Algemene vragen


Bij het toewijzingsproces zijn verschillende partijen betrokken. Klik voor een PDF versie van het schema.

Capaciteitsorgaan
Het Capaciteitsorgaan raamt de benodigde aantallen professionals en adviseert hierover aan VWS (iedere 3 jaar).

Ministerie van VWS
VWS bepaalt (jaarlijks, voor 1 maart) de ruimte aan plaatsen die gesubsidieerd opgeleid kunnen gaan worden. Verder stelt VWS jaarlijks de spelregels voor het toewijzingsproces vast. VWS stelt na de toewijzingsprocedure het zgn. ‘verdeelplan’ vast. Hierin staat per instelling aangegeven voor hoeveel plaatsen zij een beschikbaarheidsbijdrage kunnen aanvragen (jaarlijks voor 15 augustus).

TOP Opleidingsplaatsen
Praktijkopleidingsinstellingen geven hun behoefte aan instroomplaatsen aan bij TOP Opleidingsplaatsen via hun opleidingsinstelling (voor 1 april het jaar voorafgaand aan het instroomjaar). TOP Opleidingsplaatsen stelt een toewijzingsvoorstel op, op basis van het historische opleidingsvolume (HOV) voor de verdeling van de beschikbare plaatsen en biedt het voorstel aan VWS aan (jaarlijks voor 15 juli, het jaar voorafgaande aan het instroomjaar). De gegeven over het HOV ontvangt TOP Opleidingsplaatsen van de FGzPt (CRT).

NZa
Instellingen die zijn opgenomen in het verdeelplan kunnen een bijdrage aanvragen bij de NZa,
Check de deadline hiervoor bij de Nza.

Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt
Om de beschikbaarheidsbijdrage daadwerkelijk te ontvangen moeten opleidelingen voor de opleidingen gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog geregistreerd zijn bij de Commissie voor Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt.

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) van de V&VN
Om de beschikbaarheidsbijdrage daadwerkelijk te ontvangen moeten opleidelingen voor de opleiding verpleegkundig specialist ggz geregistreerd worden in het Opleidingsregister van de RSV (het VSO).

ZiN
Het Zorginstituut Nederland zorgt namens de NZa voor de uitbetaling. Eerst verleent zij een voorschot en na afloop van het opleidingsjaar volgt de definitieve uitbetaling.

 

STAPPENPLAN AANVRAGEN BESCHIKBAARHEIDSBIJDRAGE

De informatiekaart aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen is te vinden op de site van de Nza.

Heeft u reeds eerder opgeleid?
- Nee, u begint bij stap 1
- Zo ja, begin dan bij stap 3

Stap 1: U wilt gaan opleiden
Alleen praktijkopleidingsinstellingen die erkend zijn voor de verzorging van het praktijkgedeelte van de opleidingen tot psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en ggz verpleegkundig specialist komen in aanmerking voor een beschikbaarheidsbijdrage. Indien uw instelling de intentie heeft om voor het eerst opleidingsplaatsen voor een of meerdere opleidingen te gaan inrichten, gaat u door naar stap 2.

Stap 2: Aanvraag tot erkenning bij de opleidingsinstelling
Voordat u als zorgaanbieder mag opleiden, dient u erkend te worden door de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt. U dient hiervoor een verzoek tot erkenning in bij een opleidingsinstelling en uw praktijkopleidingsinstelling zal vervolgens door de opleidingsinstelling gevisiteerd worden. Als het positief advies van uw opleidingsinstelling door de CRT wordt omgezet in een erkenning, is het mogelijk om opleidingsplaatsen voor de betreffende opleiding aan te vragen bij de opleidingsinstelling. Contactgegevens van de opleidingsinstellingen vindt u op www.vlogo.nl en op www.ggz-vs.nl.

Stap 3: Aanvraag van een of meerdere opleidingsplaats(en)
Wanneer u daadwerkelijk wilt gaan opleiden, vraagt  u bij uw opleidingsinstelling het aantal gewenste opleidingsplaatsen aan. De deadlines hiervoor kunnen verschillen per opleidingsinstelling. TOP Opleidingsplaatsen hanteert voor het toewijzingsproces strikte deadlines. In het toewijzingsprotocol vindt u de voor dit jaar geldende deadlines. Het toewijzingsproces voor een instroomjaar gaat een kalenderjaar eerder van start.

Stap 4: Ontvangst aanvraag
TOP Opleidingsplaatsen ontvangt van de opleidingsinstellingen een overzicht van de instroomopleidingsplaatsen voor het volgende kalenderjaar. De doorstroomdata volgt uit de betrokken registerhouders, GGZ-VS en FGzPt.

Stap 5: Sectorverzoek
Indien u voor het eerst opleidt dient u zich te melden bij TOP Opleidingsplaatsen en uw sector aan ons door te geven door middel van het sectorformulier. U vindt dit formulier onder downloads.

Stap 6: TOP Opleidingsplaatsen verdeelt in concept de toewijzingen over de instroomplaatsen per opleiding
Op basis van het toewijzingsprotocol, dat TOP Opleidingsplaatsen in overleg met veldpartijen en het ministerie van VWS opstelt, past TOP Opleidingsplaatsen rekenregels toe op de gegevens in het register. Praktijkopleidingsinstellingen hebben de mogelijkheid om te reageren (d.m.v. een zienswijze) op de conceptversie van het toewijzingsvoorstel.

Stap 7: Verwerking reacties
TOP Opleidingsplaatsen verwerkt de reacties (zienswijzen) op het concepttoewijzingsvoorstel.

Stap 8: Verzending
TOP Opleidingsplaatsen verstuurt het definitieve toewijzingsvoorstel aan VWS en de praktijkopleidingsinstellingen binnen de gestelde deadline.

Stap 9: Publicatie
VWS publiceert het verdeelplan op hun website binnen de gestelde deadline.

Klik voor een PDF versie van dit stappenplan.

Beschikbaarheidbijdrage


Alleen opleidende zorginstellingen die zorg leveren in het kader van de ZVW of WLZ zorgwetten en erkend zijn om het praktijkdeel van de opleiding te verzorgen, kunnen in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage.

Nee, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende instellingen. Als er meer plaatsen door nieuw erkende instellingen worden aangevraagd dan beschikbaar zijn, dan wordt er geloot.

Ja dit is mogelijk. U kunt ervoor kiezen om deze subsidie te koppelen aan een lopende opleiding voor de resterende opleidingstijd. U kunt er ook voor kiezen om een nieuwe instromer te subsidiëren.

Het benodigde HOV om voor een beschikte plaats in aanmerking te komen, hangt af van het totale HOV van alle aanvragende praktijkinstellingen, het totaal aantal beschikbare subsidieplekken en het aantal aangevraagde plaatsen.

Hoe de precieze berekening van het HOV tot stand komt en de exacte regels hieromtrent kunt u opvragen bij het opleidingsregister van de FGzPt.

Indien u samen met een andere praktijkinstelling wilt opleiden, kunt u ervoor kiezen om het historisch opleidingsvolume (HOV) te laten samenvoegen. U dient hiervoor het formulier samenvoegen HOV (te vinden onder downloads) in te vullen en aan TOP Opleidingsinstelling toe te sturen. Het aantal plaatsen dat aan de gezamenlijke praktijkinstellingen wordt toegekend zal dan in de toekomst gebaseerd worden op het gezamenlijke HOV. Meer informatie over samen opleiden vindt u op onze webpagina Samen Opleiden. 

Ja, ook opleidingsplaatsen van verkorte opleidingen komen in aanmerking voor beschikbaarheidsbijdrage.

Ja, de datum waarop een opleideling start met de opleiding, heeft invloed op de verlening van de bijdrage.

Een voorbeeld: een opleideling start op 1 september met de opleiding. De praktijkinstelling ontvangt voor deze opleiding 4/12 deel subsidie voor het betreffende subsidiejaar.

Ja, binnen de hieronder aangegeven voorwaarden en alleen in het eerste jaar.

VWS stelt instroomopleidingsplaatsen beschikbaar, maar niet op naam van opleidelingen. Als opleideling A in het instroomjaar uitvalt uit de opleiding, kan betrokkene worden vervangen door opleideling B.

Opleideling B komt voor dat jaar en vanaf dat jaar in aanmerking voor subsidie op voorwaarde van een goedgekeurd en vastgelegd opleidingsschema en maximaal voor het resterende periode vanaf het tijdstip dat opleideling A is gestopt.

Het maximum bedrag van de beschikbaarheidsbijdrage voor Opleideling A en Opleideling B opgeteld mag niet hoger zijn dan het totale bedrag voor een opleideling die de gehelde opleiding heeft afgerond.

Ja, een instroomplaats kan toegekend worden aan een boventallige opleideling op een doorstroomplaats. De doorstroomplaats wordt daarmee 'gewit'. De doorstromer ontvangt de beschikbaarheidbijdrage voor de rest van zijn opleiding. Per saldo ontvangt de instelling echter een lager bedrag aan beschikbaarheidbijdrage, omdat een instromer op deze plaats voor meer jaren recht gehad zou hebben op een beschikbaarheidbijdrage.

Dit is mogelijk na het eerste opleidingsjaar, als uw naam gekoppeld is aan de beschikbaarheidbijdrage. Dit kunt u inzien in het Opleidingsregister van de FGzPt. Besluit u van werkgever te wisselen, zult u dit moeten melden bij zowel de FGzPt als de NZa. TOP Opleidingsplaatsen heeft verder geen betrokkenheid bij dit proces.

Financieel


Voor deze vraag kunt u terecht bij de Nza. De NZa heeft een informatiekaart beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen GGZ gepubliceerd. Klik hier voor deze kaart.

De hoogt van de bedragen kunt u vinden op de website van de NZa (tarieven staan in de bijlage).

Als een opleiding in deeltijd wordt gevolgd, bestaat er naar rato recht op subsidie. Een praktijkvoorbeeld: voor een opleideling die voor 0,8 fte in opleiding is, heeft de opleidende instelling recht op 0,8 deel van de bijdrage (mits aan alle voorwaarden is voldaan). Hierbij geldt dat zolang er opgeleid wordt, er recht bestaat op subsidie (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). Bij parttime opleiden is de beschikbaarheidsbijdrage per jaar dus lager, maar de opleidingsduur langer. Per saldo wordt er over de gehele duur van de opleiding evenveel beschikbaarheidsbijdrage verleend. De opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut kan overigens slechts in deeltijd worden gevolgd.

Nee, TOP Opleidingsplaatsen is alleen betrokken bij het maken van een toewijzingsvoorstel voor het verdelen van subsidieplaatsen en heeft geen invloed op de financiële afhandeling ervan. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de NZa. Dit kan via info@nza.nl

Nee, de beschikbaarheidbijdrage is bedoeld voor de praktijkopleidingsinstelling. Voorwaarde is dat de opleideling die is geregistreerd bij de CRT ook daadwerkelijk de opleiding bij de betreffende instelling heeft gevolgd. Wanneer de opleideling met toestemming van de hoofdopleider van praktijkinstelling wisselt en de mutatie wordt in de opleidingsschema’s van de CRT verwerkt,  gaat de beschikbaarheidbijdrage over naar de nieuwe praktijkinstelling.

Ja, opleiden mag altijd mits de instelling een erkenning heeft. U maakt alleen geen aanspraak op een financiële bijdrage.

De NZa heeft in haar beleidsregel een aantal criteria opgenomen voor het overdragen van de beschikbaarheidbijdrage naar een andere praktijkopleidingsinstelling. Zie artikel 10 van deze beleidsregel. Wij raden u aan de genoemde registratiecommissie en de NZa te raadplegen over uw specifieke omstandigheden.

Bij fusie, faillissement of ophouden van de bestaande opleidingsplaats is het mogelijk een beschikte opleidingsplaats met toestemming van de hoofdopleider over te hevelen naar een andere erkende praktijkinstelling. U dient, naast informeren van TOP Opleidingsplaatsen, een aantal partijen hiervan officieel op de hoogte te stellen: uw opleidingsinstelling, de NZa en de FGzPt.

Nee. Dit is niet mogelijk.

Samen opleiden


Hiervoor verwijzen wij u naar onze pagina Samen opleiden.
Op deze pagina vindt u o.a. een stappenplan als u een samenwerkingsverband wilt starten.