De Pilot ‘opleiden in een samenwerkingsverband’

In de nieuwsbrief van 30 november jl. is aangegeven dat er nog onvoldoende volume aan potentiële opleidingsplaatsen was aangemeld voor de pilot. In december zijn er weinig aanmeldingen bij gekomen. Daarnaast hebben diverse instellingen aangegeven geen toekomst te zien in de constructie waarbij het werkgeverschap bij de SBOH zou komen te liggen. Het bestuur van TOP betreurt dit maar heeft desalniettemin besloten het advies van de stuurgroep* op te volgen en de pilot niet in deze vorm voort te zetten. Als stip op de horizon ziet het bestuur dat er wordt opgeleid in regionale consortia. Opleidingsplaatsen worden hierbij toegewezen aan het consortium en niet aan individuele instellingen/praktijken. TOP Opleidingsplaatsen wil om die reden naar wegen blijven zoeken om het opleiden in een samenwerkingsverband te stimuleren. Om die reden heeft TOP aan de stuurgroep gevraagd om een voorstel te doen hoe op een andere manier de mogelijkheden hiertoe verder verkend kunnen worden.

Voorstel voor proeftuinen

De stuurgroep heeft een voorstel gedaan voor het instellen van proeftuinen en het bestuur van TOP heeft dit voorstel overgenomen. We zien een proeftuin als een samenwerkingsverband van instellingen/praktijken dat de gelegenheid krijgt om innovatieve oplossingen voor samen opleiden te beproeven voor de hele sector. De proeftuinen moeten informatie opleveren hoe TOP Opleidingsplaatsen in de toekomst opleidingsplaatsen kan toewijzen aan regionale consortia die over een passende infrastructuur beschikken om de gz-psycholoog op te leiden als generalist.

De proeftuinen hebben betrekking op de opleiding tot gz-psycholoog. Instellingen/praktijken die een samenwerkingsverband vormen met als doel het breed opleiden van gz-psychologen, kunnen zich opgeven als kandidaat proeftuin. Zij dienen te voldoen aan nader omschreven voorwaarden en zich te houden aan een aantal spelregels. U vindt deze in de notitie ‘Voorstel voor proeftuinen’. We lichten er enkele punten uit:
- Een samenwerkingsverband moet ten minste 4 werksoorten/ settingen beslaan.
- Een grote instelling dient een trekkersrol te vervullen.
- De instellingen/praktijken in het samenwerkingsverband vragen gezamenlijk instroomplaatsen aan.
- Het samenwerkingsverband vertegenwoordigt minimaal 10 instroomplaatsen (toewijzing 2018).
- Het samenwerkingsverband zoekt een oplossing voor het werkgeversvraagstuk van piog’s en draagt zorg voor een evenwichtig kosten- en opbrengstenmodel.

Bij de start (voor 30 maart 2018) moeten de kaders en de gemeenschappelijke ambitie helder zijn. De nadere uitwerking zal moeten geschieden in de loop van 2018. TOP Opleidingsplaatsen stelt voor de proeftuinen extra plaatsen ter beschikking.
Kandidaat proeftuinen kunnen hun belangstelling bij TOP Opleidingsplaatsen kenbaar maken via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en uitgebreide informatie over selectiecriteria en voorwaarden.

Het aanmeldingsformulier en uitgebreide informatie in de notitie over selectiecriteria en voorwaarden kunt u downloaden  onderaan deze nieuwsbrief.Uw kandidatuur dient vóór 16 februari a.s. bij TOP bekend te zijn. Op 21 februari wordt er beslist welke proeftuinen gekozen worden.

Kandidaten zijn van harte welkom om op vrijdag 9 februari in Amersfoort van 13.00 – 15.00 uur van gedachten te wisselen over deze opzet. U kunt zich hiervoor aanmelden via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Verdeling instroom voor de opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ

Eind 2017 heeft TOP Opleidingsplaatsen overleg gehad met GGZ-VS. Naar aanleiding van dit overleg is besloten om vanaf het toewijzingsjaar 2019 de toewijzing van de instroomplaatsen voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ eveneens te verdelen via TOP Opleidingsplaatsen. Dit houdt voor u als praktijkopleidingsinstelling in dat u tijdig (voor 29 maart 2018) de door u gewenste instroomplaatsen doorgeeft aan GGZ-VS. Vervolgens geeft GGZ-VS het totaaloverzicht met gewenste instroom van alle aanvragers uiterlijk 1 april 2018 door aan TOP-Opleidingsplaatsen. TOP Opleidingsplaatsen zal vervolgens de plaatsen verdelen op basis van de toewijzingsprocedure die u vindt in het toewijzingsprotocol. Uiteraard worden de praktijkopleidingsinstellingen hierover ook via GGZ-VS geïnformeerd.

Nieuwe website voor TOP Opleidingsplaatsen

TOP Opleidingsplaatsen lanceert op 2 februari a.s. een vernieuwde website. Wij hopen door de nieuwe lay-out, navigatie en vereenvoudiging van de teksten, praktijkopleidingsinstellingen beter van dienst te zijn in onze informatieverstrekking. Relevante informatie en stukken m.b.t. het toewijzingsproces vindt u straks (per jaar) onder het Toewijzen menu. Veel gestelde vragen m.b.t. het proces vindt u straks onder het FAQ menu.

Inlogportal voor praktijkopleidingsinstellingen

TOP Opleidingsplaatsen zal met ingang van 1 maart 2018 een portal lanceren waarin praktijkopleidingsinstellingen de gegevens over hun organisatie kunnen inzien en het toewijzingsproces kunnen volgen. U kunt zien hoeveel plaatsen u hebt aangevraagd en hoeveel plaatsen zijn toegewezen. Per praktijkopleidingsinstelling kan slecht één vast contactpersoon (mailadres) gekoppeld worden aan de inlogcodes. Begin februari zal TOP Opleidingsplaatsen daarom een mailing uitsturen aan alle praktijkopleidingsinstellingen waarin wij bekend maken wie bij ons staat geregistreerd als hoofdcontactpersoon voor de portal. Indien dit niet de juiste persoon binnen uw organisatie is, kunt u dat voor 1 april aan ons melden. Begin april zal TOP de inlogcodes sturen aan het hoofdcontactpersoon. Uiteraard blijft TOP Opleidingsplaatsen alle correspondentie rondom de toewijzingsvoorstellen gewoon per e-mail sturen aan de personen die bij ons bekend zijn. De portal is puur bedoeld om instellingen inzage te geven in de gegevens die TOP Opleidingsplaatsen registreert.

Contactgegevens

Om u goed op de hoogte te kunnen houden, is het belangrijk dat wij beschikken over de juiste contactgegevens van de persoon/personen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij het toewijzingsproces. Indien er binnen uw organisatie een ander contactpersoon opgenomen dient te worden, geef dit dan zo snel mogelijk door. Ook andere mutaties in de naamstelling van uw instelling of fusies horen wij graag.

Bereikbaarheid

TOP opleidingsplaatsen is vier ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur.
U kunt ons bereiken van dinsdagochtend t/m vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij iedere werkdag bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten