1. Brief voor indeling bij opleiding tot GZ-psycholoog voor de sector GGZ verzonden aan betrokken praktijkopleidingsinstellingen.

REMINDER — REMINDER — REMINDER — REMINDER

In 2015 heeft TOP-opleidingsplaatsen het maken van een verdelingsvoorstel voor het verkrijgen van een beschikbaarheidsbijdrage ter hand genomen. Bij de start van TOP-opleidingsplaatsen is afgesproken dat TOP-opleidingsplaatsen, samen met de veldpartijen, het toewijzingsproces waar mogelijk zou vereenvoudigen. Eén van de besluiten die het bestuur in dit kader heeft genomen is, om bij het maken van het verdelingsvoorstel meer dan voorheen rekening te houden met de plaats waar de GZ-professional uiteindelijk gaat werken; de zgn. vindplaats. Om dit besluit goed uit te kunnen voeren wordt in de sector GGZ vanaf 2016 een onderscheid gemaakt voor wat betreft de opleiding tot GZ-psycholoog tussen zgn. instellingen en vrijgevestigde praktijken.

Alle betrokken instellingen uit de GGZ sector die nog niet gereageerd hebben, hebben deze week van TOP-opleidingsplaatsen een herinneringsmail ontvangen met een voorlopige indeling. Graag zien we het formulier getekend retour.

Indien u opleidt tot GZ-psycholoog en behoort tot de sector GGZ en nog geen voorstel tot indeling van ons heeft ontvangen, neemt u dan contact met ons op via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

 

2. Inschrijving voor opleiden in 2017 bij de opleidingsinstellingen

REMINDER — REMINDER — REMINDER — REMINDER

De opleidingsinstellingen zijn weer begonnen met hun inventarisaties voor de opleidingen in 2017. Wij attenderen u erop dat TOP-opleidingsplaatsen voor het maken van het toewijzings-voorstel ook dit jaar gebruik maakt van de gegevens zoals deze op 31 maart bij de opleidingsinstellingen(RINO’s) bekend zijn. Als u van plan bent om op te leiden voor de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro) psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ dan adviseren wij u, wellicht ten overvloede, dit tijdig aan te geven bij uw opleidingsinstelling.

 

3. Controleren gegevens in het register FGzPt 

Voor het bepalen van het Historisch OpleidingsVolume (HOV), onderdeel van het toewijzingsvoorstel, maakt TOP-opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens in het Register zoals door u als praktijkopleidingsinstelling bijgehouden bij de FGzPt. Voor het komende verdeelvoorstel maakt TOP-opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens over de jaren 2013, 2014 en 2015. Op 1 april zal de FGzPt deze gegevens aan ons beschikbaar stellen. Aan de praktijkopleidingsinstellingen is dus de vraag om de gegevens in het register over de afgelopen jaren, voor zover nog gedaan, te controleren en autoriseren.

 

4. Bureau van TOP-opleidingsplaatsen.

Bij de oprichting van TOP-opleidingsplaatsen was afgesproken dat per twee jaar het bureau van TOP-opleidingsplaatsen van standplaats zou veranderen en dat op dat moment ook een secretaris van een van de andere veldpartijen de functie van coördinerend secretaris over zou nemen. Op basis van de positieve evaluatie van het eerste jaar, de herijkingsbesluiten en de kosten die een jaarlijkse verhuizing met zich meebrengt, heeft het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen, mede op basis van een advies van de secretarissen, besloten om de komende 3 jaar niet van standplaats te veranderen. Tot 2019 blijft het bureau van TOP-opleidingsplaatsen gehuisvest te Amersfoort en zal GGZ Nederland de coördinerend secretaris leveren.

 

5. Aanpassingen van gegevens (contactpersoon, e-mailadres, fusies, samenwerking, onbekende sectoren)

Om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van het toewijzingsproces en andere relevante ontwikkelingen, legt TOP-opleidingsplaatsen een e-mail bestand aan. Via dit mailbestand wordt o.a. dit nieuwsbericht verspreid. Vanuit de opleidingsinstellingen en het FGzPt is u reeds gevraagd uw gegevens bij ons aan te leveren. Mocht u naar aanleiding hiervan nog niet hebben gereageerd of collega’s hebben die op de hoogte willen blijven, dan verzoeken wij u dit alsnog aan ons door te geven door een e-mail te sturen met daarin naam, functie, organisatie, mailadres en – indien bekend – TPID (zie briefhoofd toewijzingsvoorstel). Daarnaast verzoeken wij u dringend wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen aan ons door te geven. U kunt hiervoor mailen naar: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Wijzigingen m.b.t. fusie of splitsing dient u daarnaast ook door te geven aan de FGzPt.

 

Gerelateerde berichten