Opleiden in samenwerkingsverband

Het is inmiddels alweer ruim een maand geleden dat we het symposium hebben georganiseerd en kennis hebben gedeeld over opleiden in een samenwerkingsverband. Sindsdien heeft een aantal praktijkinstellingen belangstelling getoond en verdere informatie gevraagd.
Een van de voorwaarden is dat een samenwerkingsverband berust op een bestuurlijke overeenkomst. Op de website van TOP Opleidingsplaatsen hebben we onder de button Samen Opleiden enkele voorbeelden van een bestuurlijke overeenkomsten geplaatst. U vindt er een Voorbeeld van een bestuursovereenkomst van het Consortium Psychologische Vervolgopleidingen Venray. Het consortium hanteert het detacheringsmodel met centraal werkgeverschap en was eerder een van de proeftuinen. Verder vindt u er een Voorbeeld bestuursovereenkomst op basis van detacheringsmodel zonder centraal werkgeverschap en een Voorbeeld bestuursovereenkomst op basis van uitwisseling met gesloten beurs. Op de website vindt u ook een Voorbeeld
detacheringsovereenkomst en een Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst op basis van uitwisseling met gesloten beurs. Wellicht kunt u zich door deze voorbeelden laten inspireren.
Praktijkinstellingen die willen opleiden in een samenwerkingsverband hebben nog tot 1 februari 2020 om zich hiervoor aan te melden. De formulieren waarmee u zich kunt aanmelden vindt u op de website van TOP onder de button Samen Opleiden.
Als u vragen heeft over de voorbeelden of als u graag wilt dat wij met u mee denken over het vormgeven van een samenwerkingsverband aarzel niet contact op te nemen met TOP Opleidingsplaatsen. Dat kan via ons nummer 033 4688951 of rechtstreeks met Mari Beks (06 46041792) of met Arda Wolterbeek Muller (06 469952536).

100 extra plaatsen GZ-psycholoog

Naar aanleiding van een amendement in de Tweede Kamer dat regelt dat in 2020 100 extra GZpsychologen kunnen worden opgeleid heeft VWS 100 extra plaatsen ter beschikking gesteld. Aan TOP Opleidingsplaatsen is gevraagd een aanvullend voorstel te maken voor de toewijzing van deze
plaatsen. Het gaat om extra plaatsen waarbij VWS heeft aangegeven dat er in 2020 ook daadwekelijk 100 extra opleidelingen met hun opleiding van start moeten gaan. De toegewezen plaatsen mogen dus niet gebruikt worden voor het alsnog aanvragen van een beschikbaarheidsbijdrage voor onbeschikte plaatsen. De opleidingsinstellingen zullen hierop toezien.
Voor het Kerstreces zal TOP een brief uitdoen naar alle praktijkinstellingen die in aanmerking komen voor een of meer extra plaatsen. Dit zijn de praktijkinstellingen die in maart 2019 een of meer plaatsen hebben aangevraagd bij TOP en niet alle aangevraagde plaatsen toegewezen hebben
gekregen.
De praktijkinstellingen worden gevraagd om ruim voor 1 februari door te geven aan de opleidingsinstelling hoeveel extra plaatsen de praktijkinstelling wil aanvragen. De opleidingsinstelling verzamelt de plaatsen en geeft het totaal voor 1 februari 2020 aan TOP Opleidingsplaatsen door. Vervolgens ontvangt de praktijkinstelling in de loop van februari het concept toewijzingsvoorstel voor de extra plaatsen. TOP zal vervolgens controleren of de extra toegewezen plaatsen ook daadwerkelijk tot een uitbreiding van het aantal plaatsen leidt. Als dit niet het geval is en de toegewezen plaats wordt gebruikt om alsnog een beschikbaarheidsbijdrage aan te vragen voor een onbeschikte plaats dan komt de toewezen plaats te vervallen en zal de plaats worden toegewezen aan een andere praktijkinstelling.

Beschikte en onbeschikte plaatsen

In de nieuwsbrief van 1 november 2019 hebben we u bericht dat het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen op verzoek van VWS besloten had vanaf de toewijzing 2021 alleen beschikte opleidingsplaatsen mee te tellen voor het (Historisch OpleidingsVolume) HOV. Hierbij is aangegeven dat dit geldt met terugwerkende kracht. Van diverse zijden is hiertegen bezwaar gemaakt. Het belangrijkste bezwaar is dat de maateregel geldt met terugwerkende kracht en dat praktijkinstellingen hierop niet hebben kunnen anticiperen.
Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen is gevoelig voor deze argumentatie en heeft in overleg met VWS besloten dat er een overgangstermijn geldt van drie jaar. Dit betekent dat TOP pas vanaf het toewijzingsjaar 2024 het HOV gaat baseren op louter beschikte plaatsen. Voor de toewijzing 2021 en 2022 heeft de maatregel nog geen consequenties en worden zowel beschikte als onbeschikte plaatsen meegeteld. Voor de toewijzing 2023 betekent dit dat het HOV berekend wordt op basis van 2019 (beschikt en onbeschikt), 2020 (beschikt en onbeschikt) en 2021 (beschikt). Voor de toewijzing 2024 zal het HOV voor het eerst berekend worden op basis van louter beschikte plaatsen.

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Tijdens de feestdagen van 24 december tot 3 januari is er geen telefonisch spreekuur. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten