1. Definitieve toewijzing

Op 31 juli 2020 heeft TOP Opleidingsplaatsen het definitief toewijzingsvoorstel 2021 verzonden aan het ministerie van VWS. Dit toewijzingsvoorstel kunt u vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

In het definitief toewijzingsvoorstel 2021 zijn alle door VWS beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor de opleiding GZ-psycholoog en psychotherapeut meegenomen. Voor de opleidingen klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ zijn minder aanvragen ontvangen dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Alle betreffende praktijkopleidingsinstellingen hebben op 3 juli 2020 het concept definitief toewijzingsvoorstel 2021 ontvangen. Op 30 juli 2020 is het definitief toewijzingsvoorstel 2021 vastgesteld. Praktijkopleidingsinstellingen waarvoor geldt dat het definitief toewijzingsvoorstel 2021 afwijkt van het concept definitief toewijzingsvoorstel 2021 hebben hierover reeds bericht ontvangen.

In onderstaande tabel 1. kunt u zien hoeveel plaatsen per opleiding beschikbaar waren, wat de behoefte was en hoeveel plaatsen zijn beschikt. In de laatste kolom is aangegeven hoeveel plaatsen niet zijn beschikt. De niet beschikte opleidingsplaatsen GZ-psycholoog vrijgevestigde praktijken (GZPSY VGP) zijn overgeheveld naar de GZPSY (overige instellingen). Dit zijn in totaal 29 plaatsen. Het totaal aantal beschikte plaatsen GZPSY is inclusief de 16 bonusplaatsen voor de proeftuinen. In tabel 2. is het detail per sector weergegeven.

In de webportal van TOP Opleidingsplaatsen kunt u uw toewijzing volgen en uw (NAW-)gegevens inzien. Het definitief toewijzingsvoorstel 2021 kunt u vanaf 3 augustus 2020 terugzien in de portal.

De volgende stap is dat VWS medio augustus 2020 het verdeelplan publiceert. Op basis hiervan kunnen praktijkopleidingsinstellingen de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de NZa https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_215206_22/1/.

Praktijkinstellingen die alleen zorg bieden aan jeugdigen tot 18 jaar en hiervoor gefinancierd worden vanuit de lokale overheid, vragen de beschikbaarheidbijdrage aan via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen https://www.dus-i.nl/. Deze zorgaanbieders ontvangen hierover van TOP Opleidingsplaatsen apart bericht.

2. Klachten

Inmiddels is de klachtenprocedure afgesloten. Praktijkopleidingsinstellingen die een klacht hebben ingediend zijn door TOP Opleidingsplaatsen schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van hun klacht. Voor het toewijzingsjaar 2021 zijn zeven klachten ontvangen.

Een klacht over een niet verwerkte aanmelding en twee over een opgelegde sanctie zijn ontvankelijk verklaard. In twee gevallen is een nadere toelichting gegeven op het toewijzingsvoorstel waarmee een verdere behandeling van de klacht niet meer nodig was. De overige twee klachten zijn door de klachtencommissie ongegrond verklaard.

3. Overleg met veldpartijen woensdag 7 oktober 2020

Op 7 oktober 2020 om 14.00 uur houdt TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse vergadering met de veldpartijen. De partijen die hierbij betrokken zijn, hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen.

Het doel van de bijeenkomst is om terug te kijken op de toewijzing 2021 en om aandachtspunten te bespreken voor de toewijzing 2022 en de jaren daarna. Ook zal tijdens deze bijeenkomst de eindevaluatie van de proeftuinen worden besproken.

4. Proeftuinen

Om de ontwikkeling in 'breed opleiden’ te stimuleren faciliteert TOP Opleidingsplaatsen sinds 2018 een aantal proeftuinen. Deze proeftuinen bestaan uit samenwerkende instellingen/praktijken die o.a. tot doel hebben innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen en knelpunten die ontstaan bij het gezamenlijk opleiden.

Voor het toewijzingsjaar 2021 zullen er 7 proeftuinen in samenwerkingsverband opleiden, te weten:

  • Altrecht GGZ;
  • GGZ Breburg;
  • Pro Persona;
  • Vincent van Gogh;
  • GGZ Friesland;
  • GGZ Noord- Holland- Noord;
  • GGZ Oost Brabant.

 

Per proeftuin werken gemiddeld 9 praktijken/ instellingen met elkaar samen en zullen er gemiddeld 17 PIOG’s per proeftuin opgeleid gaan worden.

In onderstaand overzicht is te zien wat de verdeling is van de opleidingsplekken per werkveld.

Proeftuinen ontvangen boven op de reguliere toewijzing zgn. bonusplaatsen waardoor extra uitwisselingstrajecten kunnen worden gefaciliteerd. Voor het toewijzingsjaar 2021 zijn er in totaal 16 bonusplaatsen toegewezen aan de proeftuinen.

Dit jaar vindt er een eindevaluatie plaats van de samenwerking binnen de proeftuinen. Deze evaluatie beoogt een beeld te geven van de voordelen van gezamenlijk opleiden en over hoe samenwerkingsverbanden om zijn gegaan met de geconstateerde knelpunten, uitdagingen en aanbevelingen uit eerdere evaluaties. De resultaten uit deze eindevaluatie worden 7 oktober 2020 tijdens de veldpartijenbijeenkomst besproken. Publicatie van de resultaten wordt dit najaar verwacht.

5. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is gedurende de vakantieperiode beperkt bereikbaar. Het telefonisch spreekuur is in de maand augustus op donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 033-460 8951. Het bureau is gesloten tussen 14 en 25  augustus 2020. In die periode is er geen spreekuur. Per mail zijn wij bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl

Gerelateerde berichten