Stand van zaken per 29 april 2015

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het maken van een eerste conceptvoorstel voor de psy-beroepen in volle gang. Dit jaar mag TOP-opleidingsplaatsen een voorstel voor het ministerie van VWS maken voor de opleidingen GZ psycholoog, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ en, voor de eerste maal, de Klinisch neuropsycholoog.

Begin april hebben alle opleidingsinstellingen (behalve voor de verpleegkundig specialist GGZ) en het register (FGzPt) de gegevens voor de instroom 2016 en de doorstroom over de afgelopen 3 jaar aangeleverd.  Onderstaand het aantal opleidingsplaatsen dat er is aangevraagd en het aantal plaatsen welke door het ministerie van VWS te beschikken zijn voor 2016.

Opleiding aangevraagd te beschikken
GZ psycholoog 766 500
Klinisch psycholoog 190 140
Klinisch neuropsycholoog 21 20
Psychotherapeut 112 120
Verpleegkundig specialist GGZ nog niet bekend 87

 

Nieuwe erkenningen.

Met de 66 zgn. nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen; instellingen die voor het eerst op willen gaan leiden, is vervolgens een kort traject gelopen om te bepalen in welke sector zij kunnen worden ingedeeld. 61 instellingen konden op basis van hun gegevens worden ingedeeld. 8 van deze instellingen waren reeds eerder voor dezelfde opleiding erkend (vanuit een andere opleidingsinstelling) en zijn daarom aan de zgn. reeds erkende instellingen toegevoegd. 5 instellingen konden niet worden ingedeeld. 2 vanwege het feit dat zij geen gegevens aan hebben geleverd en 3 omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden van het spelregeldocument van het ministerie van VWS.

 

Indelen vanuit de rekenregels in het (concept) toewijzingsprotocol

Alle praktijkopleidingsinstellingen zijn daarna voor de diverse opleidingen ingedeeld in de geldende sector.

De nieuw erkende instellingen zijn voor het eerst ingedeeld in de sector. Als er meer dan 1 praktijkopleidingsinstelling nieuw erkend was binnen een opleidingen en sector dan is bij de notaris door middel van loting een rangorde bepaald.

Vervolgens zijn de rekenregels uit het toewijzingsprotocol toegepast, waaruit het eerste concept toewijzingsvoorstel voortkomen. Dit voorstel wordt voor 1 mei aanstaande per post naar alle praktijkopleidingsinstellingen verstuurd [1].

 

Hoe gaat het verder

Op de website van www.top-opleidingsplaatsen.nl wordt het toewijzingsprotocol 2016 geplaatst zodra het ministerie dit geaccordeerd heeft. Dit protocol is door vertegenwoordigers van de veldpartijen opgesteld en getoetst door de Minister van VWS. In het protocol staat de werkwijze vermeld en de daarbij horende spelregels om tot het toewijzingsvoorstel te komen.

De eerste stap voor praktijkopleidingsinstelling bij de psy- beroepen is dat wanneer zij het oneens zijn met het concept toewijzingsvoorstel, zij een zgn. zienswijze bij de commissie zienswijzen van TOP-opleidingsplaatsen in kunnen dienen. In het concept toewijzingsvoorstel staat vermeld welke stappen dan ondernomen kunnen worden. Uiteraard wordt een en ander ook op de website vermeld.

De praktijkopleidingsinstellingen in voor de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ krijgen in de eerste helft van mei hun eerste concept toewijzingsvoorstel.

 

Gerelateerde berichten