Algemene vragen


STAPPENPLAN AANVRAGEN BESCHIKBAARHEIDSBIJDRAGEN

Klik voor een PDF versie van dit stappenplan.

Heeft u reeds eerder opgeleid?
- Nee, u begint bij stap 1
- Zo ja, begin dan bij stap 3

Stap 1: U wilt gaan opleiden

Alleen praktijkopleidingsinstellingen die erkend zijn voor de verzorging van het praktijkgedeelte van de opleidingen tot psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en ggz verpleegkundig specialist komen in aanmerking voor een beschikbaarheidsbijdrage. Indien uw instelling de intentie heeft om voor het eerst opleidingsplaatsen voor een of meerdere opleidingen te gaan inrichten, gaat u door naar stap 2.

Stap 2: Aanvraag tot erkenning bij de opleidingsinstelling

Voordat u als zorgaanbieder mag opleiden, dient u erkend te worden door een opleidingsinstelling. U dient hiervoor een verzoek tot erkenning in bij een opleidingsinstelling en uw praktijkopleidingsinstelling zal vervolgens door de opleidingsinstelling gevisiteerd worden. Wanneer uw instelling erkend wordt door de opleidingsinstelling, is het mogelijk om opleidingsplaatsen voor de betreffende opleiding aan te vragen bij de opleidingsinstelling. Contactgegevens van de opleidingsinstellingen vindt u op https://www.vlogo.nl/en op www.ggz-vs.nl.

Stap 3: Aanvraag van een of meerdere opleidingsplaats(en)

Wanneer u daadwerkelijk wilt gaan opleiden, vraagt  u bij uw opleidingsinstelling het aantal gewenste opleidingsplaatsen aan. De deadlines hiervoor kunnen verschillen per opleidingsinstelling. TOP Opleidingsplaatsen hanteert voor het toewijzingsproces strikte deadlines. In het toewijzingsprotocol vindt u de voor dit jaar geldende deadlines. Het is gebruikelijk dat het toewijzingsproces voor een instroomjaar een kalenderjaar eerder van start gaat.

Stap 4: Ontvangst aanvraag

TOP Opleidingsplaatsen ontvangt van de opleidingsinstellingen een overzicht van de instroom opleidingsplaatsen voor het volgende kalenderjaar. De doorstroomdata volgt uit de betrokken registerhouders, GGZ-VS en FGzPt.

Stap 5: Sectorverzoek

Indien u voor het eerst opleidt dient u zich te melden bij TOP Opleidingsplaatsen en uw sector aan ons door te geven door middel van het sectorformulier. U vindt dit formulier onder downloads. Indien u zich niet tijdig meldt bij TOP Opleidingsplaatsen, kunnen wij u niet meenemen in het toewijzingsvoorstel.

Stap 6: TOP Opleidingsplaatsen verdeelt in concept de toewijzingen over de instroomplaatsen per opleiding

Op basis van het toewijzingsprotocol, dat TOP Opleidingsplaatsen in overleg met veldpartijen en het ministerie van VWS opstelt, past TOP Opleidingsplaatsen rekenregels toe op de gegevens in het register. Praktijkopleidingsinstellingen hebben de mogelijkheid om te reageren (d.m.v. een zienswijze) op de conceptversie van het toewijzingsvoorstel.

Stap 7: Verwerking reacties

TOP Opleidingsplaatsen verwerkt de reacties (zienswijzen) op het concept-toewijzingsvoorstel.

Stap 8: Verzending

TOP Opleidingsplaatsen verstuurt het definitieve toewijzingsvoorstel  aan VWS en de praktijkopleidingsinstellingen voor de verstreken deadline.

Stap 9: Publicatie

VWS publiceert het verdeelplan op hun website binnen de gestelde deadline.

Klik voor een PDF versie van dit stappenplan.

Bij het toewijzingsproces zijn verschillende partijen betrokken. Klik voor een PDF versie van het schema.

Toelichting op schema 

Capaciteitsorgaan
Het Capaciteitsorgaan raamt de benodigde aantallen professionals en adviseert hierover aan VWS (iedere 3 jaar).

VWS
VWS bepaalt (jaarlijks; voor 1 maart) de ruimte aan plaatsen die gesubsidieerd opgeleid kunnen gaan worden. Verder stelt VWS jaarlijks de spelregels voor het toewijzingsproces vast. VWS stelt na de toewijzingsprocedure het zgn. ‘verdeelplan’ vast. Hierin staat per instelling aangegeven voor hoeveel plaatsen zij een beschikbaarheidsbijdrage kunnen aanvragen (jaarlijks voor 15 augustus).

TOP Opleidingsplaatsen
Praktijkopleidingsinstellingen geven hun behoefte aan instroomplaatsen aan bij TOP Opleidingsplaatsen via hun opleidingsinstelling (voor 1 april het jaar voorafgaand aan het instroomjaar). TOP Opleidingsplaatsen stelt een toewijzingsvoorstel op, op basis van het historische opleidingsvolume (HOV) voor de verdeling van de beschikbare plaatsen en biedt het voorstel aan VWS aan (jaarlijks voor 15 juli, het jaar voorafgaande aan het instroomjaar). De gegeven over het HOV ontvangt TOP van de FGzPt (CRT)

VWS
VWS stelt het verdeelplan vast voor 15 augustus.

NZa
Instellingen die zijn opgenomen in het verdeelplan kunnen een bijdrage aanvragen bij de NZa,
Check de deadline hiervoor bij de Nza..

Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt
Om de beschikbaarheidsbijdrage daadwerkelijk te ontvangen moeten opleidelingen voor de opleidingen gz psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog geregistreerd zijn bij de Commissie voor Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt.

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) van de V&VN
Om de beschikbaarheidsbijdrage daadwerkelijk te ontvangen moeten opleidelingen voor de opleiding verpleegkundig specialist ggz geregistreerd worden in het Opleidingsregister van de RSV (het VSO).

ZiN
Het Zorginstituut Nederland zorgt namens de NZa voor de uitbetaling. Eerst verleent zij een voorschot en na afloop van het opleidingsjaar volgt de definitieve uitbetaling.

 

Beschikbaarheidsbijdrage


Om op te kunnen leiden heeft u een erkenning nodig. Hiervoor  kunt u zich tot  de opleidingsinstelling richten. Heeft u een erkenning dan kunt u voor eind maart uw opleidingsbehoefte aan de opleidingsinstelling doorgeven. Deze geeft  dit vervolgens voor 1 april door aan TOP Opleidingsplaatsen.

Nee er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende instellingen. Als er meer plaatsen door nieuw erkende instellingen worden aangevraagd dan beschikbaar zijn dan wordt er geloot.

Indien u samen met een andere praktijkinstelling wilt opleiden, kunt u ervoor kiezen om het Historisch OpleidingsVolume (HOV) te laten samenvoegen. U dient hiervoor het formulier samenvoegen HOV (te vinden onder downloads) invullen. Het aantal plaatsen dat aan de gezamenlijke praktijkinstellingen  wordt toegekend zal dan in de toekomst gebaseerd worden op het gezamenlijke HOV.

Ja, ook opleidingsplaatsen van verkorte opleidingen komen in aanmerking voor beschikbaarheidsbijdrage.

Als een opleiding in deeltijd wordt gevolgd, bestaat er naar rato recht op subsidie. Een praktijkvoorbeeld: voor een opleideling die voor 0,8 fte in opleiding is, heeft de opleidende instelling recht op 0,8 deel van de bijdrage (mits aan alle voorwaarden is voldaan). Hierbij geldt dat zolang er opgeleid wordt, er recht bestaat op subsidie (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). Bij parttime opleiden is de beschikbaarheidsbijdrage per jaar dus lager, maar de opleidingsduur  langer. Per saldo wordt er over de gehele duur van de opleiding evenveel beschikbaarheidsbijdrage verleend. De opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut kan overigens slechts in deeltijd gevolgd worden.

Ja, de datum waarop een opleideling start met de opleiding, heeft invloed op de verlening van de bijdrage.

Een voorbeeld: een opleideling start op 1 september met de opleiding. De praktijkinstelling ontvangt voor deze opleiding 4/12 deel subsidie voor betreffend  subsidiejaar.

Ja, binnen de hieronder aangegeven voorwaarden.

VWS stelt instroomopleidingsplaatsen beschikbaar, maar niet op naam van opleidelingen. Als opleideling A in het instroomjaar uitvalt uit de opleiding, kan betrokkene worden vervangen door opleideling B.

Opleideling B komt voor dat jaar en vanaf dat jaar in aanmerking voor subsidie op voorwaarde van een goedgekeurd en vastgelegd opleidingsschema en maximaal voor het resterende periode vanaf het tijdstip dat opleideling  A is gestopt.

Het maximum bedrag van de beschikbaarheidsbijdrage  voor Opleideling A en Opleideling B opgeteld mag niet hoger zijn dan het totale bedrag voor een opleideling die de gehelde opleiding heeft afgerond.

Dit kan overigens alleen in het eerste jaar.

Een instroomplaats kan toegekend worden aan een boventallige opleideling op een doorstroomplaats. M.a.w. de doorstroomplaats wordt daarmee gewit. De doorstromer ontvangt de beschikbaarheidsbijdrage voor de rest van zijn opleiding.  Per saldo ontvangt de instelling echter een lager bedrag aan beschikbaarheidsbijdrage, omdat een instromer op deze plaats voor meer jaren recht gehad zou hebben  op een beschikbaarheidsbijdrage.

De NZa heeft een Informatiekaart beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen GGZ gepubliceerd. Klik hier voor deze kaart.

Financieel


Ja, opleiden mag altijd mits je een erkenning hebt. U maakt alleen geen aanspraak op een financiële bijdrage.

Nee, de beschikbaarheidsbijdrage is bedoeld voor de praktijkinstelling. Voorwaarde is wel dat de opleideling die als zodanig is geregistreerd bij de CRT ook daadwerkelijk de opleiding bij de betreffende instelling heeft gevolgd. Wanneer de opleideling met toestemming van de hoofdopleider van praktijkinstelling wisselt en de mutatie wordt in de opleidingsschema’s van de CRT verwerkt,  gaat de beschikbaarheidsbijdrage over naar de nieuwe praktijkinstelling.

De beschikte opleidingsplaatsen kunnen met toestemming van de hoofopleider worden overgenomen door een andere erkende praktijkinstelling.

Samen opleiden


Hiervoor verwijzen wij u naar onze pagina Samen opleiden.