1.   Nieuwe senior – beleidsadviseur benoemd

Het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen heeft Hamp Harmsen benoemd als senior- adviseur bij het bureau van TOP-opleidingsplaatsen. Per 1 april aanstaande zal Hamp zijn werkzaamheden aanvangen. De afgelopen vijf jaar werkte hij bij GGZ Nederland waarvan het laatste jaar met de opleidingen als portefeuille. In die hoedanigheid was hij ook coördinerend secretaris bij TOP-opleidingsplaatsen waardoor het bestuur verwacht dat Hamp snel in te werken is en de lopende toewijzingsprocedure 2017 kan overnemen. Het bestuur is zeer verheugd met zijn komst en wenst Hamp succes bij zijn werkzaamheden bij TOP.

Hamp Harmsen is te bereiken via het algemene telefoonnummer van TOP Opleidingsplaatsen, mobiel via 06 398 374 95 of per email via hharmsen@top-opleidingsplaatsen.nl.

2.   Reactie VWS op herijkingsbesluiten TOP-opleidingsplaatsen

Het ministerie van VWS heeft gereageerd op de besluiten en adviezen van TOP-opleidingsplaatsen met betrekking tot het herijken zoals dat het afgelopen najaar met de veldpartijen is overeengekomen. Over het algemeen heeft het ministerie instemmend gereageerd op de besluiten van TOP-opleidingsplaatsen. Met betrekking tot de adviezen die TOP-opleidingsplaatsen aan het ministerie gegeven heeft, heeft het ministerie in eerste aanleg enkele opmerkingen en reserveringen. Zowel het advies om ‘opleidingscoöperaties’ toe te laten tot het toewijzingsproces als het advies om het onderscheid tussen aanbieders van gbGGZ en sGGZ te laten vervallen wordt niet direct door VWS overgenomen. Komende week vindt overleg plaats met VWS over haar reactie en de eventuele gevolgen voor het toewijzing proces 2017 en daarna. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.

3.  Tweede herinnering voor indeling bij opleiding tot GZ-psycholoog voor de sector GGZ verzonden aan betrokken praktijkopleidingsinstellingen.

REMINDER REMINDER –REMINDER REMINDER

In 2015 heeft TOP-opleidingsplaatsen het maken van een verdelingsvoorstel voor het verkrijgen van een beschikbaarheidsbijdrage ter hand genomen. Bij de start van TOP-opleidingsplaatsen is afgesproken dat TOP-opleidingsplaatsen, samen met de veldpartijen, het toewijzingsproces waar mogelijk zou vereenvoudigen. Eén van de besluiten die het bestuur in dit kader heeft genomen is, om bij het maken van het verdelingsvoorstel, meer dan voorheen rekening te houden met de plaats waar de GZ-professional uiteindelijk gaat werken; de zgn. vindplaats. Om dit besluit goed uit te kunnen voeren wordt in de sector GGZ vanaf 2016 een onderscheid gemaakt voor wat betreft de opleiding tot GZ-psycholoog tussen zgn. instellingen en vrijgevestigde praktijken.

Alle betrokken instellingen uit de GGZ sector die nog niet gereageerd hebben op het verzoek van TOP-opleidingsplaatsen aan te geven waar zij onder vallen, hebben deze week van ons een 2de herinneringsmail ontvangen met een voorlopige indeling. Graag zien we het formulier getekend retour.

Let op; indien wij geen respons krijgen wordt u door ons ingedeeld. Hierop is geen beroep mogelijk gedurende het toewijzingsproces 2017.

Indien u niet behoort tot de sector GGZ en/of niet opleidt voor de opleiding tot GZ-psycholoog, dan heeft u terecht geen verzoek tot indeling van ons ontvangen. Behoort u wel tot de sector GGZ en leidt u tevens op tot GZ psycholoog en heeft u geen verzoek van ons ontvangen voor de indeling, neemt u dan contact met ons op.

4.   Inschrijving voor opleiden in 2017 bij de opleidingsinstellingen 

REMINDER REMINDER REMINDER REMINDER 

De opleidingsinstellingen zijn hun inventarisaties voor de opleidingen in 2017 aan het afronden.

Wij attenderen u erop dat TOP-opleidingsplaatsen voor het maken van het toewijzings-voorstel ook dit jaar gebruik maakt van de gegevens zoals deze op 31 maart bij de opleidingsinstellingen (RINO’s en GGZ-VS) bekend zijn. Als u van plan bent om op te leiden voor de beroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro) psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ dan adviseren wij u, wellicht ten overvloede, dit tijdig aan te geven bij uw opleidingsinstelling. Let op: indien u zich niet aanmeldt voor 1 april a.s. en dus niet bij ons door de opleidingsinstellingen wordt doorgegeven voor een beschikbaarheidbijdrage kunt u ook niet worden beschikt.  Hierop is geen beroep mogelijk.

 5.   Controleren gegevens in het register FGzPt

REMINDERREMINDERREMINDERREMINDER  

Voor het bepalen van het Historisch OpleidingsVolume (HOV), onderdeel van het toewijzingsvoorstel, maakt TOP-opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens in het Register zoals door u als praktijkopleidingsinstelling bijgehouden bij de FGzPt. Voor het komende verdeelvoorstel maakt TOP-opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens over de jaren 2013, 2014 en 2015. Op 1 april zal de FGzPt deze gegevens aan ons beschikbaar stellen. Aan de praktijkopleidingsinstellingen is dus de vraag om de gegevens in het register over de afgelopen jaren, voor zover nog niet gedaan, te controleren en autoriseren. Let op: indien uw gegevens, aangeleverd door het FGzPT niet kloppen, kunt u bij de beschikking daarop geen bezwaar maken, tenzij u aan kunt tonen dat u voor 1 april andere gegevens had ingevoerd bij het Register.

6.   Concept toewijzingsprotocol 2017 geplaatst op website.

Op de website van TOP-opleidingsplaatsen zijn de concept toewijzingsprotocollen geplaatst voor het maken van een verdeelvoorstel 2017. De opmerkingen en aanvullingen van de veldpartijen zijn hierin verwerkt. het betreft de concept versie omdat de reactie van het ministerie van VWS nog niet besproken. Het concept is derhalve nog onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van de reactie van het ministerie en vaststelling door het bestuur.

Eind volgende week verwacht het bestuur het toewijzingsprotocol vast te kunnen stellen. Het reglement voor zienswijzen en klachten 2017 is door het bestuur vastgesteld en eveneens geplaatst.

7.   Aanpassingen van gegevens (contactpersoon, e-mailadres, fusies, samenwerking, onbekende sectoren)

Om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van het toewijzingsproces en andere relevante ontwikkelingen, legt TOP-opleidingsplaatsen een e-mail bestand aan. Via dit mailbestand wordt o.a. dit nieuwsbericht verspreid. Mocht u collega’s hebben die op de hoogte willen blijven, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven door een e-mail te sturen met daarin naam, functie, organisatie, mailadres en – indien bekend – TPID( identiteitsnummer) (zie o.a. briefhoofd toewijzingsvoorstel).

Daarnaast verzoeken wij u dringend wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen aan ons door te geven. U bent zelf verantwoordelijk om deze informatie tijdig aan te leveren. U kunt een update of aanpassing van uw gegevens mailen aan: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Wijzigingen m.b.t. fusie of splitsing dient u daarnaast ook door te geven aan de FGzPt. De aangeleverde gegevens van het FGzPt zijn leidend in het toewijzingsproces

8.  Telefonische bereikbaarheid

Met ingang van 21 maart is TOP-opleidingsplaatsen vier ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033 – 460 8951.

Gerelateerde berichten