Toewijzingsprotocol

 

Het toewijzingsprotocol 2023 staat sinds 1 maart jl. op de website van TOP Opleidingsplaatsen. Het tijdpad behorende bij het toewijzingsprotocol ziet u in onderstaand stroomschema.

Aanvraag opleidingsplaatsen
De eerste stap in het toewijzingsproces is de aanmelding van de gewenste opleidingsplekken bij uw opleidingsinstelling. Voor 1 april krijgt TOP Opleidingsplaatsen van de opleidingsinstellingen de geconsolideerde aanvragen binnen. Uiterlijk 14 april ontvangen de praktijkopleidingsinstellingen per digitale brief een bevestiging van deze aanvraag. Als u aanvragen heeft gedaan voor meer dan één opleiding dan ontvangt u per opleiding een bevestiging. U wordt verzocht de genoemde aantallen in de brief te controleren. Eventuele discrepanties dienen z.s.m. gemeld te worden aan de betreffende opleidingsinstelling.

TOP Opleidingsplaatsen synchroniseert de gegevens van de opleidingsinstellingen om de administratieve fouten uit de aanvragen te filteren. Een aanpassing kan alleen betrekking hebben op een foute verwerking van gegevens die vóór 1 april zijn verstrekt aan de opleidingsinstelling en kan alleen worden gemaakt indien de opleidingsinstelling dit voor 26 april doorgeeft aan TOP Opleidingsplaatsen.

Nieuw erkenden
Als uw praktijkopleidingsinstelling dit jaar voor het eerst deelneemt aan het toewijzingsproces zult u na 1 april benaderd worden door TOP Opleidingsplaatsen om de checklist Wet marktordening gezondheidszorg in te vullen (mits u dit al niet eerder heeft ingevuld). Dit formulier dient voor TOP Opleidingsplaatsen als middel om te controleren of uw instelling volgens deze wet voldoet aan de criteria van zorgaanbieder. Mocht u het formulier al willen bekijken dan klikt u hier.

Historisch opleidingsvolume
Voor het bepalen van het HOV wordt de volgende formule gehanteerd: het aantal kalenderdagen dat betreffende opleidelingen conform het Opleidingsregister in opleiding waren over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021, gebaseerd op het aantal geregistreerde uren. Voor de toewijzing 2023 betekent dit dat het HOV berekend wordt op basis van 2019 (beschikt en onbeschikt), 2020 (beschikt en onbeschikt) en 2021 (beschikt).  Het onderscheid tussen beschikt en onbeschikt HOV ziet u terug in de portal, waarbij de groenomrande aantallen meegeteld worden en de roodomrande getallen niet meegeteld worden voor de toewijzing van 2023.

Actualiseren van gegevens

 

Registratie van opleiding
Op 1 april 2022 verstrekken de betreffende opleidingsregisters de gegevens van het historisch opleidingsvolume (HOV) voor de berekening van de toewijzing aan TOP Opleidingsplaatsen. Het is daarom van belang dat u ruim voor 1 april uw gegevens bij de FGzPt respectievelijk RVS controleert. De FGzPt wijst hier ook op in haar mail van 1 maart jl.

Subsidieplaatsen koppelen in het opleidingsregister
Graag wijst TOP Opleidingsplaatsen u tevens op het tijdig koppelen van de toegewezen opleidingsplekken voor 2021 aan de subsidieplekken in het Opleidingsregister. Wanneer er namelijk geen koppeling is gemaakt wordt dit door TOP Opleidingsplaatsen geïnterpreteerd als een toewijzing waar geen invulling aan is gegeven. Dit kan resulteren in een sanctie. De sanctie houdt in dat u het aantal toegewezen plekken voor 2021 dat niet is ingevuld in mindering gebracht krijgt op de toewijzing van 2023.

Vaststelling subsidiejaar 2021
Na 1 april 2022 verstrekken de opleidingsregisters de gegevens over subsidiejaar 2021 aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ten behoeve van de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage over het jaar 2021. Belangrijk is dat de NZa over de juiste gegevens beschikt. De praktijkopleidingsinstelling is samen met de opleidelingen verantwoordelijk voor het juist en tijdig registreren van de opleidingsgegevens in het register.

Contactgegevens
Alleen met actuele contactgegevens kan TOP Opleidingsplaatsen belanghebbenden tijdig bereiken met belangrijke informatie over het toewijzingsproces. Wijzigingen kunt u doorgeven aan info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Portal

 

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Bereikbaarheid

 

Het bureau van TOP Opleidingsplaatsen is telefonisch te bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 033-4608951. Per e-mail is het bureau bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten