1. Aanmelden van opleidingsplaatsen voor 2018 bij de opleidingsinstellingen

De opleidingsinstellingen zijn weer begonnen met de inventarisatie van aangevraagde opleidingsplaatsen voor 2018. Wij attenderen u erop dat TOP-opleidingsplaatsen voor het maken van het toewijzingsvoorstel ook dit jaar gebruik maakt van de gegevens zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO’s en GGZ VS) bekend zijn. Wanneer u van plan bent om op te leiden voor de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of verpleegkundig specialist GGZ (3 jaar) dan adviseren wij u, wellicht ten overvloede, dit tijdig aan te geven bij uw opleidingsinstelling.

2. Controleren gegevens in het register FGzPt en het RSV

Voor het bepalen van het Historisch OpleidingsVolume (HOV), bepalend voor het toewijzingsvoorstel, maakt TOP-opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens in het Register zoals bijgehouden door de Commissie Registratie en Toewijzing (CRT)[1] en het RSV. Voor het komende toewijzingsvoorstel maakt TOP-opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens over 2014, 2015 en 2016. Anders dan voorafgaande jaren wordt rekening gehouden met de parttime factor en worden alleen die dagen meegeteld waarop de opleideling in opleiding is geweest. Op uiterlijk 1 april zal de CRT en de RSV deze gegevens aan ons beschikbaar stellen. U kunt voor die datum controleren of uw gegeven juist zijn geregistreerd.

3. Bureau van TOP-opleidingsplaatsen.

Per 1 januari is Mari Beks in dienst getreden bij TOP-opleidingsplaatsen als senior beleidsadviseur. Mari is afkomstig van BOLS, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de toewijzing van opleidingsplaatsen voor de vervolgopleiding voor de medisch specialismen waaronder de psychiatrie. U kunt Mari Beks bereiken tijdens het telefonisch spreekuur van TOP-Opleidingsplaatsen of per mail: mbeks@top-opleidingsplaatsen.nl. Voor algemene vragen kunt u mailen naar toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl .

4. Aanpassingen van gegevens (contactpersoon, e-mailadres, fusies, samenwerking, onbekende sectoren)

Om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van het toewijzingsproces en andere relevante ontwikkelingen, is het belangrijk dat uw organisatie correct staat opgenomen in onze database. Wijzigingen kunt u doorgeven via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Indien uw wijziging betrekking heeft op een fusie, samenwerking of splitsing dient u deze ook door te geven aan de CRT. TOP-Opleidingsplaatsen verwerkt alleen fusies, samenwerkingsverbanden of splitsingen die (ook) aan de CRT zijn doorgegeven. In het geval van fusie van erkende instellingen wordt het HOV opgeteld.

5. Indeling bij opleiding tot GZ-psycholoog voor de sector GGZ tussen zgn. instellingen en vrijgevestigde praktijken.

Op basis van een inventarisatie in 2016 is de sector GGZ onderverdeeld in de sub-sectoren GGZ-instelling en GGZ-vrijgevestigde. Voor instellingen die nieuw erkend zijn, geldt dat deze voor de toewijzing 2018 op grond van AGB-codes worden ingedeeld. Dit is vastgesteld in het Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1 januari 2017 verplicht is voor zorgaanbieders van zorg die onder de ZVW en WMG vallen. U kunt uw sector voor eind maart doorgeven via het formulier op onze website.

6. Sectorindeling overige sectoren en opleidingen

Voor alle instellingen geldt dat uw sector bekend moet zijn. Indien uw aanvraag voor een beschikbaarheidsbijdrage eerder is afgewezen met als opmerking dat uw sector niet bekend is, dient u voor eind maart uw sector aan ons door te geven via het formulier op onze website. Ook voor nieuw erkende instellingen geldt dat zij hun sector aan TOP-Opleidingsplaatsen doorgeven via het sectorformulier.

 

Mijlpalen toewijzingsproces 2018 – globale planning.

De globale planning voor het toewijzingsproces voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

Eerste globale planning activiteiten toewijzingsprocedure 2018 Deadline 2017
Controle gegevens opleidelingen bij de CRT door praktijkopleidingsinstellingen Eerste kwartaal
Aangeven opleidingsbehoefte 2018 bij opleidingsinstellingen door de praktijkopleidingsinstellingen Eerste kwartaal
Indeling van nieuw erkende instellingen Tussen 1 februari en 1 april
TOP-opleidingsplaatsen publiceert het toewijzingsprotocol op de website 1 maart
Opvragen HOV bij de CRT en RSG door TOP-opleidingsplaatsen 31 maart
TOP-opleidingsplaatsen legt het concept-toewijzingsvoorstel aan praktijkopleidingsinstellingen voor Rond 1 mei
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen zienswijze op concept-toewijzingsvoorstel aan TOP-opleidingsplaatsen kenbaar maken Medio mei
TOP-opleidingsplaatsen legt concept definitief toewijzingsvoorstel aan praktijk-opleidingsinstellingen voor Medio juni
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen klachten m.b.t. concept definitief voorstel aan TOP-opleidingsplaatsen kenbaar maken Tweede helft juni
TOP-opleidingsplaatsen stuurt reactie op klachten van praktijkopleidings- instellingen Begin juli
TOP-opleidingsplaatsen dient toewijzingsvoorstel in bij VWS 15 juli

 

Met de publicatie van het toewijzingsprotocol wordt u uiteraard nader geïnformeerd over het definitieve

[1]De Commissie Registratie en Toewijzing is een onderdeel van de FGzPt.

Gerelateerde berichten