12.00 uur in bezit zijn van TOP Opleidingsplaatsen. Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van het formulier dat u vindt op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

9. Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. Gedurende het toewijzingsproces worden de gegevens rond de toewijzing 2022 aangevuld. Met ingang van dit jaar zijn de toewijzingsbrieven die aan de praktijkopleidingsinstellingen per mail zijn verstuurd terug te vinden in de portal. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

10. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag  van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten