1. Aangepast tijdpad

Het zal u niet zijn ontgaan dat het Concept Toewijzingsvoorstel dit jaar i.p.v. 1 mei u pas deze week heeft bereikt. De reden hiervoor is dat het Ministerie van VWS niet eerder dan 13 mei de instroomaantallen bekend heeft gemaakt.

Het toewijzingsproces loopt hierdoor vertraging op en TOP Opleidingsplaatsen heeft het toewijzingsprotocol en tijdpad hierop moeten aanpassen. U vindt beide geactualiseerde documenten op onze website.

2. Beschikbare en aangevraagde plaatsen 2021

Het Concept Toewijzingsvoorstel 2021  voor de opleidingen Psychotherapeut, GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist is op 25 mei en 26 mei 2020 per mail verstuurd. In tabel 1 kunt u zien hoeveel plaatsen zijn aangevraagd voor 2021 en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare plaatsen.

N.B. Dit overzicht betreft het Concept Toewijzingsvoorstel 2021 dat door diverse factoren nog aan verandering onderhevig kan zijn.

Voor de opleiding GZ-psycholoog geldt dat de behoefte aan plaatsen ook dit jaar bijna tweemaal zo hoog is als het aantal beschikbare plaatsen. Dit geldt voor alle sectoren behalve voor de sector GZ vrijgevestigde praktijken. Plaatsen die niet ingevuld worden door de vrijgevestigde praktijken (beschikbare instroom minus behoefte) gaan naar de Gzpsy overige sectoren. In totaal zijn dit 23 plaatsen. Ook voor de opleiding Psychotherapeut geldt dat er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen. Zie hiervoor tabel 2.

Voor de opleiding  Klinisch psycholoog is het aantal plaatsen dat is toegekend gelijk aan de aanvraag. Voor de opleidingen Klinisch neuropsycholoog en GGZ Verpleegkundig specialist geldt dat de behoefte lager is dan het aantal beschikbare plaatsen. In de loop van mei 2020 zullen we voor deze opleidingen een inventarisatieronde houden voor extra aanvragen.

Voor de opleiding GZ-psycholoog zijn in totaal 8 (7+1) plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende praktijkinstellingen en voor de opleiding Psychotherapeut 7 plaatsen. Aangezien de behoefte van nieuw erkende praktijkinstellingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de plaatsen verdeeld op basis van loting. Instellingen die een plaats  krijgen toegewezen op basis van loting krijgen voor drie jaar een plaats gegarandeerd, zodat zij HOV kunnen opbouwen.

Bij de toewijzing voor Psychotherapeut blijven bij de reeds erkende instellingen 17 restplaatsen over om te verdelen nadat de reguliere regels zijn toegepast.  Het bestuur heeft besloten om de restplaatsen zodanig te verdelen dat alle praktijkinstellingen die onder de HOV-drempel zijn uitgekomen toch een plek krijgen, dit betreft 11 plaatsen. De overige 6 plaatsen zijn onder de nieuw erkende instellingen verloot.

Voor de opleidingen GGZ Verpleegkundig specialist , Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog geldt dat nieuw erkende praktijkinstellingen het gevraagde aantal plaatsen krijgen toegewezen, omdat voor deze opleidingen geldt dat door de reeds erkende praktijkinstellingen niet alle beschikbare plaatsen zijn verdeeld.

 

3. Doorgeven intrekkingen

TOP hanteert sinds 2019 een sanctiebeleid bij het niet invullen van een opleidingsplek met een toegewezen beschikbaarheidsbijdragen (zie Definitief Toewijzingsprotocol 2021 website TOP). Praktijkinstellingen kunnen een eventuele  sanctie voorkomen door tijdig aan de opleidingsinstelling door te geven dat zij een toegewezen plaats willen intrekken. De opleidingsinstelling dient dit uiterlijk 10 juni 2020 door te geven aan TOP Opleidingsplaatsen. In dat geval kunnen wij deze plaatsen nog herverdelen in het Definitief Toewijzingsvoorstel 2021.

 

 

4. Doorgeven extra plaatsen

Zoals genoemd onder punt 2 zijn er dit jaar extra plekken overgebleven voor de opleiding Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist GGZ.

  • Klinisch neuropsycholoog            4
  • Verpleegkundig specialist GGZ   2

Praktijkinstellingen die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen dit door te geven aan de opleidingsinstelling. Deze dient de extra aanmeldingen uiterlijk 10 juni 2020 door te geven aan TOP Opleidingsplaatsen.

5. Sancties voor niet ingevulde plaatsen

Dit jaar wordt voor het eerst een sanctie toegepast op aanvragen door praktijkinstellingen die in het opleidingsjaar 2019 niet alle plaatsen hebben ingevuld die hen waren toegewezen. In totaal hebben 20 POI’s een sanctie gekregen waarvan 12 hierdoor geen toewijzing hebben gehad.

Het bestuur acht dit onwenselijk omdat op deze manier subsidie onbenut blijft, terwijl andere praktijkinstellingen mogelijk geen gesubsidieerde plaatsen krijgen toegewezen.

Zoals aangegeven in het toewijzingsprotocol (paragraaf 3g) heeft het bestuur besloten dat voor de opleidingen waarvoor geldt dat er minder subsidiabele plaatsen zijn dan het aantal aangevraagde plaatsen, een sanctie wordt opgelegd bij het niet invullen van een toegewezen opleidingsplaats. De sanctie houdt in dat het aantal niet ingevulde plaatsen voor het jaar 2019 in het toewijzingsjaar 2021 in mindering wordt gebracht op het aantal waar de praktijkinstelling volgens het HOV recht op heeft. De sanctieplekken worden toegewezen als extra plekken aan praktijkinstellingen voor de betreffende opleiding. Praktijkinstellingen die een sanctie opgelegd hebben gekregen hebben hierover een digitale brief ontvangen op 26 mei 2020.

6. Zienswijzeprocedure

Indien u van menig bent dat het Concept Toewijzingsvoorstel  2021 op basis van onjuiste verwerking van de feiten tot stand is gekomen of dat het toewijzingsvoorstel om andere reden niet juist is, kunt u een zienswijze indienen. U geeft in uw zienswijze aan waarom het toegewezen aantal opleidingsplaatsen volgens u niet klopt. U dient uw zienswijze te onderbouwen en van bewijstukken te voorzien. Zienswijzen die niet volledig zijn ingevuld/ onvoldoende zijn onderbouwd worden niet in behandeling genomen. Uw reactie moet uiterlijk 10 juni 2020 om 12.00 uur in bezit zijn van Top Opleidingsplaatsen. Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van het formulier dat u vindt op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

7. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is vanaf bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag  van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

8. Portal

Via de portal (https://top-opleidingsplaatsen.com/)  kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. Gedurende het toewijzingsproces worden de gegevens rond de toewijzing 2021 aangevuld. De logingegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Gerelateerde berichten