nieuwsbrief 6 november

 pdf

 

 • Bijeenkomst veldpartijen

Op 3 oktober heeft de jaarlijkse bijeenkomst van de veldpartijen plaatsgevonden. Op de agenda stond o.a. de bespreking van de afgelopen toewijzingsronde, de plannen voor de komende jaren en de eerste evaluatie van de proeftuinen voor het opleiden in samenwerkingsverband. Naast vertegenwoordigers van de branche -en beroepsorganisaties waren vertegenwoordigers van vLOGO, GGZVS, de FGZPt en het Capaciteitsorgaan aanwezig. Tevens waren in het kader van de proeftuinen de voorzitter van de stuurgroep en het adviesbureau dat de evaluatie doet, uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst is teruggeblikt op het toewijzingsproces zoals dat het afgelopen jaar is verlopen. De toewijzing van de plaatsen voor de opleidingen VS-GGZ, KP, PT en KNP heeft geen problemen opgeleverd. Ook dit jaar laat zien dat voor de opleidingen KP, PT en KNP niet alle beschikbare plaatsen zijn ingevuld, waardoor in de toekomst tekorten kunnen gaan ontstaan. Door overheveling van niet benut budget voor deze opleidingen en de extra gelden die in juli beschikbaar zijn gekomen als gevolg van het hoofdlijnenakkoord, kan in 2019 uiteindelijk i.p.v. de oorspronkelijke 610 een aantal van 945 kandidaten met de opleiding tot GZ-psycholoog starten.

Verder is het voornemen van het bestuur besproken om de sectorindeling voor de opleiding tot GZ-psycholoog af te schaffen. Het voorstel is om dit gefaseerd te doen. In het eerste jaar (2020) wordt het aantal beschikbare plaatsen voor de vrijgevestigde praktijken (VGP) bevroren op het aantal dat zij hebben ingevuld in 2019 (116 plaatsen). De resterende plaatsen worden op basis van het historisch opleidingsvolume (HOV) verdeeld over de overige aanvragen zonder dat nog rekening wordt gehouden met de sectorindeling. Vervolgens worden in twee jaar tijds ook de plaatsen die worden toegewezen aan de vrijgevestigde praktijken verdeeld op basis van het HOV (toewijzing 2022).

Het bestuur heeft inmiddels dit voorstel definitief vastgesteld. De precieze uitwerking zal gedaan worden in het protocol voor de toewijzing 2020.

 • Sancties

In april van dit jaar heeft TOP aangegeven een sanctie in te stellen op het niet invullen van een gesubsidieerde opleidingsplaats. Dit geldt alleen voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Uit de registratiegegevens over 2019 die in 2020 bekend zullen zijn, zal worden opgemaakt wie een plaats onbenut heeft gelaten. Die partij zal dan voor het toewijzingsjaar 2021 op één plaats minder recht hebben.

 • Mailing sectorcheck

Afgelopen week hebben alle praktijkopleidingsinstellingen een mailing ontvangen om te controleren of hun instelling nog in de juiste sector staat ingedeeld. Inmiddels zijn er al veel reacties op deze extra check binnengekomen en hebben wij diverse sectoraanpassingen doorgevoerd en N.A.W. gegevens aangepast.

 • Proeftuinen voor het opleiden in een samenwerkingsverband (ruimte voor twee extra proeftuinen)

Tijdens de veldpartijen bijeenkomst zijn door Common Eye de uitkomsten van de startevaluatie gepresenteerd. Common Eye constateert dat de proeftuinen enthousiast aan de slag zijn met het gezamenlijk opleiden. Aan sommige doelstellingen (spelregels) zal nog verder gewerkt moeten worden. In de zomer van 2019 zal de eindevaluatie worden opgeleverd.

Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden over het perspectief van het opleiden in een samenwerkingsverband en het toewijzen van opleidingsplaatsen aan regionale samenwerkingsverbanden.

Om het draagvlak van de proeftuinen te verbreden zal bij voor de toewijzing 2020 aan maximaal 2 samenwerkingsverbanden de gelegenheid geboden worden om ook als proeftuin te gaan fungeren. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 •        Het gaat om een bestaand samenwerkingsverband.
 •        Een ‘grote’ praktijkinstelling vervult zowel bestuurlijk als opleidingsmatig een trekkersrol.
 •        Het samenwerkingsverband heeft tenminste een volume van 10 instroomplaatsen voor  de opleiding GZ-psycholoog (toewijzing 2019).
 •        Aan het samenwerkingsverband nemen tenminste twee praktijkinstellingen deel uit sectoren die om de GZ-psycholoog te kunnen opleiden tot generalist een aanvullen praktijkopleidingsplaats moeten regelen (het gaat dan met name om instellingen voor de verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg en de vrij gevestigde praktijken).

 

Voor de precieze voorwaarden om deel te kunnen nemen als proeftuin verwijzen wij naar de spelregels die zijn opgenomen in hoofdstuk drie van het document Vervolgaanpak voor proeftuinen voor het opleiden een samenwerkingsverband Kandidaat proeftuinen dienen voor eind november hun belangstelling bij TOP Opleidingsplaatsen kenbaar te maken. We zullen vervolgens op korte termijn daarna met de kandidaat proeftuinen een afspraak maken om de precieze voorwaarden te bespreken. Medio december 2018 moet TOP Opleidingsplaatsen de definitieve aanmelding hebben ontvangen op het volgende emailadres: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl .

 • Verslavingsarts

Er is goed nieuws voor de opleiding tot verslavingsarts! N.a.v. het hoofdlijnenakkoord is besloten voor het opleidingsjaar 2019 ook voor deze opleiding een bijdrage beschikbaar te stellen. TOP is op dit moment met VWS in gesprek om voor deze opleiding op korte termijn een verdeling op te stellen. Ook voor deze opleiding geldt dat er meer plaatsen worden aangevraagd dan dat er budget beschikbaar is. Er is ruimte om in 2019 negen verslavingsartsen gesubsidieerd op te leiden. Het toewijzen van de gesubsidieerde opleidingsplaatsen zal gebeuren op basis van het opleidingsverleden. De instellingen die zich hebben aangemeld bij het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen en ook daadwerkelijk een of meer opleidingsplaats krijgen, worden – zodra er meer bekend is – persoonlijk benaderd door TOP opleidingsplaatsen.

 • Bestuur en secretarissen

De vacature die dit voorjaar is ontstaan voor vertegenwoordiging vanuit de V&VN is ingevuld door mevrouw Caroline van Mierlo, senior adviseur beroepsontwikkeling bij V&VN. Zij treedt per 1 december toe tot het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen.In verband met zijn vertrek bij GGZ Nederland is de heer René Arends teruggetreden als secretaris. TOP dankt hem voor zijn inzet. Zijn plaats zal nog worden ingevuld.

 • Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is dinsdag t/m vrijdag beschikbaar voor het telefonisch spreekuur van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten