Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 15 februari 2019

Aanmelden van opleidingsplaatsen 2020

Voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van de geïnventariseerde gegevens  zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO Zuid, RINO Groep, RINO Amsterdam, RCSW,  Opleidingsinstituut  PPO, Cure & Care  en GGZ VS) bekend zijn. TOP Opleidingsplaatsen ontvangt de gegevens uiterlijk 1 april a.s. van de opleidingsinstellingen.  Praktijkopleidingsinstellingen die in aanmerking willen komen voor een gesubsidieerde opleidingsplaats voor de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog of verpleegkundig specialist GGZ dienen ruim vóór 1 april 2019 bij de opleidingsinstelling kenbaar te maken hoeveel instroomplaatsen zij voor de respectievelijke opleidingen willen aanvragen. Uw opleidingsinstelling kan u informeren over de exacte deadline. Het is de verantwoordelijkheid van de praktijkopleidingsinstellingen dat de aanvragen correct door de opleidingsinstelling aan TOP Opleidingsplaatsen worden doorgegeven. De praktijkopleidingsinstellingen moeten er rekening mee houden dat het aantal instroomplaatsen dat voor de verschillende opleidingen wordt aangevraagd groter kan zijn dan het aantal gesubsidieerde instroomplaatsen dat VWS beschikbaar stelt.

Concept toewijzingsvoorstel Verslavingsgeneeskunde

In het hoofdlijnenakkoord GGZ heeft de staatssecretaris van VWS voor 2019 eenmalig voor 9 extra opleidingsplaatsen verslavingsgeneeskunde een subsidie (beschikbaarheidsbijdrage) beschikbaar gesteld voor het oplossen van de wachttijden in de GGZ. De praktijkopleidingsinstellingen die deze opleiding in 2019 aanbieden, zijn eerder al door TOP op de hoogte gesteld van de procedure en hebben het (concept) toewijzingsvoorstel ontvangen op 1 februari jl. Na afhandeling van de zienswijze procedure zal het definitief toewijzingsvoorstel worden vastgesteld.

Toewijzingsprotocol 2020

In het protocol voor de toewijzing 2020 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met het protocol  voor de toewijzing 2019. U vindt het concept toewijzingsprotocol 2020 op de website van TOP Opleidingsplaatsen (concept toewijzingsprotocol 2020)[1]. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

  • De sectorindeling die tot nu toe gehanteerd werd bij de opleiding GZ-psycholoog komt (gefaseerd) te vervallen (zie protocol 3.c).

Tot en met de toewijzing 2019 maakten we voor de opleiding GZ-psycholoog gebruik van een  sectorindeling. De volgende sectoren werden onderscheiden: GGZ Instellingen, GGZ vrijgevestigd, Verpleeghuissector, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Revalidatie en Epilepsie. Vanaf de toewijzing 2020 maken we alleen nog maar onderscheid tussen GGZ vrijgevestigd en de overige sectoren. Voor de GGZ vrijgevestigd wordt  in 2020 het aantal beschikbare plaatsen bevroren op het aantal dat deze sector toegewezen heeft gekregen voor  2019 (116 plaatsen). De resterende plaatsen worden op basis van het HOV verdeeld over de overige sectoren zonder dat nog rekening wordt gehouden met de sectorindeling.  Bij de toewijzing 2022 zullen ook de plaatsen die worden toegewezen aan GGZ vrijgevestigd  worden  verdeeld op basis van het HOV.

  • Beleid t.a.v. nieuw erkende instellingen is aangepast (5.2 stap 1) )

Net zoals vorig jaar geldt dat 1% van het toe te wijzen aantal plaatsen per opleiding onder nieuw erkende instellingen wordt verdeeld. Er wordt maximaal 1 plaats toegekend aan een nieuw erkende praktijkopleidingsinstelling. Deze plaats wordt voor 4 jaar gegarandeerd (onder voorwaarde dat er jaarlijks een nieuwe aanvraag wordt ingediend), zodat de nieuw erkende instelling de gelegenheid krijgt om een HOV op te bouwen.

Praktijkopleidingsinstellingen die sinds 2017 een plaats hebben gekregen als nieuw erkende instelling krijgen met terugwerkende kracht gedurende in totaal vier jaar een plaats zodat zij een HOV kunnen opbouwen en op die manier continuïteit kunnen bieden aan hun opleidingsinspanning. Als voorwaarde geldt dat de praktijkopleidingsinstelling vanaf 2017 of vanaf het jaar dat zij nieuw erkend zijn geworden ieder jaar een aanvraag hebben ingediend.

Wanneer er meer nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen zijn dan beschikbare instroomplaatsen voor de nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen, worden de instroomplaatsen via loting toegewezen. Dit gold vorig jaar ook al. Nieuw is dat nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen die geen plaats krijgen toegewezen via loting, het recht hebben om in het volgende toewijzingsjaar opnieuw een plaats aan te vragen en mee te loten als nieuw erkende praktijkopleidingsinstelling.  Deze regel is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf de toewijzing voor 2017 op praktijkinstellingen die ieder jaar opnieuw een aanvraag hebben gedaan maar onvoldoende HOV hebben opgebouwd om via dat criterium in aanmerking te komen voor een beschikbaarheidsbijdrage.

  • Sanctiebeleid ((3,g)

Voor de opleidingen waarvoor geldt dat er minder subsidiabele plaatsen zijn dan het aantal aangevraagde plaatsen wordt een sanctie opgelegd bij het niet invullen van een toegewezen opleidingsplaats. De sanctie houdt in dat bij in het eerst volgende toewijzingsjaar op het verschijnen van de realisatiecijfers  het aantal beschikte opleidingsplaatsen dat niet is ingevuld in mindering zal worden gebracht op het aantal waarop de praktijkopleidingsinstelling op grond van het HOV recht heeft. Wanneer de toegewezen plaats tijdig wordt ingetrokken (voor 31 mei 2019) geldt de sanctie niet.[2]

  • Invoering van een drempel (5 stap 2, d en stap 3)

Het bestuur heeft besloten om het  HOV criterium strikter te gaan hanteren, zodat de opleidingshistorie (lees het historisch opleidingsvolume) ook werkelijk als indicator kan dienen voor continuïteit. Hiervoor wordt een drempel ingebouwd. De drempel voor de toewijzing 2020 is gelegd bij 0,5 plaats. Dit houdt in dat wanneer een praktijkopleidingsinstelling in totaal recht heeft op minder dan 0,5 plaats (<0,5), de praktijkopleidingsinstelling geen toewijzing krijgt en ook niet voor z.g. restplaatsen in aanmerking komt.

[1] Het protocol ligt nog voor bij VWS. Ook heeft VWS nog geen uitsluitsel gegeven over de definitieve instroomaantallen voor de verschillende opleidingen.  Zodra wij een reactie van VWS ontvangen hebben en de definitieve instroomaantallen weten zullen wij het definitieve toewijzingsprotocol op de website plaatsen.

[2] De sanctie geldt niet voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ

Proeftuinen

Doelstelling van de proeftuinen is om inzicht te krijgen of het mogelijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin ook kleinere instellingen/praktijken kunnen participeren.  Ook willen we onderzoeken  onder welke voorwaarde de NZa de beschikbaarheidsbijdrage kan toekennen aan een samenwerkingsverband.

Een proeftuin is een samenwerkingsverband van instellingen/praktijken dat zich in de praktijksituatie verder ontwikkelt om innovatieve oplossingen te beproeven voor de hele sector.  Voorwaarden zijn dat de proeftuin opleidt over de grens van de verschillende sectoren; dat de instellingen binnen een proeftuin gezamenlijk hun opleidingsplaatsen aanvragen; dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op opleiden en dat kennis wordt gedeeld;  dat de verantwoordelijkheden van de betrokken instellingen formeel worden vastgelegd; dat de werving en selectie gezamenlijk wordt aangepakt en dat  de proeftuin het werkgeversvraagstuk regelt en zorgt voor een transparant kosten- en opbrengstenmodel.  Een grote ggz-instelling treedt op als kartrekker.

In het toewijzingsjaar 2019 is TOP gestart met 4 proeftuinen. In het toewijzingsjaar 2020 zijn hier 3 kandidaat proeftuinen aan toegevoegd. In maart wordt beslist of de proeftuinen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Proeftuinen ontvangen boven de reguliere plaatsen, bonusplaatsen. In het toewijzingsjaar 2019 was dit +20%.

Medio 2019 zal de eindevaluatie van de proeftuinen worden opgeleverd en zal TOP Opleidingsplaatsen de beleidsstrategie bepalen voor het vervolg.

 

Controleren gegevens in het CRT register van de FGzPt en het RSV

Wanneer er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen,  maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van het toewijzingscriterium ‘Historisch OpleidingsVolume’ (HOV). Voor het bepalen van het HOV maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens in het Register van de Commissie Registratie en Toewijzing (CRT)  en (indien u opleidt voor de opleiding verpleegkundig specialist ggz) de gegevens van de RSV. Op uiterlijk 28 februari 2019 dient u uw gegevens bij de CRT en de RSV gecontroleerd te hebben. Het toewijzingsvoorstel wordt door TOP op basis van de gegevens zoals geregistreerd op 28 februari 2019 opgesteld.

Inlogportal TOP Opleidingsplaatsen

Om praktijkopleidingsinstellingen inzage te geven in hun gegevens en hun aanvraag, heeft TOP Opleidingsplaatsen afgelopen jaar een portal ontwikkeld waarmee praktijkopleidingsinstellingen hun eigen gegevens kunnen bekijken. Iedere instelling heeft voorgaand jaar een inlogcode ontvangen via de hoofdcontactpersoon van TOP opleidingsplaatsen. Wij merken dat de portal regelmatig door instellingen geraadpleegd wordt en eventuele wijzigingen aan TOP worden doorgegeven. Mochten er voor uw instelling nog onjuistheden staan in de portal, dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Indien er binnen uw organisatie een ander contactpersoon opgenomen dient te worden, geef dit dan zo snel mogelijk door. Ook andere mutaties in de naamstelling van uw instelling of fusies horen wij graag.

De aantallen m.b.t. HOV en aangevraagde plaatsen voor 2020 worden eind april geactualiseerd nadat wij alle gegevens  van diverse organisaties hebben verwerkt.  Zodra die zichtbaar zijn in de portal  informeren wij u hierover via onze nieuwsbrief.

Bureau TOP

Met ingang van 2019 zijn de vacatures voor 2 secretarisplaatsen weer ingevuld. Wij verwelkomen Kees Spitters  als vertegenwoordiger van de brancheorganisaties  (GGZ Nederland) en Joost Kamoschinski als vertegenwoordiger van de beroepsorganisaties (NVGZP).

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is dinsdag t/m vrijdag beschikbaar voor het telefonisch spreekuur van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten