• Herijkingsproces, notitie en samenvatting op website

 

In de nieuwsbrief van december zijn de belangrijkste besluiten zoals die door het bestuur zijn genomen vermeld. Begin januari zijn zowel het gehele document als de publieksversie op de website geplaatst; via bijgaande link kunt u de documenten inzien. 

  • Gevolgen van de besluiten in het herijkingsproces; herindeling van praktijkopleidingsinstellingen in de sector GZ-GGZ.

 

De belangrijkste consequentie voor praktijkopleidingsinstellingen is dat voor praktijken en instellingen die erkend zijn voor de opleiding tot GZ-psycholoog en die zijn ingedeeld in de sector GGZ een indeling moet worden gemaakt waaruit blijkt welke praktijkopleidingsinstelling tot de vrijgevestigden behoort en welke tot de instellingen.

Door secretarissen en bureau is een voorstel hiervoor gemaakt voor een zo simpel en duidelijk mogelijke indeling. Deze indeling wordt momenteel getoetst op bruikbaarheid en juridische houdbaarheid bij het maken van het verdelingsvoorstel. 1 februari wordt hierover door het bestuur een besluit genomen. Direct daarna ontvangen alle betrokken praktijkopleidingsinstellingen een voorstel tot voorlopige indeling die zij vervolgens dienen te accorderen of aan te passen. Uiteraard doen we eveneens een aankondigingen via een post op de website. Indien u opleidt tot GZ-psycholoog en behoort tot de sector GGZ en 15 februari a.s. nog geen voorstel tot indeling van ons heeft ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

  • Mijlpalen toewijzingsproces 2017; globale planning.

 

Met de genomen besluiten voor het toewijzen in de komende jaren is ook een globale planning gemaakt voor het komende jaar. Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat zij niet voornemens is het spelregeldocument omvangrijk aan te passen zodat globaal genomen het proces voor de komende periode er als volgt uitziet:

Eerste globale planning activiteiten toewijzingsprocedure 2017 Deadline 2016
Controle gegevens opleidelingen bij FGzPt door praktijkopleidingsinstellingen Eerste kwartaal
Aangeven opleidingsbehoefte 2017 bij opleidingsinstellingen Eerste kwartaal
Indeling voor de GGZ sector bij de opleiding tot GZ-psycholoog aanpassen conform het herijkingsbesluit Tussen 1 februari en 1 april
Leveren gevraagde instroom – en doorstroomdata aan TOP-opleidingsplaatsen 1 april
TOP-opleidingsplaatsen legt eerste concept-toewijzingsvoorstel aan praktijk-opleidingsinstellingen voor Rond 1 mei
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen zienswijze op concept-toewijzingsvoorstel aan TOP-opleidingsplaatsen kenbaar maken Medio mei
TOP-opleidingsplaatsen legt concept definitief toewijzingsvoorstel aan praktijk-opleidingsinstellingen voor Medio juni
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen klachten m.b.t. concept definitief voorstel aan TOP-opleidingsplaatsen kenbaar maken Tweede helft juni
TOP-opleidingsplaatsen stuurt reactie op klachten van praktijkopleidings- instellingen Begin juli
TOP-opleidingsplaatsen dient toewijzingsvoorstel in bij VWS 15 juli

 

Uiteraard wordt u nader geïnformeerd over het definitieve proces en de daarbij horende stukken zoals het toewijzingsprotocol.

 

  • Beschikbaarheidbijdrage voor doorstroomplaatsen Klinisch Neuro Psycholoog

Op de website van TOP-opleidingsplaatsen is een brief geplaatst (https://top-opleidingsplaatsen.nl/wp-content/uploads/2016/01/brief-VWS-vergoedingsbedrag-KNP-2016.pdf) van het Ministerie van VWS aan GGZ Nederland met betrekking tot de beschikbaarheidbijdrage voor de opleiding tot klinisch neuro psycholoog. In deze brief geeft het ministerie aan dat niet alleen de instroom voor deze opleiding, maar ook de zgn. doorstroom in aanmerking komt voor een beschikbaarheidbijdrage per 2016. Via de NZa kunnen instellingen waarop de bijdrage betrekking heeft gebruik maken van de regeling.

 

  • Aanpassingen van gegevens (contactpersoon, e-mailadres, fusies, samenwerking, onbekende sectoren)

 

Om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van het toewijzingsproces en andere relevante ontwikkelingen, legt TOP-opleidingsplaatsen een e-mail bestand aan. Via dit mailbestand wordt o.a. dit nieuwsbericht verspreid. Vanuit de opleidingsinstellingen en het FGzPt is u reeds gevraagd uw gegevens bij ons aan te leveren. Mocht u naar aanleiding hiervan nog niet hebben gereageerd of collega’s hebben die op de hoogte willen blijven, dan verzoeken wij u dit alsnog aan ons door te geven door een e-mail te sturen met daarin naam, functie, organisatie, mailadres en – indien bekend – TPID (zie briefhoofd toewijzingsvoorstel). Daarnaast verzoeken wij u dringend wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen aan ons door te geven.   U kunt hiervoor mailen naar: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl

Gerelateerde berichten