Concept toewijzingsprotocol 2021

Eerder deze maand is het toewijzingsprotocol voor het opleidingsjaar 2021 in concept verstuurd naar het ministerie van VWS, veldpartijen en opleidingsinstellingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Het HOV zal in de toekomst worden berekend op basis van louter beschikte plaatsen. In verband met een overgangsperiode heeft deze wijziging nog geen effect voor de toewijzing 2021. De wijziging wordt al wel aangekondigd, zodat praktijkinstellingen hierop kunnen anticiperen.
• Eerder was al aangekondigd dat TOP sancties gaat opleggen bij het niet invullen van toegewezen plaatsen. Bij de toewijzing 2021 zal TOP dit sanctiebeleid voor het eerst gaan toepassen.
• Praktijkinstellingen die nieuw erkend zijn en eerder zijn uitgeloot mogen blijven mee loten zolang zij nieuw erkend zijn. Praktijkinstellingen die hun erkenning verliezen en na hervisitatie opnieuw een erkenning krijgen mogen mee loten als nieuw erkende praktijkinstelling.
• Hoofdstuk 5 is nieuw en handelt over het toewijzen van plaatsen aan samenwerkingsverbanden.

Verder attenderen wij u erop dat het aantal beschikbare instroomplaatsen voorlopig is en gebaseerd is op het maximum advies van het capaciteitsorgaan. Wij wachten nog op de definitieve instroomgegevens van VWS. De definitieve versie van het toewijzingsprotocol 2021 hopen wij in de tweede helft van februari te publiceren.

Tijdpad toewijzing 2021

Het toewijzingsproces volgt een vastgesteld tijdpad dat u onder de link kunt vinden. Zoals u kun zien levert het opleidingsregister van de FGzPt op 1 maart de opleidingsgegevens (Historisch Opleidingsvolume) aan van de afgelopen drie jaar. Dit betekent dat de praktijkinstellingen hun registratie uiterlijk 24 februari op orde moeten hebben. Binnenkort zal de FGzPt de praktijkinstellingen hierover verder berichten. De opleidingsinstellingen geven uiterlijk 1 april de aanvragen voor gesubsidieerde instroomplaatsen in 2021 door aan TOP. De praktijkinstellingen dienen de aanmeldingstermijn bij de opleidingsinstellingen te verifiëren.

Opleiden in samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden hebben bij monde van de regiehouder nog tot 1 februari 2020 om zich aan te melden. De formulieren waarmee u zich kunt aanmelden vindt u op de website van TOP onder de button Samen Opleiden. Als u vragen heeft over de voorbeelden of als u graag wilt dat wij met u mee denken over het vormgeven van een samenwerkingsverband aarzel niet contact op te nemen met TOP Opleidingsplaatsen. Dat kan via ons nummer 033 4688951 of rechtstreeks met Mari Beks (06 46041792) of met Arda Wolterbeek Muller (06 469952536)

100 extra plaatsen GZ-psycholoog toewijzing 2020

Zoals wij in onze nieuwsbrief van 20 december 2019 hebben vermeld is aan TOP Opleidingsplaatsen gevraagd een aanvullend voorstel te maken voor de toewijzing van 100 extra opleidingsplaatsen voor de opleiding voor GZ-psycholoog. Alleen de praktijkinstellingen die in maart 2019 een of meer gesubsidieerde plaatsen hebben aangevraagd bij TOP en niet alle aangevraagde plaatsen zijn toegewezen, hebben voor de feestdagen een oproep ontvangen. Zij dienen ruim voor 1 februari door te geven aan de opleidingsinstelling hoeveel extra plaatsen zij willen aanvragen.
De opleidingsinstellingen verzamelen de extra aanvragen en geven het totaal voor 1 februari 2020 aan TOP Opleidingsplaatsen door.

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag tot en met vrijdag  van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten