1. Terugkoppeling Zienswijzeprocedure

Praktijkopleidingsinstellingen waren dit jaar tot 10 juni 17.00 uur in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het concept toewijzingsvoorstel 2021 dat op 25 en 26 mei jl. is verstuurd. Er zijn in totaal 54 zienswijzen ingediend waarvan er één na overleg is ingetrokken. Er zijn drie zienswijzen overgenomen. De toegekende zienswijzen betreffen twee systeemfouten bij TOP Opleidingsplaatsen en een correctie in het opleidingsregister, hetgeen resulteert in:
- Eén toekenning van een garantieplek voor de opleiding psychotherapeut;
- Twee intrekkingen van een sanctie voor de opleiding psychotherapeut respectievelijk  gezondheidszorgpsycholoog.

Verreweg de meeste zienswijzen betreffen het geringe aantal beschikbare plaatsen voor 2021 en de negatieve gevolgen voor praktijkinstellingen en hun opleidingsbeleid. Daarbij vraagt men aandacht voor specifieke regionale omstandigheden. Ook aan de geplande samenwerkingstrajecten binnen de proeftuinen kan met deze toewijzing niet altijd gevolg gegeven worden.

Zoals bekend baseert TOP Opleidingsplaatsen zich voor het vaststellen van het toewijzingsvoorstel voor reeds erkende praktijkopleidingsinstellingen louter op het historisch opleidingsvolume (HOV). Mogelijke andere argumenten voor de toewijzing worden niet meegewogen. Verder geldt bij schaarste aan plaatsen dat slechts 1% van de beschikbare plaatsen wordt toegewezen aan nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in het toewijzingsprotocol 2021.

Inmiddels hebben diverse organisaties hun teleurstelling over het aantal toegekende subsidieplaatsen aan het ministerie gemeld. Wat betreft voorstellen voor de toewijzingsprocedure in het algemeen: TOP Opleidingsplaatsen consulteert de veldpartijen in het najaar over de geplande werkwijze voor 2022. Mogelijk kunnen uw suggesties via die weg naar voren worden gebracht.

Alle praktijkopleidingsinstellingen die een zienswijze hebben ingediend, hebben op 26 juni jl. een reactie ontvangen.

2. Concept definitief toewijzingsvoorstel 2021

Op 3 juli jl. is het concept definitief toewijzingsvoorstel 2021 uitgestuurd. In dit toewijzingsvoorstel zijn intrekkingen en zienswijzen verwerkt. De bijgaande tabel laat de actuele situatie per 3 juli zien. Het totaaloverzicht wordt 7 juli op de website gepubliceerd.

3. Intrekkingen

Bijgaande tabel toont het aantal intrekkingen dat is doorgegeven vóór 10 juni jl. In totaal zijn 39 beschikte plaatsen ingetrokken. Deze zijn bij de opleidingen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog volledig herverdeeld. Bij de andere opleidingen konden de vrijgekomen plaatsen niet geheel worden ingevuld.

4. Loting

Nieuw erkende praktijkinstellingen die zijn uitgeloot kunnen blijven mee loten in een volgend jaar. Dit jaar hebben voor de opleiding GZ-psycholoog in totaal 31 praktijkinstellingen geloot waarvan 13 voor een tweede keer. Bij de opleiding voor psychotherapeut waren dat er 10 waarvan 1 voor een tweede keer. Bij de overige opleidingen werd niet voor een tweede keer deelgenomen aan loting.

5. Garantieplaatsen

TOP Opleidingsplaatsen wijst subsidieplaatsen toe op basis van het historisch opleidingsvolume.  Een praktijkinstelling die als nieuw erkend een subsidieplaats is toegewezen, krijgt voor in totaal vier opeenvolgende jaren een gegarandeerde instroomplaats om volume op te kunnen bouwen. Voor het toewijzingsjaar 2021 zijn in totaal 31 plaatsen volgens deze regel toegewezen: bij de opleiding voor psychotherapeut 12 en bij de GZ-psycholoog 19 plaatsen. Voor de overige opleidingen zijn geen garantieplaatsen nodig geweest aangezien daar meer plaatsen beschikbaar waren dan zijn aangevraagd.

6. Proeftuinen

Om de ontwikkeling in 'breed opleiden’ te stimuleren faciliteert TOP Opleidingsplaatsen sinds 2018 een aantal proeftuinen. Deze proeftuinen bestaan uit samenwerkende instellingen/praktijken die o.a. tot doel hebben innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen en knelpunten die ontstaan bij het gezamenlijk opleiden. Daarnaast dienen de proeftuinen om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin ook kleinere instellingen/praktijken kunnen participeren en zo ja, welke eisen aan samenwerkings-verbanden gesteld moeten worden en hoe deze het beste vorm gegeven kunnen worden. Dit jaar zijn er zes proeftuinen actief onder regie van de volgende instellingen:

  • Altrecht;
  • GGZ Breburg;
  • GGZ Noord- Holland Noord;
  • GGZ Oost- Brabant;
  • Pro Persona;
  • Vincent van Gogh.

Proeftuinen ontvangen voor hun medewerking boven op de reguliere toewijzing, zgn. bonusplaatsen waardoor extra uitwisselingstrajecten kunnen worden gefaciliteerd. Eén van de voordelen is dat kleinere instellingen middels de samenwerking in de proeftuin een opleidingsklimaat en HOV opbouwen. Daarnaast hebben PIOG’s binnen een proeftuinsetting de garantie dat ze binnen twee verschillende instellingen ervaring kunnen opdoen, wat ten goede komt aan de veelzijdigheid van de opleiding.

In mei 2019 is een eerste evaluatie van de proeftuinen opgeleverd door het onderzoeksbureau Common Eye en besproken in de stuurgroep. De belangrijkste conclusies zijn dat de proeftuinen enthousiast zijn over (breed) opleiden in een samenwerkingsverband en dat de modellen die de proeftuinen gehanteerd hebben geschikt zijn voor verdere uitrol. Er worden ook knelpunten geconstateerd waar oplossingen voor gevonden moeten worden (bestuurlijke betrokkenheid, belasting van de p-opleider, positie van vrijgevestigde praktijken en het organisatorisch-financieel kader). Dit jaar heeft Common Eye een eindevaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie beoogt een beeld te geven van de voordelen van gezamenlijk opleiden en over hoe samenwerkingsverbanden om zijn gegaan met  de geconstateerde knelpunten, uitdagingen en aanbevelingen uit eerdere evaluaties. Daarnaast is er gekeken naar de visie op opleiden en samenwerking binnen de proeftuinen en de beleving van de PIOG’s. De resultaten uit deze eindevaluatie worden 7 oktober 2020 tijdens de veldpartijenbijeenkomst besproken. Publicatie van de resultaten wordt dit najaar verwacht.

Als u meer informatie wilt over opleiden in samenwerkingsverband kunt u op de site van top-opleidinsplaatsen.nl onder de kop ‘Samen Opleiden’ de verschillende documenten raadplegen. Uiteraard kunt u ook telefonisch terecht met uw vragen over samen opleiden.

 

7. Klachtenprocedure

Praktijkopleidingsinstellingen die ten aanzien van de totstandkoming van het concept definitief toewijzingsvoorstel 2021 een klacht hebben, kunnen deze bij het bestuur van de stichting TOP Opleidingsplaatsen indienen tot 10 juli 2020 om 12.00 uur. Voor het indienen van een klacht dient de praktijkopleidingsinstelling het digitale formulier op de website te gebruiken. Voor verdere uitleg over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar het toewijzingsprotocol, eveneens te vinden op onze website.

8. Bereikbaarheid

Helaas blijkt dat door aangescherpte beveiligingsregels in het mailverkeer bij een aantal praktijkinstellingen het concept toewijzingsvoorstel 2021 niet is aangekomen. Het vervelende is dat in een aantal gevallen noch de ontvanger, noch de verzender hiervan een foutmelding ontvangt of berichten in de spamfolder krijgt. Ook ons web-contactformulier blijkt hiervan te lijden te hebben. Wij hebben dit probleem voorgelegd bij onze ICT-ondersteuning en hopen dit op korte termijn te kunnen oplossen.

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag  van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

9. Portal

Via de portal  kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. Gedurende het toewijzingsproces worden de gegevens rond de toewijzing 2021 aangevuld. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Gerelateerde berichten