Samen opleiden


Opleiden in samenwerkingsverband wordt steeds belangrijker geacht. Niet alleen wordt door samen op te leiden een brede opleiding gegarandeerd voor de PIOG, maar het bevordert ook de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op opleiden en de samenwerking binnen de regio.
Top Opleidingsplaatsen is in het toewijzingsjaar 2018 gestart met het project proeftuinen om opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog toe te wijzen aan samenwerkingsverbanden van praktijkopleidingsinstellingen. Doelstelling van de proeftuinen was om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin praktijkopleidingsinstellingen van verschillende disciplines en grootte kunnen participeren. Door samen op te leiden kunnen ook kleine praktijkopleidingsinstellingen die niet aan alle eisen voldoen om zelfstandig te kunnen opleiden, opleiden in samenwerking met een praktijkopleidingsinstelling die wel aan alle eisen voldoet en over de benodigde infrastructuur beschikt. Uit de evaluatie van de proeftuinen is gebleken dat de betrokken praktijkopleidingsinstellingen enthousiast zijn over het ‘breed opleiden’.
Er is daarom besloten om het opleiden in samenwerkingsverband verder te stimuleren middels de toewijzingscriteria. Hoe u kunt deelnemen aan een samenwerkingsverband en welke eisen er aan een samenwerkingsverband worden gesteld, leest u in onderstaande stukken op deze pagina.

Voorwaarden, stappenplan en tijdpad


Neem bij vragen contact op met ons bureau via info@top-opleidingsplaatsen.nl  

 

Formulieren


 

Standaardovereenkomsten - voorbeelden als leidraad


 

Eindrapport Toewijzing opleidingsplaatsen medisch psychologische vervolgopleidingen (2023)


Dit is het eindrapport van de bevindingen die het adviesbureau Bosman Vos heeft gedaan in het onderzoek naar en de implementatie van nieuwe toewijzingscriteria voor gesubsidieerde opleidingsplaatsen in medisch psychologische vervolgopleidingen over 2022 en 2023. Daarnaast is specifiek aandacht besteed aan regionale samenwerkingsverbanden.

De rapportage behandelt de ontwikkeling van de nieuwe toewijzingssystematiek, de impact van de aanpassingen op de uitvoering en het veld en de aanbevelingen die zijn gedaan.

Rapport Evaluatie samenwerking opleiden gz-professionals (2022)


TOP Opleidingsplaatsen heeft in 2022 het bureau Bosman en Vos de opdracht gegeven voor een evaluatie van ontwikkelingen op het gebied van opleiden in samenwerking.

De resultaten van de evaluatie zijn naast voor TOP Opleidingsplaatsen met name bedoeld voor de partijen die betrokken zijn bij het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

Voor TOP Opleidingsplaatsen zijn de resultaten reden om de samenwerkingsverbanden te blijven stimuleren en zij hoopt dat het rapport een bijdrage levert aan de doorontwikkeling, in en door het veld, van deze opleidingsstructuur.

Webinar: Opleiden in samenwerkingsverband (2021)


TOP Opleidingsplaatsen heeft op 9 februari 2021 een webinar gehouden over samen opleiden. Hier vindt u de twee presentaties terug die zijn gehouden door TOP Opleidingsplaatsen en door de regiehouder van de proeftuin GGZ Oost-Brabant. Tevens treft u een lijst aan met de gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Symposium Opleiden in Samenwerkingsverband (2019)


Op 5 november 2019 vond het Symposium Opleiden in Samenwerkingsverband plaats. Naast vele praktijkopleiders, hoofdopleiders en P-opleiders, was een groot aantal managers in de zorg aanwezig. Daarnaast waren er diverse stakeholders zoals de opleidingsinstellingen, VWS, Nza, de beroepsverenigingen en het Opleidingsregister. De Nza, FGzPt en een aantal opleidingsinstellingen waren aanwezig met een informatiestand. Tijdens de break-out sessies hebben 4 praktijkinstellingen hun ervaringen gedeeld binnen de samenwerkingsproeftuinen.