Werkwijze


Op verzoek van het ministerie van VWS stelt TOP Opleidingsplaatsen ieder jaar een toewijzingsvoorstel op voor de medische vervolgopleidingen  gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Dit gebeurt volgens een transparant en toetsbaar proces. De regels voor het proces zijn vastgelegd in een toewijzingsprotocol dat jaarlijks wordt vastgesteld in overleg met VWS en getoetst aan het door VWS opgestelde spelregeldocument.

De toewijzing van opleidingsplaatsen gebeurt in drie stappen. De eerste stap is dat TOP Opleidingsplaatsen een concept toewijzingsvoorstel opstelt voor de verdeling van de opleidingsplaatsen over de praktijkinstellingen op basis van het Historisch OpleidingsVolume (HOV). Praktijkinstellingen zijn vervolgens in de gelegenheid hun zienswijze te geven. Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen beoordeelt de zienswijzen en stelt vervolgens als tweede stap het (concept) definitief toewijzingsvoorstel op. Wanneer praktijkinstellingen klachten hebben over de gevolgde procedure kunnen zij een beroep doen op de klachten- en geschillenprocedure die door TOP Opleidingsplaatsen is ingesteld.

Na afhandeling van eventuele klachten stelt TOP Opleidingsplaatsen als laatste stap het definitief toewijzingsvoorstel op en stuurt dit naar de minister van VWS. De minister stelt op basis van het toewijzingsvoorstel voor 15 augustus het verdeelplan op. De praktijkinstellingen kunnen vervolgens op basis van het verdeelplan een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de NZa. Instellingen die louter zorg aanbieden aan jeugd kunnen op basis van de Subsidieregeling opleiding in een Jeugd ggz-instelling 2020-2022 voor 1 oktober een subsidieverzoek indienen voor de instroom en doorstroom in het daarop volgende jaar bij VWS.

Toewijzen 2022


Toewijzen 2021


Toewijzen 2020


Toewijzen 2019