1. Toewijzingsprotocol 2018

TOP-opleidingsplaatsen heeft het concept toewijzingsprotocol voor de opleiding tot gezondheidspsycholoog en het concept toewijzingsprotocol voor de opleiding tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz voor het toewijzingsjaar 2018 opgesteld en op de website geplaatst. De protocollen zijn tegelijkertijd ter toetsing voorgelegd aan VWS.

U vindt de protocollen op onze website. U vindt hier eveneens het Spelrelgeldocument van VWS, de Klachtenprocedure en de Zienswijzeprocedure. Onder jaarplanning vindt u het tijdspad voor het toewijzingsproces 2018. Het tijdspad is ook opgenomen in het toewijzingsprotocol.

De belangrijkste wijzigingen in het toewijzingsprotocol zijn:

  • Een andere systematiek voor de vaststelling van het Historisch OpleidingsVolume (HOV). De berekening wordt niet meer gebaseerd op het aantal maanden dat de opleideling in opleiding is geweest maar op het aantal werkbare dagen dat de opleideling in opleiding is geweest.
  • Er is een bepaling met betrekking tot het aangaan en het beëindigen van een samenwerkingsverband opgenomen en de consequenties die dit heeft voor het HOV. Zie verderop in de nieuwsbrief.
  • Intrekkingen dienen voor 1 juni a.s. doorgegeven te worden, zodat mutaties nog kunnen worden meegenomen in het concept definitief toewijzingsvoorstel. Na die datum kunnen geen ingetrokken plaatsen meer worden verwerkt.
  • Loting zal geschieden onder toezicht van de voorzitter van TOP-opleidingsplaatsen.
  • De zienswijzeprocedure is aangepast. De aanpassing is dat de zienswijzeprocedure duidelijker wordt onderscheiden van de klachtenprocedure. De zienswijzeprocedure wordt beschouwd als een onderdeel van het reguliere toewijzingsproces waarover het bestuur beslist.
  • In het reglement van de klachtenprocedure is opgenomen dat de klachtencommissie bestaat uit twee bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter.

2. Samenwerkingsverband

Zoals in het toewijzingsprotocol 2018 is aangegeven in paragraaf 1.3 kan TOP-opleidingsplaatsen het HOV van twee of meer samenwerkende instellingen optellen en bij beëindiging van het samenwerkingsverband kan het HOV weer verdeeld worden volgens een verdeling die de samenwerkingspartners opgeven. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Instellingen gaan een samenwerkingsverband aan.

Wanneer twee of meer erkende instellingen een samenwerkingsverband aangaan en dit in een overeenkomst vastleggen, kan het HOV van de samenwerkende instellingen worden opgeteld. Instellingen kunnen hiertoe alleen een verzoek indienen wanneer het samenwerkingsverband er toe leidt dat het werkgeverschap bij één instelling komt te liggen. De betrokken instellingen dienen dit vóór 31 maart van dit jaar door te geven aan de FGzPt en aan TOP-opleidingsplaatsen voor effectuering in het toewijzingsjaar 2018. Instellingen dienen hierbij aan te geven welke instelling het werkgeverschap heeft en de opleidingsplaatsen aanvraagt. Hiervoor dienen instellingen gebruik te maken van formulier A: samenvoegen HOV samenwerkingsverband. U vindt het formulier op de website. Het HOV wordt door de FGzPt vervolgens toegerekend aan de instelling die het werkgeverschap heeft en de opleidingsplaatsen aanvraagt.

 • Instellingen beëindigen een samenwerkingsverband.

Wanneer instellingen een samenwerkingsverband hebben, kunnen zij in de samenwerkingsovereenkomst vastleggen hoe het HOV bij beëindiging verdeeld moet worden. Wanneer de instellingen hierover niets regelen gaat het HOV bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst automatisch naar de instelling die het werkgeverschap heeft gehad en de opleidingsplaatsen heeft aangevraagd.

Wanneer instellingen voor het komende toewijzingsjaar de samenwerking willen beëindigen dienen zij dit door te geven een de FGzPt en TOP-opleidingsplaatsen vóór 31 maart van dit jaar. Instellingen geven hierbij aan TOP- Opleidingsplaatsen aan hoe zij willen dat het HOV verdeeld wordt. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van formulier B: verdelen HOV beëindiging samenwerking. U vindt het formulier op de website. U vindt daarbij ook een voorbeeld uitwerking hoe het HOV verdeeld wordt bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen instelling A en B.

3. Een praktijkopleidingsinstelling leidt op voor twee sectoren

Voor de opleiding tot gezondheidspsycholoog is het in uitzonderlijke gevallen denkbaar dat een praktijkopleidingsinstelling opleidt voor twee sectoren, bijvoorbeeld de sector ziekenhuizen en de sector ggz. Voor TOP-opleidingsplaatsen is het belangrijk dat de aanvragen voor de verschillende sectoren goed onderscheiden worden. Indien deze situatie voor u van toepassing is, dient u dit door te geven aan TOP-Opleidingsplaatsen. TOP-Opleidingsplaatsen neemt vervolgens de praktijkopleidingsinstelling twee maal op in onze database. Eenmaal met de toevoeging (sector ziekenhuizen) en eenmaal met de toevoeging (sector ggz). Om dit goed te kunnen verwerken, is het belangrijk dat de instelling waarop dit van toepassing is, dit tijdig (uiterlijk voor 31 maart van dit jaar) doorgeeft aan de FGPt en TOP-opleidingsplaatsen met daarbij aangegeven hoe het HOV verdeeld dient te worden over de twee organisatieonderdelen die voor aparte sectoren opleiden. Daarbij geeft u voor ieder organisatieonderdeel door wie de contactpersoon wordt voor TOP-Opleidingsplaatsen.

4. Aanpassing gegevens 

Wij verzoeken u dringend wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen aan ons door te geven. U bent zelf verantwoordelijk om deze informatie tijdig aan te leveren. U kunt een aanpassing van uw gegevens mailen aan: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nlWijzigingen m.b.t. fusie of splitsing dient u daarnaast ook door te geven aan de FGzPt. De aangeleverde gegevens van het FGzPt zijn leidend in het toewijzingsproces.

5. Bereikbaarheid

Met ingang van 6 maart is TOP-opleidingsplaatsen vier ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

 

 

Gerelateerde berichten